MENU
   
Welcome!! Register or Login

    Job details


Emploi: Projectbeheerder sensibilisering (m/v/x):FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

Job description:

Projectbeheerder sensibilisering (m/v/x)

FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
ANG19380
   » Statutaire
   » Master (diplôme universitaire ou enseignement supérieur de type long)
1 poste(s)
appliquer jusqu'au 18-12-2019
appliquer
   »
   »
   »

 

   » Jobinhoud
   » Werkgever
   » Profiel
   » Wij bieden
   » Selectieprocedure
   » Solliciteren
   » Gelijke kansen en diversiteit
   » Contactgegevens Selor
Jobinhoud
Je werkt mee aan de sensibilisering en realisering van acties in het kader van de promotie van welzijn op het werk. Je voert diverse taken uit:
   » Je beheert projecten (o.a. onderzoeksprojecten, sensibiliseringssessies, ontwikkeling van tools) met betrekking tot het welzijn op het werk. U kunt doen voorstellen tot projecten op, zoekt de geschikte partners, volgt het project op van begin tot einde en stuurt bij waar nodig. In het kader hiervan voer je ook administratieve en organisatorische taken uit.
   » Je sensibiliseert en informeert over de welzijnsmaterie in het algemeen en specifiek over psychosociale risico's (stress, burn-out), ergonomie (musculoskeletale aandoeningen = MSA) en gezondheid (werkhervatting na een langdurige afwezigheid).
   » Je gaat na wat de noden zijn op het terrein en werkt mee aan de creatie en de verspreiding van performante werkinstrumenten en methodes.
   » Je werkt mee aan de redactie van informatietools . Je leest de tools na, beoordeelt ze op het vlak van wettelijkheid en duidelijkheid en geeft voorstellen ter verbetering.
   » Je werkt mee aan de uitbouw van de websites van de FOD WASO die betrekking hebben op het domein welzijn op het werk. Je stelt teksten op, verbetert de leesbaarheid en duidelijkheid en brengt nieuwe thema's aan.
   » Je houdt je kennis in je skillsdomein up-to-date . Dit is o.a. kennis inzake de laatste wetenschappelijke en praktijkontwikkelingen alsook van de nieuwe wetgevingen en geldende technische normen. Je neemt deel aan studiedagen en colloquia, doet opzoekwerk en doorneemt vakliteratuur.
   » Je onderhoudt en ontwikkelt contacten met professionele netwerken (o.a. externe experts, deskundigen, sociale partners).
Meer info over de jobinhoud?
Véronique Crutzen - Directeur-generaal a.i.
Afdeling promotie welzijn op het werk - AD HUA
Tel.: 02 233 42 05
Email: véronique.crutzen@emploi.belgique.be

Werkgever
Er is 1 plaats bij de Afdeling van de promotie van het welzijn op het werk binnen de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
(FOD WASO) (Hoofdbestuur Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel).

De Directie van de gedragscommunicatie is belast met onder meer de uitwerking, ontwikkeling en realisatie van acties voor de promotie, sensibilisering en informatie over het welzijn op het werk en het uitbouwen van relatienetwerken (practici in een onderneming, contfunctiondiensten en experten) in het domein van het welzijn op het werk. De directie omvat een tiental personeelsleden, waarvan 2 deeltijdswerkende Franstalige en 2 Nederlandstalige projectbeheerders. Het werkgebied beslaat gans België. De te ontwikkelen en te realiseren acties worden dan ook telkens door een Franstalige en een Nederlandstalige projectbeheerder uitgewerkt.

De Afdeling van de promotie van het welzijn op het werk zorgt voor de promotie en de informatie met betrekking tot het welzijn op het werk op internationaal en Belgisch niveau.

De Algemene Directie Humanisering van de Arbeid (AD HUA) heeft als algemene opdracht de voorbereiding, de bevordering en de uitvoering van het beleid inzake het welzijn op het werk en de sensibilisering van de sociale en economische actoren inzake de humanisering van de arbeid.

