MENU
   
Welcome!! Register or Login

    Job details


Tweetalig economisch contfunctionur (m/v/x) voor de zone Brussel-Hoofdstad:FOD ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE

Job description:

Tweetalig economisch contfunctionur (m/v/x) voor de zone Brussel-Hoofdstad

FOD ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
ANG19376
   » Statutaire
   » Bachelier (enseignement supérieur de type court)
3 poste(s)
appliquer jusqu'au 29-11-2019
appliquer
   »
   »
   »

 

   » Jobinhoud
   » Werkgever
   » Profiel
   » Wij bieden
   » Selectieprocedure
   » Solliciteren
   » Gelijke kansen en diversiteit
   » Contactgegevens Selor
Jobinhoud
Vanuit je standplaats (Brussel) ben je verantwoordelijk voor de contfunction van en het toezicht op de toepassing van de economische wetgeving en reglementering waarvoor de Algemene Directie Economische Inspectie bevoegd is.
   » Je plant, organiseert en voert inspectieopdrachten uit bij economische actoren en stelt schendingen en inbreuken vast op de geldende regelgeving.
   » Om inbreuken te reguleren, informeer en adviseer je (preventief of repressief) economische actoren mondeling en schriftelijk onder leiding van een inspecteur en/of inspecteur-directeur.
   » Er wordt van je verwacht om deze taken administratief op te volgen (voorbereiding van PV's, onderzoeksverslagen, actualisering van administratieve informatie, ...).
   » Aangezien de functie van contfunctionur vaak gepaard gaat met verplaatsingen, moet je over een rijbewijs en een persoonlijk voertuig beschikken.
   » Daarnaast voer jezowel ineen Franstalige als in een Nederlandstalige omgeving contfunctions uit. Volgens de taalwetten is het dus noodzakelijk dat jeover een gedegen kennis van het Frans beschikt.
Meer info over de jobinhoud?
Steven Catteeuw
- HR-verantwoordelijke Algemene directie Economische Inspectie
Correspondent FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Tel. : 02 277 64 54
Email : Steven.catteeuw@economie.fgov.be

Meer info over de selectieprocedure?
Julie De Visscher
- Selectieverantwoordelijke
Contactpersoon FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Tel.: 02 277 95 69
Email: Julie.devisscher@economie.fgov.be
Indien je voor jezelf nog een beter beeld van de functie wil vormen, ga dan via deze link naar een aantal getuigenissen van jouw toekomstige collega's of neem een kijkje op facebook.
Werkgever
Momenteel zijn er 3 vacatures bij de 1e Directie, Cel Contfunctions Brussel-Hoofdstad, van de Algemene Directie Economische Inspectie van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie (Koning Albert II-laan 16 te 1000 Brussel).

De Algemene Directie Economische Inspectie beschermt de rechten van consumenten, ondernemingen en handelaars door op informatieve, preventieve en repressieve wijze in te grijpen in het kader van de economische wet- en regelgeving.

Zij is met name verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van een hele reeks economische reglementeringen, waaronder, maar niet beperkt tot, de volgende:

- Boeken I, III, VI, VII en XV van het Wetboek van economisch recht.

In een sterk veranderende Belgische en internationale economische context bestaat de missie van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie erin de voorwaarden te scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België. In dat opzicht wil de FOD Economie de goederen- en dienstenmarkt grondig kennen en goed ondersteunen om ze beter te stimuleren.

Om zijn beleidsdomeinen op een efficiënte manier uit te voeren, heeft de FOD Economie zich een duidelijke missie en visie vooropgesteld. Bovendien waakt de FOD Economie er over om een aantal sterke waarden te respecteren bij zijn dagelijkse werkzaamheden ten dienste van ondernemingen en consumenten. Zo tracht de FOD Economie een professionele, klantgerichte organisatie te zijn die samenwerking en respect hoog in het vaandel draagt.

Profiel

Competenties

Gedragsgerichte competenties

   » Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
   » Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
   »Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
   » Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
   » Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
   » Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
   »Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.
Technische competenties

   »Je beschikt over goede schriftelijke communicatievaardigheden:
   »Je ontwikkelt een schriftelijke redenering op basis van de beschikbare wetgeving en de reglementering.
   »Als je bent in staat om de belangrijkste elementen te identificeren en ze samen te brengen in een coherente samenvatting.
   »Je schrijft duidelijk en zonder fouten.
   »Je schrijft gestructureerd en beknopt.
   »Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden :
   »Je ontwikkelt een logische redenering op basis van de beschikbare wetgeving en reglementering.
   »Als je bent in staat om de doelgroep op een passende manier aan te spreken.
   »Je drukt je duidelijk uit.
   »Als je bent gestructureerd, beknopt en consistent in je antwoorden.

Redeneervaardigheden
   » Abstracte redeneervaardigheden Een goede motivatie is eveneens belangrijk.
Opgelet! De competentie(s) in het vet worden als erg belangrijk voor de job beschouwd.

De competenties'servicegericht handelen', 'problemen oplossen', detechnische competenties en je motivatie wegen harder door in de eindscore. Niet vereist, wel een troef
   » Als je hebt een goed begrip van het strafrecht en de strafrechtprocedure.
   » In het bezit zijn van een geldig rijbewijs B en een voertuig is een voordeel voor de uitoefening van de functie.
   » Als je hebt kennis van het Engels.

