MENU
   
Welcome!! Register or Login

    Job details


Offre: Management support (m/v/x):BELNET

Job description:

Management support (m/v/x)

BELNET
CNG19210
   » Contractuel
   » Master (diplôme universitaire ou enseignement supérieur de type long)
1 poste(s)
appliquer jusqu'au 17-12-2019
appliquer
   »
   »
   »

 

   » Jobinhoud
   » Werkgever
   » Profiel
   » Wij bieden
   » Selectieprocedure
   » Solliciteren
   » Gelijke kansen en diversiteit
   » Contactgegevens Selor
Jobinhoud

Je biedt administratieve en organisatorische ondersteuning aan het management. Je staat hen bij in hun dagelijkse taken.

Je werkt nauw samen met één of meerdere directieleden. Je verzekert hun secretariaat, het beheer van hun agenda's en de opvolging van administratieve taken:

• Je zorgt voor de coördinatie en nauwkeurige uitvoering van een reeks administratieve taken zoals inkomende en uitgaande post, de organisatie van vergaderingen, het opstellen en communiceren van notulen van vergaderingen, aandachtig herlezen van documenten alvorens het management deze ondertekent, correctie van inhoud, lay-out en spelfouten, ...

• Je bereidt dossiers voor. Dit houdt in: het zoeken en verzamelen van informatie, zorgen voor de voorbereiding, consolidatie, coördinatie en communicatie van deze dossiers in overeenstemming met de deadlines en procedures.

• Je neemt deel aan vergaderingen van het management als secretaris (directiecomité, beheerscomité) om de beslissing van de directie te rapporteren, te communiceren en te waken over de uitvoering.

• Je vertegenwoordigt het management in bepaalde vergaderingen.

• Je bereidt dossiers voor op vraag van het management, zowel qua inhoud als vorm.

• Je vertaalt documenten naar jouw moedertaal.

• Je identificeert verbeterpunten in jouwwerkprocessen en -proceduresen stelt proactief oplossingen voor.

• Je fungeert als contactpersoon voor het management en voor je verantwoordelijkheden.

• Je fungeert als ambassadeur van de directie bij de werknemers van Belnet.

Meer info over de jobinhoud?
Céline Vandeputte- Human Resources
ContactpersoonBelnet http://www.belnet.be
Tel.: 02 790 33 33
Email: jobs@belnet.be

Indien je voor jezelf nog een beter beeld van de functie wil vormen, ga dan via deze link naar een aantal getuigenissen van jouw toekomstige collega's.
Werkgever
Er is 1 plaats bijhet departementManagement Supportbij Belnet (http://www.belnet.be- WTCIII - Simon Bolivarlaan 30, 1000 Brussel)

Belnet is de federale overheidsorganisatie die sinds 1993 instaat voor het Belgisch nationaal onderzoeksnetwerk dat internettoegang aan zeer hoge bandbreedte en internetdiensten levert aan Belgische universiteiten, hogescholen, onderzoekscentra en overheidsdiensten.
Belnet telt meer dan 75 werknemers en behoort tot het Federale Wetenschapsbeleid. Het levert zijn diensten exclusief aan zowat 200 instellingen die ruim 700.000 eindgebruikers vertegenwoordigen. Dankzij zijn verworven skills, zijn unieke marktpositie en zijn schaalvoordelen wil Belnet de groei van de kennis- en informatiemaatschappij in België helpen versnellen. Belnet staat ook in voor BNIX, het Belgische internetknooppunt. Meer informatie vindt u op www.belnet.be

Profiel

Competenties

Gedragsgerichte competenties

   » Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
   » Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
   »Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten. (x2)
   »Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid. (x2)
   » Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op je te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
   »Je begeleidt anderen, oefent een voorbeeldfunctie uit en ondersteunt hen in hun dagelijks functioneren. (x2)
   » Je geeft advies aan je gesprekspartners enop op basis van je skillsbouw jeeen vertrouwensrelatie met hen op.
Technische competenties

   »Je beschikt overuitstekende schriftelijke vaardigheden om een verslag op te stellen in Word. (x2)
Een goede motivatie is eveneens belangrijk (x2).

Opgelet! De competenties in het vet en de motivatie worden als erg belangrijk voor de job beschouwd.


De competenties betrouwbaarheid tonen, servicegericht handelen, ondersteunen,schriftelijke vaardighedenen je motivatie wegen harder door in de eindscore.

Niet vereist, wel een troef
   » Affiniteit met de onderwijs-, onderzoeks- en overheidssector of ICT is een pluspunt.

Deelnemingsvoorwaarden

1. Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:
   » diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies
   » diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
   » getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.
Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Hoe nog deelnemen qua diploma?

   » Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma's.
   » Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
   »je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   » in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland?
Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij deVlaamse Overheiden bezorg het aan Selor.
   » in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland?
Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij deVlaamse Overheiden bezorg het aan Selor.
   »Je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je danonline inschrijven.
Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

2. Vereiste kennis op de uiterste inschrijvingsdatum:
Een significante professionele kennis van minstens2 jaar in het domein vanmanagement support, meer bepaald in minstens2 vanvolgende taken:
- dossierbeheer
- beheer van agenda
- opstellen van notulen

Wij bieden

Arbeidsvoorwaarden

Je wordt aangeworven via een contract vanonbepaalde duur alsManagement Support(niveauNA11) met de bijhorende weddeschaal.

