MENU
   
Welcome!! Register or Login

    Job details


Offre d'emploi: Maatschappelijk assistent DG EPI (m/v/x) voor FOD JUSTITIE:FOD JUSTITIE

Job description:

Maatschappelijk assistent DG EPI (m/v/x) voor FOD JUSTITIE

FOD JUSTITIE
ANG21119
   » Statutaire
   » Bachelier (enseignement supérieur de type court)
12 poste(s)
appliquer jusqu'au 17-05-2021
appliquer
   »
   »
   »

 

   » Jobinhoud
   » Werkgever
   » Profiel
   » Wij bieden
   » Selectieprocedure
   » Solliciteren
   » Gelijke kansen en diversiteit
   » Contactgegevens Selor
JobinhoudDe taken van een maatschappelijk assistent skills

   » Je staat in voor het onthaal en de opvang van iedere binnenkomende gedetineerde in de gevangenis.
   » Je volgt de gedetineerde op gedurende zijn verblijf in de gevangenis, met het oog op het voorkomen van de negatieve effecten van de opsluiting en het uitwerken van een detentieplan met het oog op het voorbereiden van de re-integratie.
   » Je werk bestaat hoofdzakelijk uit het uitbrengen van adviezen (via rapportage) in het kader van mogelijke strafuitvoeringsmodaliteiten (penitentiair verlof, uitgangsvergunning, beperkte detentie, voorlopige en voorwaardelijke invrijheidsstelling).
   » Je aandeel als maatschappelijk assistent richt zich hoofdzakelijk op het uitwerken van een grondig sociaal onderzoek. Op basis van gesprekken met de gedetineerde, dossierstudie, externe contacten krijg je zicht op de gedetineerde en zijn sociale omgeving, zijn functioneren binnen het persoonlijk en sociaal netwerk.
   » Je detecteert zijn probleemgebieden, brengt zijn mogelijkheden en capaciteiten in kaart, werkt aan het bevorderen van het probleeminzicht en motiveert hem stappen te ondernemen naar een effectieve aanpak van deze probleemgebieden in functie van het bevorderen van de re-integratie en het herstel aan de slachtoffers en de maatschappij.
   » Je werkt mee aan een risico-inschatting op basis van de gegevens uit het psychosociaal onderzoek en aan de uitwerking van een individueel aangepast reclasseringsplan, om herval te vermijden en bij te dragen tot een veiligere samenleving.
   » Je werkt in een multidisciplinair team samen met psychologen en een psychiater.

De taken van een maatschappelijk assistent zorg
   » Je verzekert het onthaal en de sociale begeleiding en je werkt aan de medico-psychosociale behandeling. Je voert sociaal onderzoek uit. Je krijgt zicht op en onderhoudt contact met het sociale netwerk en de sociale context van de patiënt.
   » Je onderhoudt goede relaties met externe organisaties die optreden zowel binnen als buiten de gevangenissen.
   » Je biedt een cliëntgerichte dienstverlening aan en bouwt een goede relatie op met de andere actoren binnen de gevangenis.
   » Je werkt een individueel behandelingsplan uit in samenwerking met de psychomedische zorgequipe.
   » Je volgt de wetenschappelijke en organisatorische evoluties op het gebied van educatieve zorg op. Je informeert actief de verantwoordelijken voor de strategie van de gezondheidszorg in de gevangenissen. Je brengt creatieve en innovatieve ideeën aan.
   » Je begeleidt en ondersteunt zorgverleners en personeel van de gevangenis.
   » Je promoot de gezondheidszorg in de gevangenis.


Meer info over de jobinhoud van maatschappelijk assistent skills?


Mevrouw Nadine Vanden driessche - Inspecteur Maatschappelijk Werk
FOD Justitie, Gevangenis Gent
Tel.: 0495/58.77.15
Email: nadine.vandendriessche@just.fgov.be

Mevrouw Charlotte Claeyssens - Inspecteur Maatschappelijk Werk
Gulden Vlieslaan 87/3
1060 Brussel
Tel: 0476 85 79 37
Email: Charlotte.Claeyssens@just.fgov.beMeer info over de jobinhoud van maatschappelijk assistent zorg?

