MENU
   
Welcome!! Register or Login

    Job details


Emploi: Dossierbeheerder bij de dienst Aardolie en Fapetro - VIA TALENT EXCHANGE (FOD ECONOMIE) (m/v:via Talent Exchange

Job description:

Dossierbeheerder bij de dienst Aardolie en Fapetro - VIA TALENT EXCHANGE (FOD ECONOMIE) (m/v/x)

via Talent Exchange
XNT21091
   » Talent Exchange
   » Master (diplôme universitaire ou enseignement supérieur de type long), , Bachelier (enseignement supérieur de type court), Secondaire supérieur, Secondaire inférieur ou aucun diplôme
1 poste(s)
appliquer jusqu'au 16-07-2021
appliquer
   »
   »
   »

 

   » Jobinhoud
   » Werkgever
   » Profiel
   » Wij bieden
   » Selectieprocedure
   » Solliciteren
   » Gelijke kansen en diversiteit
   » Contactgegevens
Jobinhoud

Opgelet
De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voorstatutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duurvan de deelnemende organisaties:https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_t alent_exchange.

De dienst “Aardolie & FAPETRO” voert enerzijds de taak uit toegekend aan het De dienst “Aardolie & FAPETRO” voert enerzijds de taak uit toegekend aan het budgettair Fonds Fapetro. Dit fonds dient te waken over de kwaliteit van de aardolieproducten die op de Belgische markt gebracht worden en dient het systematische toezicht te verzekeren.
Daarnaast is de dienst enerzijds bevoegd voor de verschillende facetten van het Belgische aardoliebeleid o.a. op het gebied van de bevoorradingszekerheid en het crisisbeleid, de inhoudelijke opvolging van de Programma-overeenkomst betreffende de maximumverkoopprijzen van aardolieproducten, het toekennen van licenties voor het vullen en de distributie van flessen gevuld met vloeibaar petfunctionumgas en het opvolgen van de bodemsaneringsfondsen voor tankstations en tanks voor de opslag van gasolie voor verwarming.
De functie die te begeven is, omvat het uitvoeren van verschillende administratieve taken ter ondersteuning van de activiteiten van het Fonds Fapetro.
Mogelijke taken :
   » Inkomende en uitgaande briefwisseling behandelen
   » Ondersteuning verlenen bij voorbereiding en organisatie van vergaderingen en seminaries
   » Opstellen van standaardbrieven en gepersonaliseerde brieven voor de dienst
   » Inkomende en uitgaande briefwisseling verdelen binnen de gestelde termijnen
   » Het gebruik van informaticasoftware eigen aan deze functie (indicator, archibus, …).
   » Verzamelen van de te klasseren documenten en zorgen voor de toegankelijkheid van het klassement (aanbrengen van labels, inhoudstabel, …)
   » Interpreteren, coderen en contfunctionren van de gegevens
   » Beheer van het klassement en archivering
   » Beantwoorden van routinematige vragen of verstrekken eerstelijnsinfo telefonisch of per mail
   » Onthaal van bezoekers
   » Telefonische oproepen beantwoorden, deze indien nodig doorschakelen, een boodschap noteren en zorgen voor de opvolging ervan.

Meer informatie over de functie ?
Dalila LOUHIBI, adviseur-generaal (FR), diensthoofd Aardolie&Fapetro
Tel. : 02/277.91.90 – Mail : dalila.louhibi@economie.fgov.be
Joris DEBERDT, attaché (NL), dienst Aardolie&Fapetro
Tel. : 02/277.71.65 – Mail : joris.deberdt@economie.fgov.be
Frank DE GREVE, adviseur-generaal (NL), diensthoofd Algemene Zaken
Tel. : 02/277.85.43 – Mail : frank.degreve@economie.fgov.be
Werkgever

FOD ECONOMIE VIA TALENT EXCHANGE

De Algemene Directie Energie bundelt technische en politieke deskundigheid om de belangrijke ontwikkelingen in de energiesector te identificeren, te analyseren en daarop te anticiperen. Het Belgische energiebeleid, dat in lijn ligt met de Europese energiedoelstellingen, heeft immers een aanzienlijke impact op de bevoorradingszekerheid van ons land, de economische ontwikkeling (prijzenevoluties, concurrentie) en het milieu (opwarming van de aarde, CO2 -emissies, kernenergie). De Algemene Directie Energie heeft tot taak de krachtlijnen van het federale beleid uit te stippelen in overeenstemming met de besluiten van de regering, ons land op Europees en internationaal niveau te vertegenwoordigen en de wetgeving die binnen deze instellingen wordt toegepast, uit te voeren.

In een sterk veranderende Belgische en internationale economische context bestaat demissievan de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie erin de voorwaarden te scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België. In dat opzicht wil de FOD Economie de goederen- en dienstenmarkt grondig kennen en goed ondersteunen om ze beter te stimuleren.

