MENU
   
Welcome!! Register or Login

    Job details


Emploi: A2 Business Analyst (m/v/x) voor de FOD Justitie:FOD JUSTITIE

Job description:

A2 Business Analyst (m/v/x) voor de FOD Justitie

FOD JUSTITIE
ANG20093
   » Statutaire
   » Master (diplôme universitaire ou enseignement supérieur de type long)
1 poste(s)
appliquer jusqu'au 22-07-2020
appliquer
   »
   »
   »

 

   » Jobinhoud
   » Werkgever
   » Profiel
   » Wij bieden
   » Selectieprocedure
   » Solliciteren
   » Gelijke kansen en diversiteit
   » Contactgegevens Selor
Jobinhoud

De cel Accountmanagers van de Stafdienst ICT van de FOD Justitie is op zoek naar een Business Analyst.
   » Je vertaalt de behoeften van de organisatie, deRechterllijke Orde - Openbaar Ministerie (OM) of Zetel, naar het ICT-departement.
   » Je brengt de behoeften van de organisatie in kaart teneinde enerzijds inzicht te verwerven in de inhoud van concrete vragen en anderzijds de (functionele) analyse te vergemakkelijken.
   » Je communiceert de mogelijkheden, budgettair en IT-technisch naar de organisatieRechterlijke Orde omrealistische oplossingente implementeren, die haalbaar zijn en voldoen aan de behoeften van de organisatie, zowel op technischals op budgettair niveau.
   » Je identificeert de meest geschikte ICT-oplossingen op basis van technische haalbaarheid en budgettaire realiteit.
   » Je evalueert de bestaande processen bij de organisatie van de Rechterlijke Orde(OM of Zetel) om te zien of ze voldoen aan de nieuwe behoeften van de organisatie.
   » Je staat in voor de communicatie naar en voor de opleiding van de gebruikers teneinde een maximale acceptatie van het project / de toepassing te bekomen. Als je hebt hierin een belangrijke taak als change manager.
   » Je staat in voor het helpen bij het testen en evalueren van de resultaten van de ICT-toepassingen om je ervan te verzekeren dat de ICT-toepassingen voldoen aan de door de organisatie gestelde eisen.
   » Je volgt de evoluties in het vakgebied van de Rechterlijke instantiesom optimaal te kunnen inspelen op nieuwe mogelijkheden, rekening houdend met de wensen van de organisatie RO.
Meer info over de jobinhoud?

Roland Carlier
Adviseur P&O- SD ICT
Eversstraat 2-8
1000 Brussel
Tel. : 02/542.76.24
Email: roland .carlier@just.fgov.be

Werkgever

Er is 1 plaats vacant bij de Cel Accountmanagers van de Stafdienst ICT van de FOD Justitie. Locatie: gebouw Bordet D, Eversstraat 2-8, 1000 Brussel.

De cel Account Managers situeert zich binnen de Directie Klanten & Diensten (Stafdienst ICT) . Deze cel is de link tussen de stafdienst ICT en de partner bij de Rechterlijke Orde: ofwel het Openbaar Ministerie, ofwel de Zetel.

Deze functie heeft een link met het Openbaar Ministerie en/ of de zetel.

Het Openbaar Ministerie , vaak afgekort tot OM en ook wel parket genoemd, is belast met de handhaving van de rechtsorde in een land. Op strafgebied betekent dit het opsporen van misdrijven en de vervolging ervan.
Het onderzoekt klachten en processen-verbaal en zorgt voor de uitvoering van de straffen.In burgerlijke zaken kan het Openbaar Ministerie - op eigen initiatief, maar soms ook verplicht of op verzoek van de rechter - advies geven over bepaalde fundamentele rechten.
In sommige gevallen zal het Openbaar Ministerie opkomen voor handelingsonbekwamen en kan het zelf ook bepaalde burgerlijke vorderingen stellen. Traditioneel is het Openbaar Ministerie de hoogste hoeder van de openbare orde.

Het Openbaar Ministerie wordt ook wel de staande magistratuur genoemd. Dit in tegenstelling tot de zittende magistratuur (de rechters).

De 'Zetel' of zittende Magistratuur : de zetel wordt ook de zittende magistratuur genoemd. Het zijn de rechters van eerste aanleg die vonnissen vellen en de raadsheren in de hoven van beroep die arresten maken.

De Stafdienst ICT ondersteunt de FOD Justitie en de Rechterlijke Organisatie door op hun vraag adequate en performante informatiesystemen en aangepaste hardware ter beschikking te stellen aan hun gebruikers opdat zij hun opdrachten doeltreffend én doelmatig kunnen uitvoeren.