Mevrouw Hanne Beeuwsaert -Attaché psycholoog
Dienst Coördinatie Medische Zorg
Guldenvlieslaan 87/3
1060 Brussel
Tel : 02/ 542 85 21 - 0471/80.82.94
Email: Hanne.Beeuwsaert@just.fgov.be

Werkgever
Er zijn 12 plaatsen maatschappelijk assistent skills bij de Psychosociale Diensten van de penitentiaire inrichtingen te Brussel van de FOD Justitie, Waterloolaan 115, 1000 Brussel. Er is 1 plaats in Antwerpen , 3 plaatsen in Beveren , 1 plaats in Leuven centraal , 1 plaats in Mechelen , 1 plaats in Merksplas , 1 plaats in Tongeren , 1 plaats in Turnhout , 1 plaats in Wortel en 2 plaatsten in Sint-Gillis .

Er is momenteel 1 plaats maatschappelijk assistent zorg te Merksplas. In de nabije toekomst plannen wij nog meerdere vacante plaatsen in verschillende gevangenissen.

Daarnaast wordt er een wervingsreserve aangelegd voor het Directoraat-Generaal Penitentiaire Inrichtingen van de FOD Justitie. Deze laureatenlijst zal spoedig worden geraadpleegd voor de vacante plaatsen van maatschappelijk assistent zorg en skills.

De psychosociale dienst (PSD)
•voorziet in een professionele adviesverlening over verschillende strafuitvoeringsmodaliteiten en regimeaspecten van gedetineerden, rekening houdend met de risico's op recidive en tegemoetkomend aan zowel de belangen van de slachtoffers, de samenleving en de veroordeelde;
•omkadert en begeleidt de gedetineerde met oog op het voorbereiden van de psychosociale reïntegratie en de evaluatie van het reclasseringsplan;
•verleent haar medewerking aan een rechtsconforme, veilige en humane uitvoering van de vrijheidsberovende straffen en maatregelen.

Maatschappelijk assistenten (zorg) worden tewerkgesteld bij de Dienst gezondheidszorg (GZG) van de inrichting. Gedetineerden die geestesstoornissen vertonen of onder de wet tot bescherming van de maatschappij vallen worden zoveel als mogelijk ondergebracht in psychiatrische afdeling van de gevangenis of in een instelling voor Sociaal Verweer. Deze afdelingen staan mee in voor de psychiatrische behandeling en bejegening van gedetineerden met een psychiatrische kwetsbaarheid. In deze secties of instellingen wordt de zorg verzekerd door een multidisciplinair team onder leiding van een psychiater en gecoördineerd door een psycholoog. Dit team bestaat uit volgende disciplines: psycholoog, psychiater, opvoeder, psychiatrisch verpleegkundige, bewegingstherapeut, maatschappelijk assistent en ergotherapeut. De directeur van de inrichting is verantwoordelijk voor de penitentiaire aspecten (zoals veiligheid,...). Een bijzonder kenmerk van de opdracht is de gezondheidszorg te organiseren binnen de grenzen die opgelegd worden door de veiligheid van de inrichting.

De Dienst voor Gezondheidszorg Gevangenissen heeft als leidend en sturend orgaan de opdracht de gezondheidszorg in de strafinrichtingen te organiseren, te leiden, te verdelen en te contfunctionren. De dienst verzorgt de medische zorg van opgesloten personen en onderzoekt kwesties van medische aard.

Het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen (EPI) is belast met de tenuitvoerlegging van de straffen en de vrijheidsberovende maatregelen. Daarbij leeft het DG wettelijkheid op strikte wijze na, waarborgt het de bescherming van de samenleving, het personeel en de gedetineerden met oog voor de menselijke waardigheid en werkt het herstelgericht. Het directoraat-generaal verstrekt op grond van zijn deskundigheid advies op penitentiair vlak.

De FOD Justitie biedt zijn 23 000 werknemers een aangename werkomgeving en een bedrijfscultuur die gericht is op de burger maar ook op de eigen werknemers.

Samen zetten al deze werknemers zich dagelijks in voor een betere justitie.

De verscheidenheid aan jobs, de uitdagingen en de talrijke loopbaanperspectieven dragen bij tot het welzijn van onze werknemers. Onze organisatie legt de nadruk op kennis uitwisselen, talenten ontwikkelen en ideeën verzilveren, om samen onze doelstellingen te bereiken.