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) waarborgt, in een sociaal gecontfunctionerde markteconomie, het evenwicht tussen medewerkers en werkgevers in hun arbeidsverhouding. De FOD zorgt voor de bescherming en de bevordering van het welzijn op het werk en werkt actief mee aan de ontwikkeling van de sociale wetgeving, zowel nationaal als internationaal.

Surf zeker eens naar onze website http://www.werk.belgie.be

Profiel

Competenties

Gedragsgerichte competenties

   » Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
   » Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
   »Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
   » Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
   » Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
   » Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
   » Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
Technische competenties
   » Als je bent in staat om technische teksten in het domein welzijn op het werk te analyseren.
   » Als je hebt goede schriftelijke communicatievaardigheden.
   » Als je hebt goede mondelinge communicatievaardigheden.

Redeneervaardigheden
   » Abstracte redeneervaardigheden
   » Verbale redeneervaardigheden
Een goede motivatie is eveneens belangrijk.
Opgelet! De competentie in het vet (in team werken) wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd enweegt harder door in de eindscore. Niet vereist, wel een troef
   » Je komt terecht in een tweetalige omgeving: projecten worden doorgaans geleid door een Nederlandstalige en Franstalige projectbeheerder. Een goed begrip van het Frans is aangeraden.
   » Als je hebt interesse voor het domein welzijn op het werk.

Deelnemingsvoorwaarden

1. Vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:
   » diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies
   » diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
   » getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.
Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.
   » Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
   »je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   » in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland?
Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij deVlaamse Overheiden bezorg het aan Selor.
   » in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland?
Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij deVlaamse Overheiden bezorg het aan Selor.
   »je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggenbij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je danonline inschrijven.
Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

2. Er is geen kennis vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

3.Vereiste benoemingsbesluit en anciënniteit op de uiterste inschrijvingsdatum (enkel voor de federale ambtenaren)
Als je bent een Nederlandstalig statutair ambtenaar en je werkt niet voor de wervende instelling. Om deel te nemen aan deze selectie moet je benoemd zijn bij:
   » een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit)
   » de Rechterlijke orde(met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren)
De vacante functie is een functie vanattaché A1. Je dient te voldoen aan:
   » tot de klasse A1 behoren
Federale ambtenaren die zich kandidaat stellen via mobiliteit moeten geen diplomavoorwaarden invullen.

Als je geslaagd bent in het specifieke gedeelte van een bevorderingsselectie niveauA1 en Als je bent opgenomen in de lijst van geslaagden, kan je op basis van dit slagen deelnemen aan deze selectie.

Laad jemeest recente bewijs van benoeming A1op (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele kennis in, inclusief je huidige job.

Als dit bewijs van benoeming (bij Werkervaring, Mijn huidige werksituatie) of van slagen (bij Diploma's en certificaten) al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, moet je dit niet opnieuw doen.

4. Indien je Nederlandstalig beroepsmilitair bent.
De functie is vacant in niveauA1. Je moet dus:
   » je attest van je carrière als beroepsmilitair opladen in het tabblad 'Diploma' in Mijn Selor.
   » vanaf je inschrijving de persoon contacteren die vermeld wordt in de rubriek 'gegevens van de contactpersoon Selor', om je gelijkwaardigheid van niveau te bepalen.
   » de generieke screening afleggen en ervoor slagen (zie rubriek 'Selectieprocedure') of je beschikt over een geldige vrijstelling op de uiterste inschrijvingsdatum van deze selectie.
Wij bieden

Arbeidsvoorwaarden

Je wordt aangeworven alsProjectbeheerder sensibilisering(niveau A1) met de bijhorende weddeschaal NA11.

