MENU
   
Welcome!! Register or Login

    Job details


Offre: Analist-programmeur datawarehouse en BI (m/v/x) voor de Federale Pensioendienst:Federale Pensioendienst

Job description:

Analist-programmeur datawarehouse en BI (m/v/x) voor de Federale Pensioendienst

Federale Pensioendienst
ANG19385
   » Statutaire
   » Master (diplôme universitaire ou enseignement supérieur de type long)
1 poste(s)
appliquer jusqu'au 20-12-2019
appliquer
   »
   »
   »

 

   » Jobinhoud
   » Werkgever
   » Profiel
   » Wij bieden
   » Selectieprocedure
   » Solliciteren
   » Gelijke kansen en diversiteit
   » Contactgegevens Selor
Jobinhoud

Je houdt van uitdagingen en bijleren. Je werkt graag in een multidisciplinaire team volgens een Agile dynamiek. Wil je graag deel uitmaken van het team "Business Intelligence"?
Inhoud van de betrekking
Binnen het BI team kunnen u volgende taken worden toegewezen
   » identificeren van de behoeften van de Business en deze vertalen naar een functionele analyse,
   » optreden als tussenpersoon tussen de verschillende partijen die bij een project begaan zijn en zorgen voor een heldere communicatie over de vorderingen (in een Agile context),
   » maken van een technische analyse voor de uitvoering van een project,
   » ontwikkeling en onderhoud van code (ETL, Cubes, Rapporten, ...),
   » verzekeren van een juiste en performante werking van de databases van het datawarehouse,
   » uitvoeren van functionele testen, opleveren en opvolgen van projecten, en het uitvoeren van een kwalitatieve contfunction met oog op optimalisering,
   » deelnemen aan het opstellen van documentatie, aan de opleiding van gebruikers, enz...

Meer info over de jobinhoud?
Bart De Lepeleire
Contactpersoon FPD
Email: Bart.DeLepeleire@sfpd.fgov.be
Tél: +32 2 612.56.86
Werkgever

We zijn op zoek naar één analist-programmeur voor het BIteam (Business Intelligence) van het ICT departement van de Federale Pensioendienst (FPD) (Zuidertoren, 1060 Bruxelles). Deze selectie is opgensteld in de twee taalrollen, de kandidaat die het best gerangschikt staat zal de job aangeboden krijgen.

Het BI team beheert de gegevens en stelt deze ter beschikking van de gebruikers om hen zodoende te ondersteunen bij het nemen van de beslissingen die horen bij de uitoefening van hun taken.
Het team werkt volgens de Agile methode en is samengesteld uit specialisten van de te behandelen domeinen. Er wordt evenwel naar gestreefd om op termijn ieder lid van het team vertrouwd te maken met de gebruikte technologieën.
De opdracht van het departement ICT bestaat erin om zowel aan de interne gebruikers als externe belanghebbenden de gepaste ICT-ondersteuning op het vlak van ontwikkeling, onderhoud en ondersteuning van toepassingen, gegevens en infrastructuur aan te bieden, en dit rekening houdende met de beschikbare budgetten en technologische mogelijkheden en evoluties.
De Federale Pensioendienst (FPD) is een openbare instelling van sociale zekerheid, die de volgende opdrachten heeft:
   » het geven van helder advies en informatie over het pensioen, via verschillende kanalen die aangepast zijn aan de behoeften en aan de doelgroepen
   » het berekenen van de pensioenen van de medewerkers en ambtenaren, en ook de IGO, op basis van gegevens die tot zijn beschikking gesteld worden, en het betekenen van die rechten aan de (toekomstige) gepensioneerden;
   » het uitbetalen van de pensioenen voor medewerkers, ambtenaren, zelfstandigen en de IGO, en verbindt zich ertoe een correcte en stipte betaling aan zijn klanten te verzekeren
   » het ondersteunen van het beleidswerk, door zijn gegevens, zijn analyses en zijn skills op strategisch, juridisch, financieel en actuarieel gebied ter beschikking te stellen van de politieke beslissers.

De Federale Pensioendienst bestaat uit een centrale administratie, gevestigd in de Zuidertoren te Brussel, en een aantal gewestelijke kantoren waar in totaal zo'n 2 500 personeelsleden tewerkgesteld zijn.

Profiel

Competenties

Gedragsgerichte competenties

   »Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
   » Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
   » Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
   » Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
   » Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.
Technische competenties

   »Als je hebt een gedegen kennis van SQL (vooral SQL-server).
   » Als je hebt kennis van de basisprincipes van BI en datawarehousing.
   » Je drukt je mondeling op een duidelijke en begrijpelijke manier uit.
Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! De competentiesin het vet alsook je motivatie worden als erg belangrijk voor de job beschouwd. Ze wegen harder door in de eindscore.