De Stafdienst ICT formuleert op basis van zijn kennis van de kritische bedrijfsprocessen en van de onderliggende informatiestromen, en rekening houdend met de eigenheid van elk van zijn klanten op een pro-actieve wijze verbeteringsvoorstellen met als doel de globale werking van de FOD Justitie en de Rechterlijke Organisatie beter te ondersteunen en aan zijn klanten toe te laten nieuwe diensten te ontwikkelen.

De Stafdienst ICT waakt over de functionele en technologische samenhang van de diverse projecten en van de aangewende ICT-infrastructuur en doet voorstellen ten einde een maximale kostenefficiëntie voor de aangeboden ICT ondersteuning te bereiken en de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen.

De FOD Justitie biedt zijn 23 000 werknemers een aangename werkomgeving en een bedrijfscultuur die gericht is op de burger maar ook op de eigen werknemers.

Samen zetten we ons elke dag in voor een rechtvaardige samenleving.

De verscheidenheid aan jobs, de uitdagingen en de talrijke loopbaanperspectieven dragen bij tot het welzijn van onze werknemers. Onze organisatie legt de nadruk op kennis uitwisselen, talenten ontwikkelen en ideeën verzilveren, om samen onze doelstellingen te bereiken.

Maatschappelijk engagement is voor ons belangrijk. De FOD Justitie wil een open en moderne organisatie zijn die meegaat met zijn tijd en inspeelt op veranderingen in de maatschappij.

Profiel

Competenties

Gedragsgerichte competenties

   » Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
   » Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
   » Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
   » je geeft advies aan je gesprekspartners en je bouwt een vertrouwensrelatie met hen op op basis van je skills.
   » Je stelt proactief objectieven, je tekent nauwgezet actieplannen uit en je schakelt daarbij de juiste middelen in, binnen de beschikbare tijd.
   » Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.

Technische competenties


   »je drukt je mondeling en schriftelijk op een duidelijke en begrijpelijke manier uit en je rapporteert gegevens correct.
Redeneervaardigheden
   » deductief redeneervermogen Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! De competenties in het vet worden als erg belangrijk voor de job beschouwd.
Demotivatie en de mondelinge en schriftelijke communicatiewegen harder door in de eindscore (x2).


Niet vereist, wel een troef
   » je werkt in een tweetalige omgeving, een gedegen kennis van het Frans is een troef.

Deelnemingsvoorwaarden

Vereiste diploma en vereiste kennis op de uiterste inschrijvingsdatum:

OFWEL
OPTIE 1 : beschik je over één van de volgende diploma's:

   » Diploma van een basisopleiding van de 2de cyclus (vb. licenciaat/master, ingenieur,...) behaald in een afdeling informatica, computerwetenschappen of elektronica uitgereikt door een Belgische universiteit of een hogeschool natenminste 4 jaar studie.

EN je beschikt over een significante professionele kennis van minimum 1 jaarin het domein van ICT,in minimum 2 van de volgende taken:
   » Applicatieontwikkeling
   » Analyse van ICT-projecten
   » Projectmanagement (van ICT-projecten)
   » Accountmanagement in het ICT-domein
OFWEL
OPTIE 2 beschik je over één van de volgende diploma's:

   » diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies
   » diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
   » getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.
EN je beschikt over een significante professionele kennis van minimum 3 jaarin het domein van ICT, in minimum 2 van de volgende taken:
   » Applicatieontwikkeling
   » Analyse van ICT-projecten
   » Projectmanagement (van ICT-projecten)
   » Accountmanagement in het ICT-domein
Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.
Hoe nog deelnemen qua diploma? (verwijderen indien niet van toepassing of aanvullen)
   » Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma's.
   » Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
   »je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   » in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland?
Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij deVlaamse Overheiden bezorg het aan Selor.
   » in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland?
Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij deVlaamse Overheiden bezorg het aan Selor.
   »je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggenbij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je danonline inschrijven.
Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Wij bieden

Arbeidsvoorwaarden

Je wordt aangeworven als attaché (niveau A2) met de bijhorende weddeschaal NA21.

