MENU
   
Welcome!! Register or Login

    Job details


Offre: Risicoanalist A2 (m/v/x) voor het Nationaal Crisiscentrum:FOD BINNENLANDSE ZAKEN

Job description:

Risicoanalist A2 (m/v/x) voor het Nationaal Crisiscentrum

FOD BINNENLANDSE ZAKEN
ANG20051
   » Statutaire
   » Master (diplôme universitaire ou enseignement supérieur de type long)
3 poste(s)
appliquer jusqu'au 02-03-2020
appliquer
   »
   »
   »

 

   » Jobinhoud
   » Werkgever
   » Profiel
   » Wij bieden
   » Selectieprocedure
   » Solliciteren
   » Gelijke kansen en diversiteit
   » Contactgegevens Selor
Jobinhoud
Om ons multidisciplinair risisco analyse team aan te vullen zoeken we collega's met kennis van data analyse, statistiek of project management en/of kennis van financiële, economische, cyber- of gezondheidsrisico's.
   » Je voert risicoanalyses uit met betrekking tot volgende risicocategorieën: natuurlijke, man-made, industriële, technische, economische of gezondheidsrisico's. In sommige gevallen zal je hiervoor de methodologie (bvb. Delphi) of het analyse kader moeten uitwerken . Deze risicoanalyses moeten continu geüpdate worden. Dit past in een cyclus van continue contfunction en verbetering (de cyclus Plan Do Check and Act vormt bijvoorbeeld een referentie ter zake).
   » Je draagt door je ondersteuning en je rol als adviseur actief bij tot de opdrachten van de Directie Kritieke Infrastructuren en Risicoanalyse (CIPRA) en haar partners. Je geeft aanbevelingen en ontwerpt een veiligheidsstrategie teneinde de risico's tot een aanvaardbaar niveau terug te dringen, rekening houdend met de resultaten van de risicoanalyses.
   » Je verzamelt, analyseert, interpreteert en beoordeelt de significante informatie die verband houdt met de projecten. Dit omvat onder andere de resultaten van wetenschappelijk onderzoek en de laatste strategische, tactische en operationele ontwikkelingen op nationaal, Europees en internationaal niveau inzake veiligheid en risicobeheer.
   » Je stelt verslagen op met betrekking tot de identificatie, de evaluatie, de detectie en de behandeling van risico's. Dit wilt zeggen dat de deliverables betreffende de risicoanalyses duidelijk gerapporteerd moeten worden. Hierdoor zijn ze significant en efficiënt, en vormen ze een hulp bij het nemen van beslissingen.
   » Je neemt deel aan werkgroepen op nationaal en bilateraal niveau, in de Benelux en op Europees niveau.
   » Je neemt deel aan het crisisbeheer in jouw competentie- en bevoegdheidsdomeinen.
   » Je communiceert , naargelang de noden van de projecten, zowelbinnen je team, als met de vertegenwoordigers van de ondersteunende disciplines en de aanwezige externe partners.
Je werkt in principe tijdens de gebruikelijke kantooruren, met glijdend uurrooster tussen 7u30 en 18u30. Als je bent flexibel en bereid om bij noodsituaties ook buiten de kantooruren opgeroepen te worden en op vrijwillige basis deel te nemen aan het wachtsysteem.

Meer info over de jobinhoud?
Oliver Robyns - Attaché
Contactpersoon Nationaal Crisiscentrum
Tel.: 02/506.66.34
Email: olivier.robyns@nccn.fgov.be

Daan Libens - Attaché
Contactpersoon Nationaal Crisiscentrum
Tel.: 02/506.66.32
Email: daan.libens@nccn.fgov.be

Het afgeven van een positief veiligheidsadvies en vervolgens een voor uw functie vereiste veiligheidsmachtiging door de Nationale Veiligheidsoverheid (NVO) (overeenkomstig dewet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen), is een absoluut noodzakelijke voorwaarde om een functie op het NCCN te kunnen uitoefenen: u treedt enkel in dienst als, en vanaf het moment dat u een positief veiligheidsadvies heeft gekregen van de NVO en u zal enkel in dienst kunnen blijven als u de vereiste veiligheidsmachtiging verkrijgt en behoudt.

