MENU
   
Welcome!! Register or Login

    Job details


Emploi: Directeur organisatie A3 (m/v/x) Hulpkas Voor Werkloosheidsuitkeringen:HULPKAS VOOR WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN

Job description:

Directeur organisatie A3 (m/v/x) Hulpkas Voor Werkloosheidsuitkeringen

HULPKAS VOOR WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN
ANG21040
   » Statutaire
   » Master (diplôme universitaire ou enseignement supérieur de type long)
1 poste(s)
appliquer jusqu'au 08-03-2021
appliquer
   »
   »
   »

 

   » Jobinhoud
   » Werkgever
   » Profiel
   » Wij bieden
   » Selectieprocedure
   » Solliciteren
   » Gelijke kansen en diversiteit
   » Contactgegevens Selor
Jobinhoud
Ben jij eenervaren people en change manager, die mensen kan inspireren en meenemen in strategische veranderingen en innovatie?Heb jij een brede blik op evoluties binnen de organisatie en ben je een strategisch toekomstdenker?

Dan ben jij de directeur/ directrice van de afdeling Organisatie (ORG) die we zoeken:
   » je staatin voor de realisatie van de doelstellingen van het managementplan en jeondersteunt de verantwoordelijken van de uitbetalingskantoren bij de uitvoering van hun opdracht.
   » je voert de strategie uit door de coördinatie en het werk in teamverband te verzekeren, dit om de opdracht van de HVW te verwezenlijken
   » U kunt doen deel uit van de directieraad en je vertegenwoordigt de belangen van jouw afdeling
   » je staat voor verbindend leiderschap. Je brengt leidinggevenden bij elkaar en overtuigt hen om samen tot de juiste resultaten te komen, zowel binnen de eigen afdeling als over afdelingen heen.
   » je creëert een duidelijke visie teneinde structuren en processen efficiënter en effectiever te maken en je overtuigt hierbij je werknemers en het management
   » je staat in voor de interne communicatie, door bij te dragen tot de formulering van adviezen en tot de operationele strategie van de uitbetalingskantoren. Je geeft de noden van de corebusiness door aan de verschillende afdelingen om de nodige ondersteuning te krijgen.
   » je meet prestaties en neemt actief deel aan de operationele leiding van de uitbetalingskantoren. Je coördineert de werkorganisatie en verspreidt de best practices.
Meer info over de jobinhoud?

Afdeling ORG/ Selectie
Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen
select@hvw-capac.fgov.be

Indien je voor jezelf nog een beter beeld van de functie wil vormen, ga dan via deze link naar een aantal getuigenissen van jouw toekomstige collega's.
Werkgever
Er is een directiefunctie vacant binnen afdeling Organisatie ( ORG ), van het hoofdbestuur van de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen (HVW) (Brabantstraat 62, 1210 Brussel).

De afdeling Organisatie ( ORG ) ondersteunt de Core Business van de HVW en staat in voor de realisatie van de doelstellingen van het managementplan. Ze biedt ondersteuning aan alle werkloosheidsbureaus bij de uitvoering van hun opdracht. De afdeling telt ongeveer 450 werknemers, verspreid over gans België.

De HVW is een openbare instelling van sociale zekerheid. Ze betaalt werkloosheidsuitkeringen en aanverwante uitkeringen (jeugdvakantie, activering, ...).
Ze informeert de klanten, stelt hun aanvraagdossier samen, bezorgt het aan de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA) en betaalt de uitkeringen. De HVW heeft 35 kantoren verspreid over het land, en een hoofdzetel in Brussel.

Wat we doen:
   » de dossiers van de klanten samenstellen, en indienen bij de RVA
   » uitkeringen betalen, na ontvangst van de toelating van de RVA
   » klanten de voorgeschreven formulieren en documenten bezorgen
   » de bevoegde dienst of instelling de wettelijk voorgeschreven documenten of gegevens bezorgen
   » klanten kosteloos adviseren en informeren over hun rechten en hun plichten
Deze opdrachten worden gedetailleerd beschreven in de wetgeving over de werkloosheidsreglementering.

Onze waarden en visie:
   » De waarden respect, engagement en teamspirit staan centraal.
   » Alle HVW-werknemers, waar ze ook werken en wat ook hun taak is, passen die waarden toe in hun dagelijkse activiteiten.
Profiel

Competenties

Gedragsgerichte competenties

   » Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
   » Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
   » Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
   » Je stelt proactief objectieven, tekent nauwgezet actieplannen uit en schakelt daarbij de juiste middelen in, binnen de beschikbare tijd.
   » Je begeleidt werknemers in hun groei en geeft hen gericht feedback over hun functioneren.
   » Als je hebt een innovatieve geest en brengt vernieuwende en creatieve ideeën aan.
   » Als je bent in staat om een publiek te overtuigen, om mensen tot actie aan te zetten en om in onderhandelingen tot een win-winsituatie te komen.
   » Je geeft advies aan jouw gesprekspartners en bouwt een vertrouwensrelatie met hen op, op basis van jouw skills.
Een goede motivatie is ook belangrijk!
Niet vereist, wel een troef
   » Aangezien je zal werken in een tweetalige omgeving en een tweetalige dienst zal leiden, is een gedegen kennis van het Frans (schriftelijk en mondeling) belangrijk

Deelnemingsvoorwaarden

1. Vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:
   » Diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies.
   » Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
   » Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.

Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Hoe nog deelnemen qua diploma?

   » Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
   »je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   » in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland?
Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij deVlaamse Overheiden bezorg het aan Selor.
   » in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland?
Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij deVlaamse Overheiden bezorg het aan Selor.
   »je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggenbij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je danonline inschrijven.
Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

2. Vereiste kennis op de uiterste inschrijvingsdatum

Een significante professionele kennis van minstens 6 jaar in ten minste 2 van de 3 onderstaande domeinen:
   » Managen van de prestaties van de organisatie enaansturen van een middelgroottot groot team en instaan voor structurele verbetering
   » Leiden en implementeren van vernieuwingsprojecten om zo tot een performantere dienstverlening te komen
   » Beslissingen nemen vanuit een visie en een strategisch kader op korte en (middel)lange termijn Vul je online-cv volledig in zoals vermeld wordt bij 'Screening van deelnemingsvoorwaarden' onder de rubriek 'Selectieprocedure' en dit ook tegen de uiterste inschrijvingsdatum.

3. Vereiste benoemingsbesluit en anciënniteit op de uiterste inschrijvingsdatum (enkel voor de federale ambtenaren)

Als je bent een Nederlandstalig statutair ambtenaar en je werkt niet voor de wervende instelling. Om deel te nemen aan deze selectie moet je benoemd zijn bij:
   » een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit)
   » de Rechterlijke orde(met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren)
De vacante functie is een functie van A3 (niveau/graad van de functie). Je dient te voldoen aan:
   » ofwel behoren tot de klasse A3 (mobiliteit)
   » ofwel minstens 4 jaar anciënniteit hebben in de klasse A2
   » ofwel minstens 6 jaar anciënniteit hebben in de klasse (A2 + A1)
   » ofwel minstens 6 jaar anciënniteit hebben enkel in de klasse A1.
Federale ambtenaren die zich kandidaat stellen via mobiliteit moeten de diplomavoorwaarden niet invullen, maar moeten voldoen aan de werkervaring.
Als je geslaagd bent in het specifieke gedeelte van een bevorderingsselectie niveauA (niveau van de selectie) en Als je bent opgenomen in de lijst van geslaagden, kan je op basis van dit slagen deelnemen aan deze selectie.

Laad jemeest recente bewijs van benoeming op (niveau van de selectie) (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) voor de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele kennis in, inclusief je huidige job.

Als dit bewijs van benoeming (bij Werkervaring, Mijn huidige werksituatie) of van slagen (bij Diploma's en certificaten) al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, moet je dit niet opnieuw doen.

4. Als je bent Nederlandstalig statutair ambtenaar en je werkt voor de wervende instelling:

De vacante functie is een functie vanA3. Je moet voldoen aan:
   » ofwel behoren tot de klasse A3 (mobiliteit)
   » ofwel minstens 4 jaar anciënniteit hebben in de klasse A2
   » ofwel minstens 6 jaar anciënniteit hebben in de klasse (A2 + A1)
   » ofwel minstens 6 jaar anciënniteit hebben enkel in de klasse A1.
5. Indien je Nederlandstalig beroepsmilitair bent.
De functie is vacant in niveauA3 (niveau/graad van de selectie). Je moet dus:
   » je attest van je carrière als beroepsmilitair opladen in het tabblad 'Diploma' in Mijn Selor.
   » vanaf je inschrijving, de persoon contacteren die vermeld wordt in de rubriek 'gegevens van de contactpersoon Selor', om je gelijkwaardigheid van niveau te bepalen.
   » de generieke screening afleggen en ervoor slagen (zie rubriek 'Selectieprocedure') of je beschikt over een geldige vrijstelling op de uiterste inschrijvingsdatum van deze selectie.
De beroepsmilitairen die zich kandidaat stellen moeten geen diplomavoorwaarden invullen (verwijderen indien beschermd beroep), maar moeten voldoen aan de werkkennis


Wij bieden

Arbeidsvoorwaarden

Je wordt aangeworven als Adviseur (niveau A3) met de bijhorende weddeschaal NA31.

Loon

Minimum aanvangswedde: 58527,20 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen
   » mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
   » uitgebreid opleidingsWij bieden (te volgen tijdens de werkuren)
   » gratis hospitalisatieverzekering
   » gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
   » voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
   » mogelijkheid voor een fietsvergoeding
   » allerlei sociale voordelen
   » beschikken over een gsm en laptop, tussenkomst in de gsm-kosten
   » gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
   » bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
   » Werken in een flexibel uurrooster
   » telewerk mogelijk
   » 26 dagen jaarlijkse vakantie + 12 compensatiedagen
Ontdek alle informatie (extrapremies en toelagen, ...)en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je - om benoemd te worden - op de aanstellingsdatum:
   » Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
   » de burgerlijke en politieke rechten genieten
   » een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking. Kandidaten die deelnemen op basis van hun diploma, worden benoemd nadat ze de stageperiode met succes hebben vervuld.