Loon
Minimum aanvangswedde: 45.057,08 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen
   » mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
   » uitgebreid opleidingsWij bieden (te volgen tijdens de werkuren)
   » voordelige hospitalisatieverzekering
   » gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
   » voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
   » mogelijkheid voor een fietsvergoeding
   » allerlei sociale voordelen
   » beschikken over een gsm en laptop, tussenkomst in de gsm-kosten
   » gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
   » bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
   » mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
   » kinderopvang tijdens de schoolvakantie
   » glijdende werkuren in een 38-uren week.
   » mogelijkheid tot telewerk (na de stageperiode)
   » 26 verlofdagenOntdek alle informatie (extrapremies en toelagen, ...)en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je - om benoemd te worden - op de aanstellingsdatum:
   » Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
   » de burgerlijke en politieke rechten genieten
   » een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking. Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Selectieprocedure

Opgelet
   »Raadpleeg vaak het tabblad 'Mijn screeningsprocedures' in je online-account 'Mijn Selor' om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
   »Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld 'Mijn screeningsprocedures'. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
   »Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent , dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
   »Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test , neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld 'Contactgegevens Selor'. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
   » We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent .

Selectietesten

Screening van deelnemingsvoorwaarden.

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je het vereiste diploma en de vereiste significante professionele kennis hebt. De screening van de kennis gebeurt op basis van je online-cv zoals het is ingevuld in 'Mijn Selor' op de uiterste inschrijvingsdatum.

Waarop moet je letten?
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert.

Als je solliciteert voor een job waarvoor kennis vereist is, besteed dan veel aandacht aan de beschrijving van de werkkennis in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor de selectie AFG20067?
Geef dan in je online-cv onder 'Werkkennis -> Aanpassen' de info in het veld 'Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job' ook in het Frans in. Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden ('Beschrijf wat je geleerd hebt in de job' en 'Waarom van job veranderen') onder een titeltje : 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt.

1. Functiespecifieke screening

Specifieke screening - PC proef (+/- 45 minuten)

Of deze proef wordt georganiseerd is afhankelijk van het aantal ingeschreven kandidaten. Via een geïnformatiseerde test wordt de volgende redeneervaardigheid gemeten: deductief redeneervermogen.

Als je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 10 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Deze proef zal plaatsvinden tussen 7september 2020 en11 september2020 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor het interview. Je kan alleen maar inschrijven als je als je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomententen de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test , want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is. Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.
Specifieke screening - interviewen gevalstudie (+/- 1u30 + 1u30 voorbereidingstijd)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek 'Competenties') overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om die voor te bereiden. Die gevalstudie wordt besproken tijdens je interview.

Je online-cv in 'Mijn Selor' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Als je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Deze proef zal plaatsvinden vanaf28september2020indien dePC proef doorgaat en vanaf 19augustus 2020 indien dePC proef niet doorgaat (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor het interview. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor despecifieke screening - PC proef. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomententen de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test , want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

Meer info?

Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor(zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account 'Mijn Selor'. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus vaak om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

   »redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

Procedure:
   »Stap 1: Vink de maatregel "ik wens redelijke aanpassingen" aan
   »Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
   »Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
   »Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.
Belangrijk : Stap 1 tot en met stap 4 moeten volledig in orde zijn op het moment van sollicitatie en voordat je een datum van deelname kiest ! (anders kan er geen analyse van je dossier gemaakt worden en kunnen er geen redelijke aanpassingen voorzien worden)
   »als je slaagt voor federale statutaire selecties, kan je als je dit vraagt ook gerangschikt worden op de bijzondere wervingslijst voor laureaten met een handicap. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.
   »Wat moet je concreet doen als gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht.
Telkens wanneer je een jobWij bieden ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever. Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?

Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.

En na de selectieprocedure?

Als je geslaagd bent?
De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van de specifieke screening - interview en gevalstudie . Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte motivatie van de specifieke screening - interview en gevalstudie voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.
Andere organisaties kunnen, voor gelijkaardige functies, ook een beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je rangschikking, word je uitgenodigd voor een bijkomende proef (vaak bestaande uit een interview).

Hoelang blijft deze lijst geldig?
Er wordt een lijst met maximum10 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats, meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Aparte lijst voor personen met een handicap
Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap' (zie ook 'Personen met een Handicap').

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.
Solliciteren
Solliciteren kan tot en met 22/07/2020.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Selor'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in 'Mijn Selor' zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of Email.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.

Gelijke kansen en diversiteit
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij 'Selectieprocedure' om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,...).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Contactgegevens Selor
Contactpersoon Selor
Raf Bobbaers - selectieverantwoordelijke
Tel.: 02 542 75 43
Email: raf.bobbaers@just.fgov.be

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving

Skills:

Job Category: Customer Service [ View All Customer Service Jobs ]
Language requirements:
Employment type:
Salary: Unspecified
Degree: Unspecified
Experience (year): Unspecified
Job Location: Ander
Company Type Employer
Post Date: 06/30/2020 / Viewed 13 times
Contact Information
Company: FOD JUSTITIE
Contact Email: carlier@just.fgov.be


Apply Online

Job Category:
Job Location:   
Enter Keywords (e.g. Consultant, IT):