Formaliteiten: U bent bereid een veiligheidscontfunction en een veiligheidsonderzoek te ondergaan overeenkomstig de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen. De meerderjarige personen die met u samenwonen, zullen worden verwittigd dat zij, mits zij hiermee akkoord gaan, eveneens het voorwerp uitmaken van een veiligheidsonderzoek. De gegevens en informatie die kunnen worden geraadpleegd, zijn beschreven in artikel 22sexies, §1, van de wet van 11 december 1998 wat de veiligheidsverificatie betreft, en in artikel 19 van de wet wat de veiligheidsmachtiging betreft.

Veiligheidsverificatie: U zal enkel in dienst treden als u over een positief veiligheidsadvies beschikt.

Veiligheidsonderzoek:
   » Na uw indiensttreding zal de NVO een veiligheidsonderzoek uitvoeren
   » Na afloop van het veiligheidsonderzoek brengt de NVO een gemotiveerde beslissing uit over het al dan niet toekennen van de voor uw functie vereiste veiligheidsmachtiging
   » U zal enkel in dienst kunnen blijven als u de veiligheidsmachtiging verkrijgt en behoudt
   » De NVO kan de machtiging intrekken
   » Overeenkomstig de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen, kan u, in voorkomend geval, beroep aantekenen tegen een negatieve beslissing van de NVO.
Werkgever
Er zijn 3 plaatsenbij het Nationaal Crisiscentrum (Hertogstraat 53, 1000 Brussel), van de FOD Binnenlandse Zaken.

Als risicoanalist zal je deel uitmaken van de directie 'Kritieke Infrastructuren en Risicoanalyse'waarvan de opdrachten hieronder gedeeltelijk beschreven worden.

De realisatie van een risicoanalyse is de eerste essentiële stap in het proces van een dynamisch risicobeheer. De risicoanalyse is een essentieel element voor de identificatie en de behandelingvan alle belangrijke risico'swaaraan onze maatschappij onderhevig is en die tot een federaal beheer van een crisissituatie kunnen leiden wanneer een dreiging zich voordoet.

In eerste instantie zal een identificatie van de risico's op nationaal niveau moeten aangeven welke de meest kritieke sectoren en punten in ons land zijn, over verschillende categorieën van risico's heen (natuurlijke, industiële, technologische, economische, man-made en gezondheidsrisico's).

Een evaluatie van de impact en waarschijnlijkheid zal vervolgens de geïdentificeerdekey risks aanduiden, die een verfijnde analyse vereisen. Het doel van deze stap van de risicoanalyse is om elk specifiek risico dat zou kunnen ontstaan, de modus operandi, de omvang (directe impact) en de mogelijke domino-effecten (indirecte impact/watervaleffect)gedetailleerd en gelokaliseerd in kaart te brengen.

In bepaalde gevallen kan deze aanpak een grondige gespecialiseerde kenniss en/of multidisciplinaire aanpak vergen waarvoor beroep wordt gedaan op externe experten, gecoördineerd door interne experten.

Op basis van deze analyse worden de mogelijke maatregelen opgelijst, in samenwerking met de begaan partijen. Een prioritering van deze maatregelen naar haalbaarheid en kostprijs zal vervolgens aangeven op welke manier de risico's aangepakt en beheerd moeten worden. Tot slot zal het residueel risico (na de eerst genomen maatregelen) geïdentificeerd en behandeld worden.

Aan de hand hiervan kan het Crisiscentrum met name bepalen in welke mate de (nationale) noodplannen verder dienen versterkt te worden indien het risico zich daadwerkelijk manifesteert.

HetNationaal Crisiscentrum (NCCN) staat 24u/24 ten dienste van de federale regering op het vlak van de noodplanning, het interdepartementaal beheer van noodsituaties en het beheer van belangrijke evenementen.

Ze verzamelt, analyseert en verspreidt op permanente basis significante informatie aan de politieke overheden. Deze functie van actieve waakzaamheid zorgt ervoor dat de regering snel en precies kan interveniëren wanneer een situatie dit vereist. Bijkomend biedt het Crisiscentrum zijn infrastructuur en skills aan bij het interdepartementaal beheer en de coördinatie van noodsituaties op nationaal niveau.

Voor meer info over het Nationaal Crisiscentrum kan je de website raadplegen, het activiteitenverslag en nieuwsberichten.

DeFOD Binnenlandse Zaken staat centraal in het leven van de burger. Ditfilmpjeillustreert dat perfect.

Ons motto: "uw veiligheid, ons beroep".