Loon
Minimum aanvangswedde: 37.346,97 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen
   » uitgebreid opleidingsWij bieden (te volgen tijdens de werkuren)
   » kantoren in Brussel, vlakbij het NMBS-station Brussel zuid, vlot bereikbaar met het openbaar vervoer en de wagen
   » gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
   » mogelijkheid voor een fietsvergoeding
   » mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
   » voordelige hospitalisatieverzekering
   » allerlei sociale voordelen
   » dynamische Personeelsvereniging (organiseert socio-culturele, sportieve en recreatieve activiteiten)
   » voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
   » beschikken over een laptop en een voordelig gsm-abonnement voor privégebruik
   » bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
   » kinderopvang tijdens de schoolvakantie
   » glijdende werkuren in een 38-uren week (prikkloksysteem), met de mogelijkheid om overuren op te nemen met een maximum van 2 dagen per maand (bij volledige prestaties)
   » mogelijkheid tot occasioneel telewerk (max. 1 dag/week) na een inwerkperiode
   » 26 dagen verlof per jaar (bij volledige prestaties)
Ontdek alle informatie (extrapremies en toelagen, ...)en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je - om benoemd te worden - op de aanstellingsdatum:
   » Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
   » de burgerlijke en politieke rechten genieten
   » een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking. Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld. Als je al ambtenaar bent op hetzelfde niveau en dezelfde klassedan de selectie (A1) en je werkt nog niet voor de wervende instelling, moet je geen stage meer doen.

Selectieprocedure

Opgelet
   »Raadpleeg vaak het tabblad 'Mijn screeningsprocedures' in je online-account 'Mijn Selor' om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
   »Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld 'Mijn screeningsprocedures'. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
   »Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent , dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
   »Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test , neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld 'Contactgegevens Selor'. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
   » We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent .

Selectietesten

1. Generieke screening (ongeveer 3u30)

De eerste test is een vaardigheidstest. Met deze abstracte redeneertest gaan we na hoe snel jij verbanden ziet volgens een bepaalde logica, iets kan doorgronden of principes en regels ziet.

De tweede test is een 'in-baskettest'. Deze test meet je competenties voor het omgaan met informatie en taken. Vanuit een fictieve Emailbox moet je in een bepaalde tijd zoveel mogelijk mails behandelen. Je schat de prioriteiten in, welke acties je zal ondernemen, hoe je deze zal plannen en wie je hierbij betrekt.

De derde test is een situatiebeoordelingstest. Deze test meet een aantal competenties voor het omgaan met relaties en het omgaan met je eigen functioneren. De test bestaat uit verschillende situaties in een bepaalde context. Bij elke situatie krijg je verschillende reacties waarover je moet oordelen en je geeft telkens aan hoe gepast je die bepaalde reactie vindt.

Als je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 hebt voor elke test. In totaal moet je ten minste 50 punten op 100 hebben.

Ben je geslaagd voor deze generieke screening?
Dan ontvang je een vrijstelling voor 3 jaar, te rekenen vanaf de dag dat je je resultaat ontvangt. Opgelet: als je vrijstelling eindigt voor de uiterste inschrijvingsdatum van deze selectie, moet je wel opnieuw deelnemen aan de testen van de generieke screening.

Ben je niet geslaagd voor deze generieke screening?
Dan mag je gedurende 6 maanden niet deelnemen aan de generieke screening op dit niveau of een hoger niveau. Hier wordt gerekend vanaf de dag dat je je proef hebt afgelegd.

Ben je federaal ambtenaar, werk je nog niet voor de wervende instelling en ben je benoemd op het niveau van de selectie?
Dan ben je vrijgesteld voor de generieke screening.

Wanneer vinden de testen plaats?

Ik heb nog geen vrijstelling voor de generieke screening
Onmiddellijk na je sollicitatie zal je via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor online zelf een keuze kunnen maken tussen de voorgestelde data en uren voor de generieke screening .