Om zijn beleidsdomeinen op een efficiënte manier uit te voeren, heeft de FOD Economie zich een duidelijkemissieenvisievooropgesteld. Bovendien waakt de FOD Economie er over om een aantal sterkewaardente respecteren bij zijn dagelijkse werkzaamheden ten dienste van ondernemingen en consumenten. Zo tracht de FOD Economie een professionele, klantgerichte organisatie te zijn die samenwerking en respect hoog in het vaandel draagt.

Vacatures

   » Aantal (1) - 1000 Brussel - Algemene Directie Energie - Albert II-laan, 16 - 1000 Brussel
Profiel

Opgelet
De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voorstatutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duurvan de deelnemende organisaties:https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_t alent_exchange.

Generieke competenties :
   » De belangrijkste kwaliteiten voor de functie zijn: stiptheid, methode, organisatievermogen, discretie en initiatief.
   » Je ziet een structuur in de informatie; je legt logische oorzakelijke verbanden en je kunt hoofdzaak van bijzaak onderscheiden.
   » Je reageert zelfstandig op onvoorziene omstandigheden; je zoekt alternatieven en zorgt voor een oplossing.
   » Je deelt je kennis en informatie mee op volledig transparante wijze en je bevordert de teamgeest.
   » Als je bent coherent in je principes, waarden en gedrag; je wint het vertrouwen omdat je oprecht bent en je beloften nakomt;
   » Als je hebt enthousiasme, wilskracht en ambitie om resultaten te boeken door resultaats- en oplossingsgericht op te treden en door binnen de opgelegde termijn actie en initiatieven te nemen waarvoor je de volle verantwoordelijkheid draagt.
   » Je stimuleert de teamgeest door jouw ideeën en bedenkingen aan jouw collega’s mee te delen.
   » Je structureert je eigen werk door prioriteiten te stellen en meerdere taken op.
   » Je legt gemakkelijk contacten en Als je bent steeds kalm en beleefd in je contacten.

Technische competenties :
   » gedegen kennis van informaticatoepassingen ( Word, Excel, Access..)
   » Goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden

Troeven
   » Degelijke kennis van het Frans en eventueel Engels
   » gedegen kennis van informaticatoepassingen (Internet, Word, Power point,…).

Niveau

   » Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)
   » Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)
   » Hoger secundair
   » Lager secundair of geen diploma
   » Andere
Wij bieden

Opgelet
De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voorstatutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duurvan de deelnemende organisaties:https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_t alent_exchange.

Duur van het opdracht : max 12 maanden

Bezoldiging
Het loon blijft ten laste van de organisatie van oorsprong, maar de kosten die rechtstreeks verband houden met de uitvoering van de opdracht zijn de verantwoordelijkheid van de gastorganisatie. Opgelet! Premies in verband met de uitoefening van de functie in de oorspronkelijke FOD kunnen niet worden behouden (bv. kantoorvergoedingen of km-vergoeding voor inspecteurs).
Voordelen
   » mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
   » uitgebreid opleidingsWij bieden (te volgen tijdens de werkuren)
   » voordelige hospitalisatieverzekering
   » gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
   » mogelijkheid voor een fietsvergoeding
   » allerlei sociale voordelen
   » beschikken over een laptop
   » gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
   » bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
   » mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
   » glijdende werkuren in een 38-uren week
Contract: Talent Exchange
Werkregime: Voltijds
Selectieprocedure
   » Analyse van de cv's op basis van de competenties en de motivatie
Bedankt om uw kandidatuur te beargumenteren op basis van de functiebeschrijving en om waar nodig je overdraagbare vaardigheden te benadrukken
   » Gesprek (max. 1 uur): bespreking van je profiel, je competenties, je motivatie, je kennis en je interesse voor de opdracht
Omdat er soms veel kandidaturen zijn die niet voldoen aan de selectiecriteria, kunnen we geen gevolg geven aan de kandidaturen van personen die niet bij de overheid werken.
Solliciteren

Opgelet
De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voorstatutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duurvan de deelnemende organisaties:https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_t alent_exchange.

Om je kandidaat te stellen, stuur je een motivatiebriefeneen recent cvten laatste op 16/07/2021naarhet volgende Emailadres:talentexchange@gezondheid.belgie.beeconomie.fgov.be
Gelijke kansen en diversiteit

De deelnemende organisaties van het netwerk Talent exchangezetten zich in voor diversiteit. Dit vertaalt zich in het aanmoedigen van talent met respect voor verscheidenheid, onafhankelijk van afkomst, geslacht, leeftijd, een eventuele handicap, levensbeschouwing, ...
Contactgegevens
Elien Raeyen - Selectieverantwoordlelijke
P: 02 277 67 31
E: talentexchange@economie.fgov.be

Skills:

Job Category: Customer Service [ View All Customer Service Jobs ]
Language requirements:
Employment type:
Salary: Unspecified
Degree: Unspecified
Experience (year): Unspecified
Job Location: Ander
Company Type Employer
Post Date: 07/14/2021 / Viewed 129 times
Contact Information
Company: via Talent Exchange
Contact Email: dalila.louhibi@economie.fgov.be


Apply Online

Job Category:
Job Location:   
Enter Keywords (e.g. Consultant, IT):