DeFederale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken heeft als opdracht het voorbereiden en uitvoeren van het beleid van de federale minister van Binnenlandse Zaken. Deze is bevoegd voor:
   » Politionele en civiele veiligheid (openbare orde en preventie, hulpverlening aan de bevolking en crisisbeheer)
   » Vreemdelingenbeleid
   » Registratie en identificatie van de natuurlijke personen
   » Beheer van de institutionele en reglementaire aspecten en van de uitoefening van bepaalde democratische rechten, voor zover ze betrekking hebben op een federale bevoegdheid: sommige artikels van de grondwet, de raad van state, het gebruik van talen in bestuurszaken, sommige verkiezingen, ...
DeFOD Binnenlandse Zaken is uw regisseur op het vlak vande veiligheid en het migratiebeleid .

Profiel

Competenties

Gedragsgerichte competenties

   » Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
   » Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
   » Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
   » Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
   » Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
   » Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
   »Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
   »Je denkt vernieuwend door creatieve en innovatieve ideeën aan te brengen.
Technische competenties
   » Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden.
Redeneervaardigheden
   » Abstracte redeneervaardigheden
   » Verbale redeneervaardigheden
Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! De competenties in het vet worden als erg belangrijk voor de job beschouwd.

De competenties 'objectieven behalen', 'vernieuwen'en je motivatie wegen harder door in de eindscore. Niet vereist, wel een troef
   » Als je hebt een gedegen kennis van het Frans.
   » Je kan je uitdrukken in het Engels.
   » Als je hebt kennis van de methodologieën, de internationale normen en de technieken die toegepast worden op de risicoanalyse en het risicobeheer.

Deelnemingsvoorwaarden

1. Vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

OPTIE 1:zonder ervaring

- Diploma van een basisopleiding van de 2de cyclus (vb. licentiaat/master, handelsingenieur,...) in het domein economie (b.v. economische wetenschappen, de toegepaste economische wetenschappen of handelswetenschappen, management, beleidseconomie...) uitgereikt door een Belgische universiteit of een hogeschool na tenminste 4 jaar studie.

- Diploma van basisopleiding van 2 cycli (b.v licentiaat, master, ingenieur), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies in de volgende richting:
   » Bio-ingenieur, Landbouwkunde
   » Dierengeneeskunde
   » Geneeskunde
   » Informatica, statistiek, wiskunde
   » Burgerlijk ingenieur (alle opties)
   » Industrieel ingenieur (alle opties)
   » Biomedische wetenschappen, farmaceutische wetenschappen/apotheker
OPTIE 2: Met ervaring

-Diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs,architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies
-diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
-getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.

Laad jediploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Hoe nog deelnemen qua diploma?
   » Je wordt eveneens toegelaten als je laatstejaarsstudent bent van het academiejaar 2019-2020 voor het behalen van het vereiste diploma. Als je slaagt kan je pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald. Laad in dit geval je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting op het moment van inschrijving op.
   » Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma's.
   » Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
   »je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   » in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland?
Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij deVlaamse Overheiden bezorg het aan Selor.
   » in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland?
Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij deVlaamse Overheiden bezorg het aan Selor.
   »je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggenbij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je danonline inschrijven.
Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

2. Vereiste kennis op de uiterste inschrijvingsdatum:

OPTIE 1: ZONDER significante professionele werkervaring

Er is geen kennis vereist.

OPTIE 2: MET significante professionele werkervaring

Een significante professionele kennis van minstens 2 jaar in hetdomein van Financiën,verdeeld over ten minste2 van onderstaande taken:
   » Risicoanalyse
   » Projectmanagement
   » Financiële analyse
   » Statistische analyse
   » Data analyse

Vul je online-cv volledig in zoals vermeld wordt bij 'Screening van deelnemingsvoorwaarden' onder de rubriek 'Selectieprocedure' en dit ook tegen de uiterste inschrijvingsdatum.

Wij bieden

Arbeidsvoorwaarden

Je wordt aangeworven alsAttaché (niveau A2) met de bijhorende weddeschaal NA21.

