MENU
   
Welcome!! Register or Login

    Job details


Offre: Diensthoofd ICT voor de Raad van State (m/v/x):Raad van State

Job description:

Diensthoofd ICT voor de Raad van State (m/v/x)

Raad van State
XNC21133
   » Contractuel
   » Master (diplôme universitaire ou enseignement supérieur de type long)
1 poste(s)
appliquer jusqu'au 31-05-2021
appliquer
   »
   »
   »

 

   » Jobinhoud
   » Werkgever
   » Profiel
   » Wij bieden
   » Selectieprocedure
   » Solliciteren
   » Gelijke kansen en diversiteit
   » Contactgegevens
Jobinhoud

Je wordt aangeworven als diensthoofd van de ICT-dienst van de Raad van State.
Je denkt de ICT-strategie en -projecten uit die de beheersplannen van de Raad van State actief ondersteunen, laat ze door de korpsoversten en de beheerder goedkeuren en implementeert ze.
Je leidt de ICT-dienst met de bedoeling de operationele doelstellingen van deze dienst te bepalen, op te volgen en te realiseren en dit in het licht van de algemene strategie van de Raad van State.
Jobcontext
Interne relaties binnen de organisatie:
   » Brengt rechtstreeks verslag uit aan de beheerder en aan de korpsoversten van de Raad van State;
   » Draagt bij tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de beheersplannen van de korpsoversten, van de hoofdgriffier, van de beheerder en van de stafdirecteurs;
   » Geeft leiding aan de personeelsleden van de ICT-dienst;
   » Organiseert intensieve contacten met het lijnmanagement, om tot een optimaal ICT-beleid te komen;
   » Ondersteunt de projectwerking binnen de Raad van State, voor wat betreft alle activiteiten met een ICT-gedeelte.
Interne relaties binnen de federale overheid:
   » Werkt samen met andere entiteiten en federale overheidsdiensten aan projecten die een verband hebben met de doelstellingen van de ICT-dienst.
Externe relaties bij de federale overheid:
   » Beheert de relaties met externe ICT-leveranciers of consultants voor wat specifieke contracten van de Raad van State betreft.
Resultaatgebieden
   » Actieve deelname in de definitie van de globale strategie van de Raad van State;
   » Het algemeen uitgetekende beleid verfijnen, uitvoeren en evalueren en de strategie en de doelstellingen van de Raad van State omzetten in een jaarlijks operationeel ICT-plan dat de strategische doelstellingen ondersteunt;
   » Integreren en coördineren van de operationele ICT-activiteiten teneinde hun doeltreffendheid te maximaliseren;
   » De krachtlijnen ontwikkelen en organiseren, toezien op de uitvoering en bijsturen van de activiteiten op het vlak van programmabeheer. De ICT-projecten in de Raad van State beheren volgens een erkende en gepaste methode voor project-, test- en ontwikkelingsmanagement;
   » De krachtlijnen ontwikkelen en organiseren, toezien op de uitvoering en bijsturen van de activiteiten inzake ontwikkeling en onderhoud van de toepassingen met het oog op een efficiënte en kwaliteitsvolle werking ervan:
   » Ontwikkeling van e-government-toepassingen conform de beheersplannen van de Raad van State,
   » Ontwikkeling, aanpassing of aankoop van software overeenkomstig de strategie en de krachtlijnen van de Raad van State, rekening houdend met het beschikbare budget;
   » De krachtlijnen ontwikkelen en organiseren, toezien op de uitvoering en bijsturen van de activiteiten op het vlak van ontwikkeling en onderhoud van de systemen met het oog op een efficiënte en kwaliteitsvolle werking ervan:
   » Ontwikkeling en beheer van de architectuur van systemen, van de architectuur van de toepassingen, van de vereiste gegevensmodellen, etc. voor de Raad van State (servers, gegevensverstrekking en multimedia) conform de beheersplannen van de Raad van State,
   » Ontwikkeling en technische ondersteuning van een specifiek voor de Raad van State ontworpen intranet en internet,
   » Ontwikkeling en beheer van een efficiënt beveiligingssysteem voor gegevens,
   » Invoering van een efficiënt beheerssysteem van de middelen dat zowel projectwerking als de naleving van de voor de operationele systemen bepaalde SLA’s mogelijk maakt,
   » Indien nodig, installatie en beheer van vereiste versiecontfunctionsystemen,
   » Installatie, vaak nazicht en beheer van de "business continuity"-omgevingen (o.a. back-ups, standby-systemen en –mensen, zowel intern als extern), rekening houdend met een vaak bijgewerkte risicoanalyse ;
   » De krachtlijnen ontwikkelen en organiseren, toezien op de uitvoering en bijsturen van de activiteiten inzake dienstenbeheer met het oog op een efficiënte en kwaliteitsvolle werking ervan:
   » Invoering en follow-up van service level agreements (SLA’s) voor en in samenwerking met alle diensten die door de ICT-dienst ondersteund moeten worden,
   » Organisatie van adequate procedures op basis waarvan de SLA’s kunnen worden nageleefd (service management, vb. ITIL),
   » Beheer van de relaties met de leveranciers binnen en buiten de administratie op basis van resultaats- of middelenverbintenissen, indien nodig op basis van de invoering en de follow-up van “externe” SLA’s;
   » Opvolgen van de markt, de nieuwe technologische ontwikkelingen, de best practices, en waar nodig vertalen naar de Raad van State (technology watch);
   » Inzetten en beheren van de toegekende middelen teneinde deze opdrachten effectief, efficiënt en kwaliteitsvol in te vullen;
   » Definitie en opvolging van lastenboeken en bijkomend contractbeheer;
   » Instaan voor de leiding, de motivering, de evaluatie en de ontwikkeling van de ICT-werknemers met het oog op de verwezenlijking van het ICT-luik van de beheersplannen van de Raad van State.
Werkgever