Maatschappelijk engagement is voor ons net zo belangrijk. De FOD Justitie streeft ernaar een open en moderne organisatie te zijn die meegaat met zijn tijd en rekening houdt met de veranderingen in de maatschappij.

Consulteer de website van de FOD Justitie om de verschillende diensten te leren kennen.

Profiel

Competenties

Gedragsgerichte competenties

   » Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
   » Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
   » Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
   » Je creërt en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
   » Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit. Technische competenties

   »Je beschikt over goede schriftelijke communicatievaardigheden.
   » Als je bent vertrouwd met de methodiek van het sociaal werk (deontologie, sociaal onderzoek, gesprekstechnieken,...) en kan deze toepassen.
   » Als je hebt kennis van de sociale kaart en van de regelgeving inzake sociale zekerheid (bv. OCMW, mutualiteit, vervangingsinkomen, kinderbijslag,...)Een goede motivatie is eveneens belangrijk.
Opgelet! De competentie in het vet en de motivatie worden als erg belangrijk voor de job beschouwd en wegen harder door in de eindscore.

Niet vereist, wel een troef
   » Je beschikt over de kennis van een vreemde taal.
   » Je beschikt over een goede informaticakennis. (Word, Excel, Outlook)

1. Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

   » diploma van maatschappelijk assistent uitgereikt door een Belgische hogeschool
Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.
Hoe nog deelnemen qua diploma?
   » Je wordt eveneens toegelaten als je laatstejaarsstudent bent van het academiejaar 2020-2021 voor het behalen van het vereiste diploma. Als je slaagt kan je pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald. Laad in dit geval je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting op het moment van inschrijving op.
   » Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma's.
   » Als je hebt je diploma behaald in een van de 27 lidstaten van de Europese Unie of, IJsland, Noorwegen, Liechtenstein of Zwitserland en Als je hebt je gelijkwaardigheidsattest van je diploma bij de Vlaamse gemeenschap niet verkregen. Aangezien het beroep van 'Maatschappelijk Assistent' een gereglementeerd beroep is in België, kan je - als je voldoet aan de voorwaarden- evenwel gebruik maken van de europese richtlijn 2005/36/CE over de erkenning van de beroepskwalificaties. Deze richtlijn is bedoeld voor mensen die volledig gekwalificeerd zijn om een beroep uit te oefenen in een lidstaat en die wensen om hetzelfde beroep uit te oefenen in een andere lidstaat. Je vindt de link van de bevoegde autoriteiten voor ieder gereglementeerd beroep hier: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=regprof s&id_country=1&quid=1&mode=asc&maxRows=* .
   » Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
   »je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   » in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland?
Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   » in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland?
Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   »je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggenbij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.
Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

2. Er is geen kennis vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

Wij bieden

Arbeidsvoorwaarden

Je wordt aangeworven alsMaatschappelijk Assistent(niveau B) met de bijhorende weddeschaal BS1.

Loon
Minimum aanvangswedde:30375,99 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen
   » mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
   » uitgebreid opleidingsWij bieden (te volgen tijdens de werkuren)
   » voordelige hospitalisatieverzekering
   » gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
   » voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
   » mogelijkheid voor een fietsvergoeding
   » allerlei sociale voordelen
   » mogelijkheid tot telework (inclusief laptop)
   » gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
   » bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
   » mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
   » 26 dagen verlof per jaar, 3 wettelijke feestdagen en 2 brugdagen
   » glijdende werkuren in een 38-uren week
   » specificiteitstoelage van 669,31 EUR (bruto per jaar)
   » onaangenaamheidstoelage van 25 EUR (netto per maand)
Ontdek alle informatie (extrapremies en toelagen, ...)en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je - om benoemd te worden - op de aanstellingsdatum:
   » Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
   » de burgerlijke en politieke rechten genieten
   » een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking. Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld. Als je al ambtenaar bent op hetzelfde niveau van de selectie en je werkt nog niet voor de wervende instelling, moet je geen stage meer doen.
Selectieprocedure

Opgelet
   »Raadpleeg vaak het tabblad 'Mijn screeningsprocedures' in je online-account 'Mijn Selor' om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
   »De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via elektronische weg) georganiseerd worden . Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
   »Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld 'Mijn screeningsprocedures'. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
   »Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent , dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
   »Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test , neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld 'Contactgegevens Selor'. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
   » We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent .

Screening van deelnemingsvoorwaarden
Stap 1: screening van diploma

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie 'Deelnemingsvoorwaarden') en op basis van de informatie in je online-cv zoals het is ingevuld in 'Mijn Selor' op de uiterste inschrijvingsdatum.

Waarop moet je letten?
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert.

Als je solliciteert voor een job waarvoor kennis vereist is, besteed dan veel aandacht aan de beschrijving van de werkkennis in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Functiespecifieke screening

Stap 2: Specifieke screening - Schriftelijke proef (+/- 1u15)

Via eenschriftelijke testworden volgende competenties gemeten:
-Je beschikt over goede schriftelijke communicatievaardigheden.
-Als je hebt kennis van de sociale kaart en van de regelgeving inzake sociale zekerheid (bv. OCMW, mutualiteit, vervangingsinkomen, kinderbijslag,...)
- Je legt verbanden tussen verschillende gegevens en je genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
Als je bent voor deze test geslaagd als je ten minste60 punten op100 behaalt. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste70 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.
Deze proef zal plaatsvindeneind mei2021 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test , want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.


Stap 3: Specifieke screening - interview (+/- 1u)

Om praktische redenen kan deze proef op afstand georganiseerd worden. Je zal gecontacteerdworden door één van onze werknemers die je de procedure hiervoor uitlegt.
Indien de omstandigheden het toelaten worden de interviews in Brussel (FOD Justitie)georganiseerd.

Je zal de keuze kunnen maken voor een interviewmoment naargelang je interesse voor de functie Maatschappelijk assistent skillsof Maatschappelijk assistent Zorg of beide.

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek 'Competenties') overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Je online-cv in 'Mijn Selor' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Als je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Deze proef zal plaatsvindenin juni 2021 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test , want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?

Informeer bij de contactpersoon van Selor(zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account 'Mijn Selor'. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus vaak om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

   »redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

Procedure:
   »Stap 1: Vink de maatregel "ik wens redelijke aanpassingen" aan
   »Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
   »Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
   »Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.
Belangrijk : Stap 1 tot en met stap 4 moeten volledig in orde zijn op het moment van sollicitatie en voordat je een datum van deelname kiest ! (anders kan er geen analyse van je dossier gemaakt worden en kunnen er geen redelijke aanpassingen voorzien worden)
   »als je slaagt voor federale statutaire selecties, kan je als je dit vraagt ook gerangschikt worden op de bijzondere wervingslijst voor laureaten met een handicap. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.
   »Wat moet je concreet doen als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht. Telkens wanneer je een jobWij bieden ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever. Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?

Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.

En na de selectieprocedure?

Als je geslaagd bent?
Je wordt opgenomen op de lijst van geslaagden als je slaagt in de functiespecifieke screeningstap 2 + stap 3. Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte motivatie voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.
Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie.

Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.
Andere organisaties kunnen, voor gelijkaardige functies, ook een beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je rangschikking, word je uitgenodigd voor een bijkomende proef (vaak bestaande uit een interview).

Hoelang blijft deze lijst geldig?
Er wordt een lijst met maximum60 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats, meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Aparte lijst voor personen met een handicap
Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap' (zie ook 'Personen met een Handicap').

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.
Solliciteren
Solliciteren kan tot en met 17.05.2021

Je moet online solliciteren via 'Mijn Selor'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in 'Mijn Selor' zit. We screenen ook je diploma of, voor laatstejaars, je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting. Dat moet je ook opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of Email.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.

Gelijke kansen en diversiteit
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, ..., spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij 'Selectieprocedure' om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,...).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Contactgegevens Selor
Contactpersoon Selor
Debby Levingbird - selectieverantwoordelijke
Email: debby.levingbird@just.fgov.be

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving

Skills:

Job Category: Customer Service [ View All Customer Service Jobs ]
Language requirements:
Employment type:
Salary: Unspecified
Degree: Unspecified
Experience (year): Unspecified
Job Location: Ander
Company Type Employer
Post Date: 05/13/2021 / Viewed 37 times
Contact Information
Company: FOD JUSTITIE
Contact Email: nadine.vandendriessche@just.fgov.be


Apply Online

Job Category:
Job Location:   
Enter Keywords (e.g. Consultant, IT):