Loon
Minimum aanvangswedde: 44.174,57 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen
   » mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
   » uitgebreid opleidingsWij bieden (te volgen tijdens de werkuren)
   » voordelige hospitalisatieverzekering
   » gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
   » voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
   » mogelijkheid voor een fietsvergoeding
   » allerlei sociale voordelen
   » gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
   » mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
   » 26 dagen jaarlijks verlof
   » kinderopvang tijdens de schoolvakantie
   » glijdende werkuren in een 38-uren week. Ontdek alle informatie (extrapremies en toelagen, ...)en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je - om benoemd te worden - op de aanstellingsdatum:
   » Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
   » de burgerlijke en politieke rechten genieten
   » een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking. Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Het afgeven van een positief veiligheidsadvies en vervolgens een voor uw functie vereiste veiligheidsmachtiging door de Nationale Veiligheidsoverheid (NVO) (overeenkomstig dewet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen), is een absoluut noodzakelijke voorwaarde om een functie op het NCCN te kunnen uitoefenen: u treedt enkel in dienst als, en vanaf het moment dat u een positief veiligheidsadvies heeft gekregen van de NVO en u zal enkel in dienst kunnen blijven als u de vereiste veiligheidsmachtiging verkrijgt en behoudt.

Formaliteiten: U bent bereid een veiligheidscontfunction en een veiligheidsonderzoek te ondergaan overeenkomstig de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen. De meerderjarige personen die met u samenwonen, zullen worden verwittigd dat zij, mits zij hiermee akkoord gaan, eveneens het voorwerp uitmaken van een veiligheidsonderzoek. De gegevens en informatie die kunnen worden geraadpleegd, zijn beschreven in artikel 22sexies, §1, van de wet van 11 december 1998 wat de veiligheidsverificatie betreft, en in artikel 19 van de wet wat de veiligheidsmachtiging betreft.

Veiligheidsverificatie: U zal enkel in dienst treden als u over een positief veiligheidsadvies beschikt.

Veiligheidsonderzoek:
   » Na uw indiensttreding zal de NVO een veiligheidsonderzoek uitvoeren
   » Na afloop van het veiligheidsonderzoek brengt de NVO een gemotiveerde beslissing uit over het al dan niet toekennen van de voor uw functie vereiste veiligheidsmachtiging
   » U zal enkel in dienst kunnen blijven als u de veiligheidsmachtiging verkrijgt en behoudt
   » De NVO kan de machtiging intrekken
   » Overeenkomstig de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen, kan u, in voorkomend geval, beroep aantekenen tegen een negatieve beslissing van de NVO.
Selectieprocedure

Opgelet
   »Raadpleeg vaak het tabblad 'Mijn screeningsprocedures' in je online-account 'Mijn Selor' om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
   »Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld 'Mijn screeningsprocedures'. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
   »Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent , dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
   »Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test , neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld 'Contactgegevens Selor'. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
   » We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent .

Selectietesten

1. Generieke screening (ongeveer 3u30)

De eerste test is een vaardigheidstest. Met deze abstracte redeneertest gaan we na hoe snel jij verbanden ziet volgens een bepaalde logica, iets kan doorgronden of principes en regels ziet.

De tweede test is een 'in-baskettest'. Deze test meet je competenties voor het omgaan met informatie en taken. Vanuit een fictieve Emailbox moet je in een bepaalde tijd zoveel mogelijk mails behandelen. Je schat de prioriteiten in, welke acties je zal ondernemen, hoe je deze zal plannen en wie je hierbij betrekt.

De derde test is een situatiebeoordelingstest. Deze test meet een aantal competenties voor het omgaan met relaties en het omgaan met je eigen functioneren. De test bestaat uit verschillende situaties in een bepaalde context. Bij elke situatie krijg je verschillende reacties waarover je moet oordelen en je geeft telkens aan hoe gepast je die bepaalde reactie vindt.

Als je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 hebt voor elke test. In totaal moet je ten minste 50 punten op 100 hebben.

Ben je geslaagd voor deze generieke screening?
Dan ontvang je een vrijstelling voor 3 jaar, te rekenen vanaf de dag dat je je resultaat ontvangt. Opgelet: als je vrijstelling eindigt voor de uiterste inschrijvingsdatum van deze selectie, moet je wel opnieuw deelnemen aan de testen van de generieke screening.

Ben je niet geslaagd voor deze generieke screening?
Dan mag je gedurende 6 maanden niet deelnemen aan de generieke screening op dit niveau of een hoger niveau. Hier wordt gerekend vanaf de dag dat je je proef hebt afgelegd.

Wanneer vinden de testen plaats?