Raad van State

Er is 1 vacante plaats bij de Raad van State (Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel).
Als raadgevende en rechtsprekendeinstelling op de driesprong van de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht, dankt de Raad van State zijn bestaan in hoofdzaak aan de wil van de wetgever om voor alle natuurlijke en rechtspersonen een doeltreffend beroep open te stellen tegen onwettige administratieve rechtshandelingen die hen mochten hebben geschaad.
Hetschorsen en vernietigen van administratieve handelingen (individuele rechtshandelingen en reglementen) die strijdig zijn met de geldende rechtsregels zijn dan ook belangrijke bevoegdheden van de Raad van State.
De bescherming tegen administratieve willekeur is echter niet de enige opdracht van de Raad. Hij vervult tevens de taak van adviesorgaan op wetgevend en reglementair gebied.
De Raad van State is eveneens cassatierechter voor beroepen tegen de uitspraken van de lagere administratieve rechtscolleges.

Vacatures

   » Aantal (1) - 1040 Etterbeek - Brussel
http://www.raadvst-consetat.be
Profiel

Competenties
Specifieke competenties
   » Grondige kennis van de ICT-technologieën (zowel bestaande als nieuwe).
   » Goed begrip van de manier waarop de ICT-dienst de organisatie kan ondersteunen, met bijzondere aandacht voor e-government en de administratieve vereenvoudiging.
   » Vermogen om redelijke, doeltreffende en daadwerkelijke ICT-oplossingen te verbinden met complexe en diverse problemen.
   » gedegen kennis van projectwerking en service management (o.a. Service Level Agreements).
   » gedegen kennis van de ICT-markt in onderaanbesteding met hardware- en softwareleveranciers en van de consultancy (optimalisering van de middelen en de competenties).
   » Kennis van het beheer van intern en extern informaticapersoneel.
   » gedegen kennis van de werking en van de structuur van de Raad van State
   » Vermogen om in een tweetalige omgeving te werken.
Generieke competenties
   » Analytisch vermogen
   » Flexibel en vernieuwend denken
   » Visie en integratievermogen
   » Coachen, motiveren en ontwikkelen van personeel
   » Aansturen van groepen
   » Samenwerken en uitbouwen van netwerken
   » Gerichtheid op de burger, de interne klant en de maatschappij
   » Verantwoordelijkheidszin
   » Realiseren van doelstellingen
   » Overtuigen en onderhandelen
   » Mondeling en schriftelijk communiceren
   » Loyaliteit en integriteit
Deelnemingsvoorwaarden
Diplomavereisten op de uiterste inschrijvingsdatum
   » Diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies
   » Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten
   » Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master
EN je beschikt over een significante professionele kennis van minimum 5 jaar.
Onder nuttige professionele kennis wordt verstaan een kennis in minstens één van de volgende domeinen:
   » Moderne ICT-managementtechnieken (bijvoorbeeld business alignment, service level management, application life cycle management, beheer van informatieveiligheid, beheer van relaties met leveranciers, programmabeheer, portfoliobeheer);
   » Opstellen van strategische plannen (d.w.z. conceptualisatie en/of sturen) in het domein van de Informatie- en Communicatietechnologie;
   » Projectbeheer (d.w.z. conceptualisatie en/of sturen) in het domein van de Informatie- en Communicatietechnologie.
Hoe nog deelnemen qua diploma?
   » Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
Je kan deelnemen onder voorbehoud als je :
   » je diploma hebt behaald in een ander land dan België :
Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan de Raad van State.
   » je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands :
Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven voor die taaltest.
Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer bij de stafdienst Personeel & Organisatie van de Raad van State per email naar OInfo@raadvst-consetat.be.