Ik heb een vrijstelling voor de generieke screening
Ten vroegsteop08/01/2020 kan je dan inschrijven voor de functiespecifieke screening via het postvak 'Mijn berichten en taken' van Mijn Selor. Je zal zien dat er meerdere data beschikbaar zijn in de kalender van de testen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test , want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

2. Functiespecifieke screening

Specifieke screening - PC/Schriftelijke proef (+/- 30 minuten)

Of deze proef wordt georganiseerd is afhankelijk van het aantal kandidaten dat overblijft na de generieke screening. Via een geïnformatiseerde test (verbale redeneertest)wordthet verbaal redeneervermogengemeten.

Er is geen minimumscore vereist voor deze proef (je moet ten minste 0/100 behalen), maar rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de 12 hoogst gerangschikte kandidaten toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Deze proef zal plaatsvinden tussen20/01/2020 en24/01/2020 (data onder voorbehoud van wijzigingen). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor het interview. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor het vorige event. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Specifieke screening - Interview met praktische proef (+/-60 min voorbereidingstijden +/-90 mininterview)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek 'Competenties') overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om die voor te bereiden. Deze gevalstudie wordt besproken tijdens je interview.

Je online-cv in 'Mijn Selor' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Als je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Indien Event 1 niet doorgaat zal het interview plaatsvinden eind januari 2020 (data onder voorbehoud van wijzigingen). Indien Event 1 wél doorgaat zal het interview plaatsvinden middenfebruari 2020 (data onder voorbehoud van wijzigingen). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor het interview. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor het vorige event. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test , want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?

Informeer bij de contactpersoon van Selor(zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account 'Mijn Selor'. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus vaak om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

   »redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

Procedure:
   »Stap 1: Vink de maatregel "ik wens redelijke aanpassingen" aan
   »Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
   »Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
   »Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.
Belangrijk : Stap 1 tot en met stap 4 moeten volledig in orde zijn op het moment van sollicitatie en voordat je een datum van deelname kiest ! (anders kan er geen analyse van je dossier gemaakt worden en kunnen er geen redelijke aanpassingen voorzien worden)
   »als je slaagt voor federale statutaire selecties, kan je als je dit vraagt ook gerangschikt worden op de bijzondere wervingslijst voor laureaten met een handicap. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.
   »Wat moet je concreet doen als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht. Telkens wanneer je een jobWij bieden ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever. Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?

Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.

En na de selectieprocedure?

Als je geslaagd bent?
Je wordt opgenomen op de lijst van geslaagden als je slaagt in de functiespecifieke screening (interview met praktische proef). Bij gelijkheid van punten krijgt de persoon met de meeste punten op de competentie in team werken voorrang. Indien voor dit gedeelte personen gelijke punten hebben, dan krijgt de persoon met de meeste punten op motivatie voorrang.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie.

Hoelang blijft deze lijst geldig?
Er wordt een lijst met maximum12 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats, meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Aparte lijst voor personen met een handicap
Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap' (zie ook 'Personen met een Handicap').

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.
Solliciteren
Solliciteren kan tot en met 18/12/2019.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Selor'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in 'Mijn Selor' zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of Email.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.

Gelijke kansen en diversiteit
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, ..., spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij 'Selectieprocedure' om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,...).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Contactgegevens Selor
Contactpersoon Selor
Dana Douliez - Selectiedeskundige FOD WASO
Tel.: 02 233 41 09
Email: hr@werk.belgie.be

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving

Skills:

Job Category: Customer Service [ View All Customer Service Jobs ]
Language requirements:
Employment type:
Salary: Unspecified
Degree: Unspecified
Experience (year): Unspecified
Job Location: Ander
Company Type Employer
Post Date: 12/03/2019 / Viewed 14 times
Contact Information
Company: FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
Contact Email: ronique.crutzen@emploi.belgique.be


Apply Online

Job Category:
Job Location:   
Enter Keywords (e.g. Consultant, IT):