Selectieprocedure

Opgelet
   »Raadpleeg vaak het tabblad 'Mijn screeningsprocedures' in je online-account 'Mijn Selor' om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
   »De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via elektronische weg) georganiseerd worden . Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
   »Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld 'Mijn screeningsprocedures'. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
   »Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent , dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
   »Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test , neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld 'Contactgegevens Selor'. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
   » We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent .

Selectiestappen

Screening van deelnemingsvoorwaarden

Stap 1: screening van diploma en/of benoemingsbesluit

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma of benoemingsbesluit. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie 'Deelnemingsvoorwaarden') en op basis van de informatie in je online-cv zoals het is ingevuld in 'Mijn Selor' op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: screening van vereiste kennis

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste significante professionele kennis beschikt. De screening van de kennis gebeurt op basis van je online-cv zoals het is ingevuld in 'Mijn Selor' op de uiterste inschrijvingsdatum.

Voor de federale statutaire ambtenaren van de graden A1, A2 en A3, wordt de verificatie van je Contract type: nagegaan via het benoemingsbesluit en je werkervaring.

Waarop moet je letten?
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert.

Als je solliciteert voor een job waarvoor kennis vereist is, besteed dan veel aandacht aan de beschrijving van de werkkennis in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor de selectie AFG21027?
Geef dan in je online-cv onder 'Werkkennis -> Aanpassen' de info in het veld 'Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job' ook in het Frans in. Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden ('Beschrijf wat je geleerd hebt in de job' en 'Waarom van job veranderen') onder een titeltje : 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt.

Functiespecifieke screening

Stap 3: Specifieke screening - PC/Schriftelijke proef (+/- 1u)

Of deze proef wordt georganiseerd is afhankelijk van het aantal kandidaten dat overblijft na de vorige stap. Via een geïnformatiseerde test worden volgende competenties gemeten: adviseren en objectieven behalen.
Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 10 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat. Indien deze proef niet zal plaatsvinden , zal de competentie ' adviseren' niet geëvalueerd worden gedurende de procedure.

Deze proef zal plaatsvindenbeginapril2021 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer

Stap 4: Specifieke screening - assessment (+/-1,5u + 1u voorbereidingstijd)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties (zie rubriek 'Competenties') overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om die voor te bereiden. Die gevalstudie wordt besproken tijdens je interview.

Je online-cv in 'Mijn Selor' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor de proef.

De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten bij de functiebeschrijving en het competentieprofiel.

Deze proef zal plaatsvindeninhet tweede deel van april 2021(onder voorbehoud). Als de voorgaandeproef ( stap 3 ) niet plaatsvindt, zullen de gesprekken plaatsvinden eind maart/ begin april 2021 ( ondervoorbehoud ). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test , want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?

Informeer bij de contactpersoon van Selor(zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account 'Mijn Selor'. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus vaak om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

Feedback
Na het ontvangen van je resultaat bij iedere selectiefase kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

   »redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

Procedure:
   »Stap 1: Vink de maatregel "ik wens redelijke aanpassingen" aan
   »Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
   »Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
   »Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.
Belangrijk : Stap 1 tot en met stap 4 moeten volledig in orde zijn op het moment van sollicitatie en voordat je een datum van deelname kiest ! (anders kan er geen analyse van je dossier gemaakt worden en kunnen er geen redelijke aanpassingen voorzien worden)
   »als je slaagt voor federale statutaire selecties, kan je als je dit vraagt ook gerangschikt worden op de bijzondere wervingslijst voor laureaten met een handicap. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.
   »Wat moet je concreet doen als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht.
Telkens wanneer je een jobWij bieden ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever. Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?

Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.

En na de selectieprocedure?

Als je geslaagd bent?
De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten bij de functiebeschrijving en het competentieprofiel. Deze lijst wordt door DG Rekrutering en Ontwikkeling verstuurd naarhet directiecomité van de HVWdie de finale beslissing neemt.

Aparte lijst voor personen met een handicap
Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap' (zie ook 'Personen met een Handicap').

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.
Solliciteren
Solliciteren kan tot en met 8 maart 2021.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Selor'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in 'Mijn Selor' zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of Email.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.

Gelijke kansen en diversiteit
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, ..., spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij 'Selectieprocedure' om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,...).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Contactgegevens Selor
Contactpersoon Selor
HR Partners
Email: select@hvw-capac.fgov.be

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving

Skills:

Job Category: Customer Service [ View All Customer Service Jobs ]
Language requirements:
Employment type:
Salary: Unspecified
Degree: Unspecified
Experience (year): Unspecified
Job Location: Ander
Company Type Employer
Post Date: 02/23/2021 / Viewed 38 times
Contact Information
Company: HULPKAS VOOR WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN
Contact Email: select@hvw-capac.fgov.be


Apply Online

Job Category:
Job Location:   
Enter Keywords (e.g. Consultant, IT):