Niet vereist, wel een troef

   » Als je hebt een basiskennis van de technologieën die door het team gebruikt worden:
* SIS
* SSAS
* SSRS
* SQL (SQL server administration)
* Power BI
* Jira
* Oracle
* SVN
   » Als je hebt een technische kennis van het Engels en een gedegen kennis van de tweede landstaal.
Deelnemingsvoorwaarden

1. Vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:
   » Diploma van een basisopleiding van de 2de cyclus (vb. licenciaat/master, ingenieur,...) behaald in een afdeling informatica, computerwetenschappen of elektronica uitgereikt door een Belgische universiteit of een hogeschool na tenminste 4 jaar studie.
Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.
Hoe nog deelnemen qua diploma?
   » Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma's.
   » Als je hebt je diploma behaald in een van de 27 lidstaten van de Europese Unie of, IJsland, Noorwegen, Liechtenstein of Zwitserland en Als je hebt je gelijkwaardigheidsattest van je diploma bij de Vlaamse Overheid niet verkregen. Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
   »je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   » in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland?
Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij deVlaamse Overheiden bezorg het aan Selor.
   » in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland?
Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij deVlaamse Overheiden bezorg het aan Selor.
   »je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggenbij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je danonline inschrijven.
Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

2. Er is geen kennis vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

Wij bieden

Arbeidsvoorwaarden

Je wordt aangeworven alsAnalist-developper datawarehouse en BI(niveau A1) met de bijhorende weddeschaal NA11.

Loon
Minimum aanvangswedde: 37.346,97 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen
   » mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
   » uitgebreid opleidingsWij bieden (te volgen tijdens de werkuren)
   » gratis hospitalisatieverzekering
   » gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
   » mogelijkheid voor een fietsvergoeding
   » allerlei sociale voordelen
   » gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
   » bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
   » kinderopvang tijdens de schoolvakantie
   » glijdende werkuren in een 38-uren week.
   » mogelijkheid tottelewerkna stage
   » interessante voordelen en aanbiedingen dankzij de kaart
   » overname van aantal jaren anciënniteit in de openbare sectorOntdek alle informatie (extrapremies en toelagen, ...)en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je - om benoemd te worden - op de aanstellingsdatum:
   » Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
   » de burgerlijke en politieke rechten genieten
   » een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking. Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Selectieprocedure

Opgelet
   »Raadpleeg vaak het tabblad 'Mijn screeningsprocedures' in je online-account 'Mijn Selor' om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
   »Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld 'Mijn screeningsprocedures'. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
   »Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent , dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
   »Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test , neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld 'Contactgegevens Selor'. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
   » We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent .

Selectietesten

Functiespecifieke screening

Schriftelijke proef (+/- 2 uur)

Via een schriftelijke test worden volgende competenties gemeten: informatie integreren,gedegen kennis van SQL (vooral SQL-server) enkennis van de basisprincipes van BI en datawarehousing.
Als je bent voor deze test geslaagd als je ten minste15 punten op25 behaalt voor het totaal op dezetest. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste10 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.
Deze proef zal plaatsvinden in de loop van januari 2020.Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor het interview. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige proef. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomententen de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test , want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is. Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.
Interview (+/- 1 uur)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties (zie rubriek 'Competenties') overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Je online-cv in 'Mijn Selor' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Als je bent geslaagd als je ten minste50 punten op100 behaalt.

Deze proef zal plaatsvinden rond februari 2020. Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor het interview. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige proef. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomententen de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test , want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

Meer info?

Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor(zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account 'Mijn Selor'. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus vaak om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

   »redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

Procedure:
   »Stap 1: Vink de maatregel "ik wens redelijke aanpassingen" aan
   »Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
   »Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
   »Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.
Belangrijk : Stap 1 tot en met stap 4 moeten volledig in orde zijn op het moment van sollicitatie en voordat je een datum van deelname kiest ! (anders kan er geen analyse van je dossier gemaakt worden en kunnen er geen redelijke aanpassingen voorzien worden)
   »als je slaagt voor federale statutaire selecties, kan je als je dit vraagt ook gerangschikt worden op de bijzondere wervingslijst voor laureaten met een handicap. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.
   »Wat moet je concreet doen als gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht.
Telkens wanneer je een jobWij bieden ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever. Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?

Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.

En na de selectieprocedure?

Als je geslaagd bent?
De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van de functiespecifieke screening, het interview.Als er voor dit gedeetle gelijke punten zijn wordt de rangschikking bepaald op basis van de schriftelijke test. Als er danvoor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

Hoelang blijft deze lijst geldig?
Er wordt een lijst met maximum10 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats, meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Aparte lijst voor personen met een handicap
Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap' (zie ook 'Personen met een Handicap').

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.
Solliciteren
Solliciteren kan tot en met 20/12/2019.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Selor'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in 'Mijn Selor' zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of Email.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.

Gelijke kansen en diversiteit
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij 'Selectieprocedure' om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,...).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Contactgegevens Selor
Contactpersoon Selor
Selectiedienst FPD
Email: select@sfpd.fgov.be

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving

Skills:

Job Category: Customer Service [ View All Customer Service Jobs ]
Language requirements:
Employment type:
Salary: Unspecified
Degree: Unspecified
Experience (year): Unspecified
Job Location: Ander
Company Type Employer
Post Date: 12/03/2019 / Viewed 14 times
Contact Information
Company: Federale Pensioendienst
Contact Email: Bart.DeLepeleire@sfpd.fgov.be


Apply Online

Job Category:
Job Location:   
Enter Keywords (e.g. Consultant, IT):