Loon
Minimum aanvangswedde: 38 227,73 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen
   » marktconform salaris
   » eindejaarspremie
   » mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
   » uitgebreid opleidingsWij bieden (te volgen tijdens de werkuren)
   » voordelige hospitalisatieverzekering
   » gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
   » voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
   » mogelijkheid voor een fietsvergoeding
   » allerlei sociale voordelen
   » beschikken over een gsm en laptop
   » gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
   » bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
   » mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
   » glijdende werkuren in een 38-uren week
   » telewerkmogelijkheden (1 keer per week).Ontdek alle informatie (extrapremies en toelagen, ...)en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.

Selectieprocedure

Opgelet
   »Raadpleeg vaak het tabblad 'Mijn screeningsprocedures' in je online-account 'Mijn Selor' om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
   »Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld 'Mijn screeningsprocedures'. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
   »Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent , dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
   »Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test , neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld 'Contactgegevens Selor'. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
   » We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent .

Selectietesten

1. Screening van deelnemingsvoorwaarden

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je het vereiste diploma en de vereiste significante professionele kennis hebt. De screening van de kennis gebeurt op basis van je online-cv zoals het is ingevuld in 'Mijn Selor' op de uiterste inschrijvingsdatum.

Waarop moet je letten?
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert.

Als je solliciteert voor een job waarvoor kennis vereist is, besteed dan veel aandacht aan de beschrijving van de werkkennis in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

2. Functiespecifieke screening

2.1 Event 1: Schriftelijke proef (1u)

Deze proef wordt georganiseerd als er na de screening van deelnemingsvoorwaarden meer dan 10 kandidaten overblijven. Via een schriftelijke test wordt volgende competentie gemeten:
- Je beschikt over uitstekende schriftelijke vaardigheden om een verslag op te stellen in Word. (x2)

Indien er minder dan 10 kandidaten overblijven na de screening van deelnemingsvoorwaarden, zal deze schriftelijke proef plaatsvinden tijdens Event 2.

Als je bent geslaagd als je ten minste5 punten op10 behaalt. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste10 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Deze proef zal plaatsvinden begin januari 2020. Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor het interview. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor het vorige event. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomententen de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in teschrijven voor de test , want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

Meer info?

2.2 Event 2: Interview (1u30)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties (zie rubriek 'Competenties') overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Indien Event 1 niet doorgaat,leg je vóór het interviewde schriftelijke test af (zie 'Event 1').

Je online-cv in 'Mijn Selor' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Als je bent geslaagd als je ten minste50 punten op100 behaalt.

Deze proef zal plaatsvindenrondeind januari 2020 (of indien Event 1 niet doorgaat: rond begin januari 2020). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor het interview. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor het vorige event. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomententen de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in teschrijven voor de test , want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

Meer info?Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor(zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account 'Mijn Selor'. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus vaak om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

Feedback
Na het ontvangen van je resultaat bij iedere selectiefase kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

   »redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

Procedure:
   »Stap 1: Vink de maatregel "ik wens redelijke aanpassingen" aan
   »Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
   »Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
   »Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.
Belangrijk : Stap 1 tot en met stap 4 moeten volledig in orde zijn op het moment van sollicitatie en voordat je een datum van deelname kiest ! (anders kan er geen analyse van je dossier gemaakt worden en kunnen er geen redelijke aanpassingen voorzien worden)
   »als je slaagt voor federale contractuele selecties kom je op de lijst van geslaagden terecht. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.
   »Wat moet je concreet doen als gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht. Telkens wanneer je een jobWij bieden ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever. Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?

Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.

En na de selectieprocedure?

Als je geslaagd bent?
Je wordt opgenomen op de lijst van geslaagden als je slaagtvoor de functiespecifieke screening (interview met schriftelijke proef).

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie.

Hoelang blijft deze lijst geldig?
Er wordt een lijst met maximum5 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er meer geslaagden zijn, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.
Solliciteren
Solliciteren kan tot en met 17/12/2019.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Selor'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in 'Mijn Selor' zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of Email.

Diploma opladen

Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.
Gelijke kansen en diversiteit
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, ..., spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij 'Selectieprocedure' om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,...).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Contactgegevens Selor
Contactpersoon Selor
Céline Vandeputte- Human Resources
Tel.: 02 790 33 33
Email: jobs@belnet.be

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving

Skills:

Job Category: Customer Service [ View All Customer Service Jobs ]
Language requirements:
Employment type:
Salary: Unspecified
Degree: Unspecified
Experience (year): Unspecified
Job Location: Ander
Company Type Employer
Post Date: 12/02/2019 / Viewed 26 times
Contact Information
Company: BELNET
Contact Email: jobs@belnet.be


Apply Online

Job Category:
Job Location:   
Enter Keywords (e.g. Consultant, IT):