Niveau

   » Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)
Wij bieden

Arbeidsvoorwaarden
Je wordt aangeworven als informaticus-adviseur (niveau A) met de weddeschaal A10.
Loon
Aanvangswedde: tussen € 69.236,09 en € 104.672,40 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toeslagen niet inbegrepen).
Voordelen
   » mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
   » uitgebreid opleidingsWij bieden (te volgen tijdens de werkuren)
   » voordelige hospitalisatieverzekering
   » gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
   » voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
   » mogelijkheid voor een fietsvergoeding
   » diverse sociale voordelen
   » gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
   » mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
   » kinderopvang tijdens de schoolvakantie
   » glijdende werkuren in een 38-uren week
   » mogelijkheid tot telewerken tot twee dagen per week
   » 26 dagen verlof per jaar minimum.
Aanstellingsvoorwaarden
Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je op de aanstellingsdatum:
   » Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
   » een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking
   » de burgerlijke en politieke rechten genieten
   » aan de dienstplichtwetten hebben voldaan
   » zich niet persoonlijk bevinden in een toestand van belangenconflict.
Contract: Contractueel
Werkregime: Voltijds
Selectieprocedure

Selectietesten
1. Contfunction van de deelnemingsvoorwaarden
Je wordt tot de selectie toegelaten op voorwaarde dat je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum een schriftelijke motivering, vergezeld van een curriculum vitae en een kopie van het vereiste diploma hebt toegestuurd.
Kandidaturen die niet aan deze voorwaarden voldoen, worden niet in aanmerking genomen.
2. Functiespecifiek examen – gesprek duurtijd ongeveer 45 minuten
In het gesprek wordt nader ingegaan op de vereiste kennis van de kandidaat en wordt gepeild naar de in het ‘Profiel’ vermelde technische competenties. Indien voorafgaand aan het gesprek van de kandidaten wordt gevraagd een casestudy schriftelijk voor te bereiden, zal tijdens het gesprek tevens de door de kandidaat voorgestelde oplossing worden besproken.
Aan de hand van dit gesprek zal tevens de motivatie en de overeenstemming van het profiel van de kandidaat met de eisen van de functie, worden beoordeeld.
Je curriculum vitae zal tijdens het interview als aanvullende informatie worden gebruikt.
Om te slagen, moet je ten minste 12 punten op 20 scoren.
Solliciteren

Je kunt je kandidatuur indienen tot en met 31 mei 2021.
LET OP: voor deze aanbieding kun je je NIET online inschrijven op "Mijn Selor".
Stuur ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum je schriftelijke motivering, curriculum vitae en kopie van het diploma per Email naar OInfo@raadvst-consetat.be. Je krijgt zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging van een medewerker van de stafdienst P&O. Zo niet, hernieuw dan je zending.
Gelieve ook een kopie van je identiteitskaart (of enig ander document waaruit je nationaliteit blijkt) bij je kandidatuur te voegen.
Documenten die naar een ander adres worden gestuurd, worden niet in aanmerking genomen.
Op straffe van nietigheid, moeten bij je kandidatuur worden gevoegd :
   » een schriftelijke motivering;
   » een curriculum vitae;
   » een kopie van het vereiste diploma.
Zo niet, wordt je kandidatuur niet in aanmerking genomen!
Gelijke kansen en diversiteit

Contactgegevens

Skills:

Job Category: Customer Service [ View All Customer Service Jobs ]
Language requirements:
Employment type:
Salary: Unspecified
Degree: Unspecified
Experience (year): Unspecified
Job Location: Ander
Company Type Employer
Post Date: 05/03/2021 / Viewed 22 times
Contact Information
Company: Raad van State
Contact Email: OInfo@raadvst-consetat.be


Apply Online

Job Category:
Job Location:   
Enter Keywords (e.g. Consultant, IT):