Ik heb nog geen vrijstelling voor de generieke screening
Onmiddellijk na je sollicitatie zal je via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor online zelf een keuze kunnen maken tussen de voorgestelde data en uren voor de generieke screening .

Ik heb een vrijstelling voor de generieke screening
Ten vroegste vanaf 23 maart kan je dan inschrijven voor de functiespecifieke screening via het postvak 'Mijn berichten en taken' van Mijn Selor. Je zal zien dat er vele data beschikbaar zijn in de kalender van de testen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test , want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

Screening van deelnemingsvoorwaarden.

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je het vereiste diploma en de vereiste significante professionele kennis hebt. De screening van de kennis gebeurt op basis van je online-cv zoals het is ingevuld in 'Mijn Selor' op de uiterste inschrijvingsdatum.

Waarop moet je letten?
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert.

Als je solliciteert voor een job waarvoor kennis vereist is, besteed dan veel aandacht aan de beschrijving van de werkkennis in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

2. Functiespecifieke screening

2.1. Event 1: Computergestuurde proef (1u15)

Of deze proef wordt georganiseerd is afhankelijk van het aantal kandidaten dat overblijft na de generieke screening. Via een geïnformatiseerde test worden volgende redeneervaardigheden gemeten:'verbale redeneervaardigheden' en 'abstracte redeneervaardigheden'.

Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de30best gerangschikte kandidatentoegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.
Deze proef zal plaatsvinden tussen 30 maart en 8 april 2020 (data onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor het interview. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor het vorige event. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomententen de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test , want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.
2.2. Event 2: Interview (ongeveer 1u):

Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties (zie rubriek 'Competenties') overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Je online-cv in 'Mijn Selor' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Als je bent geslaagd als je ten minste50 punten op100 behaalt.

Deze proef zal plaatsvinden tussen 27 april en 8 mei 2020. Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor het interview. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor het vorige event. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomententen de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test , want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

Meer info?

Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor(zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account 'Mijn Selor'. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus vaak om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

Feedback
Na het ontvangen van je resultaat bij iedere selectiefase kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

   »redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

Procedure:
   »Stap 1: Vink de maatregel "ik wens redelijke aanpassingen" aan
   »Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
   »Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
   »Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.
Belangrijk : Stap 1 tot en met stap 4 moeten volledig in orde zijn op het moment van sollicitatie en voordat je een datum van deelname kiest ! (anders kan er geen analyse van je dossier gemaakt worden en kunnen er geen redelijke aanpassingen voorzien worden)
   »als je slaagt voor federale statutaire selecties, kan je als je dit vraagt ook gerangschikt worden op de bijzondere wervingslijst voor laureaten met een handicap. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.
   »Wat moet je concreet doen als gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht.
Telkens wanneer je een jobWij bieden ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever. Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?

Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.

En na de selectieprocedure?

Als je geslaagd bent?
De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van de functiespecifieke screening - interview.Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voormotivatie voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

Hoelang blijft deze lijst geldig?
Er wordt een lijst met maximum30 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats, meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Aparte lijst voor personen met een handicap
Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap' (zie ook 'Personen met een Handicap').

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.
Solliciteren
Solliciteren kan tot en met 2 maart 2020.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Selor'.

Opgelet!
We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in 'Mijn Selor' zit.

We screenen ook je diploma of, voor laatstejaars, je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting. Dat moet je ook opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of Email.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.

Gelijke kansen en diversiteit
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, ..., spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij 'Selectieprocedure' om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,...).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Contactgegevens Selor
Contactpersoon Selor
Lieselotte Couck- Selectiedeskundige
Tel.: 02/500.21.91
Email: lieselotte.couck@ibz.fgov.be

Adres en algemene contactgegevens
FOD Binnenlandse Zaken
t.a.v. Lieselotte Couck (ANG20051)
Leuvenseweg 1
1000 Brussel

Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving

Skills:

Job Category: Customer Service [ View All Customer Service Jobs ]
Language requirements:
Employment type:
Salary: Unspecified
Degree: Unspecified
Experience (year): Unspecified
Job Location: Ander
Company Type Employer
Post Date: 02/14/2020 / Viewed 9 times
Contact Information
Company: FOD BINNENLANDSE ZAKEN
Contact Email: olivier.robyns@nccn.fgov.be


Apply Online

Job Category:
Job Location:   
Enter Keywords (e.g. Consultant, IT):