Deelnemingsvoorwaarden

1. Vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:
   » diploma van het hoger onderwijs van het korte type (basisopleiding van één cyclus, bv: graduaat, professionele bachelor) met volledig leerplan of voor sociale promotie
   » diploma van kandidaat/academische bachelor uitgereikt na een cyclus van tenminste twee jaar studie
   » getuigschrift na het slagen voor de eerste twee studiejaren van de Koninklijke Militaire School
   » diploma van zeevaartonderwijs van de hogere cyclus of van hoger kunst- of technisch onderwijs van de 3de, 2de of 1ste graad met volledig leerplan
   » diploma van meetkundig schatter van onroerende goederen, van mijnmeter of van technisch ingenieur.

Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Hoe nog deelnemen qua diploma?
   » Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma's.
   » Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
   »je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   » in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland?
Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij deVlaamse Overheiden bezorg het aan Selor.
   » in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland?
Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij deVlaamse Overheiden bezorg het aan Selor.
   »je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggenbij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je danonline inschrijven.
Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

2. Er is geen kennis vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

3.Vereiste benoemingsbesluit en anciënniteit op de uiterste inschrijvingsdatum (enkel voor de federale ambtenaren)
Als je bent een Nederlandstalig statutair ambtenaar en je werkt niet voor de wervende instelling. Om deel te nemen aan deze selectie moet je benoemd zijn bij:
   » een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit)
   » de Rechterlijke orde(met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren)
De vacante functie is een functie vanTechnischDeskundige(niveau B1). Je dient te voldoen aan:
   » tot het niveau B behoren.
Federale ambtenaren die zich kandidaat stellen via mobiliteit moeten geen diplomavoorwaarden invullen.

Als je geslaagd bent in het specifieke gedeelte van een bevorderingsselectie niveauBen Als je bent opgenomen in de lijst van geslaagden, kan je op basis van dit slagen deelnemen aan deze selectie.

Laad jemeest recente bewijs van benoeming op (niveau van de selectie) (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele kennis in, inclusief je huidige job.

Als dit bewijs van benoeming (bij Werkervaring, Mijn huidige werksituatie) of van slagen (bij Diploma's en certificaten) al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, moet je dit niet opnieuw doen.

4. Indien je Nederlandstalig beroepsmilitair bent.
De functie is vacant in niveau TechnischDeskundige (niveauB1). Je moet dus:
   » je attest van je carrière als beroepsmilitair opladen in het tabblad 'Diploma' in Mijn Selor.
   » vanaf je inschrijving de persoon contacteren die vermeld wordt in de rubriek 'gegevens van de contactpersoon Selor', om je gelijkwaardigheid van niveau te bepalen.
   » de generieke screening afleggen en ervoor slagen (zie rubriek 'Selectieprocedure') of je beschikt over een geldige vrijstelling op de uiterste inschrijvingsdatum van deze selectie.
5. Vereiste talenkennis
Als je hebt een Frans taalcertificaat artikel 9§2 (elementaire kennis).
Wij bieden

Arbeidsvoorwaarden

Je wordt aangeworven alsTechnischDeskundige(niveau B) met de bijhorende weddeschaal B1.

Loon
Minimum aanvangswedde: 28.682,75 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen
   » mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
   » uitgebreid opleidingsWij bieden (te volgen tijdens de werkuren)
   » voordelige hospitalisatieverzekering
   » gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
   » voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
   » mogelijkheid voor een fietsvergoeding
   » allerlei sociale voordelen
   » beschikken over een gsm en laptop, tussenkomst in de gsm-kosten
   » volledige verzekering voor vervoer met eigen wagen
   » in het kader van de functie krijg je een vergoedingvoor je internetrekening
   » kilometervergoeding in het geval van werkgerelateerde verplaatsingen met de eigen wagen (quota)
   » gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
   » bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
   » mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
   » glijdende werkuren in een 38-uren week
   » 31 dagen jaarlijks verlof. Ontdek alle informatie (extrapremies en toelagen, ...)en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je - om benoemd te worden - op de aanstellingsdatum:
   » Belg zijn
   » de burgerlijke en politieke rechten genieten
   » een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking. Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld. Als je al ambtenaar bent op hetzelfde niveau (en dezelfde klasse indien niveau A) dan de selectie en je werkt nog niet voor de wervende instelling, moet je geen stage meer doen.
Selectieprocedure

Opgelet
   »Raadpleeg vaak het tabblad 'Mijn screeningsprocedures' in je online-account 'Mijn Selor' om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
   »Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld 'Mijn screeningsprocedures'. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
   »Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent , dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
   »Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test , neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld 'Contactgegevens Selor'. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
   » We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent .

Selectietesten

1. Generieke screening (ongeveer 3u30)

De eerste test is een vaardigheidstest. Met deze abstracte redeneertest gaan we na hoe snel jij verbanden ziet volgens een bepaalde logica, iets kan doorgronden of principes en regels ziet.

De tweede test is een 'in-baskettest'. Deze test meet je competenties voor het omgaan met informatie en taken. Vanuit een fictieve Emailbox moet je in een bepaalde tijd zoveel mogelijk mails behandelen. Je schat de prioriteiten in, welke acties je zal ondernemen, hoe je deze zal plannen en wie je hierbij betrekt.

De derde test is een situatiebeoordelingstest. Deze test meet een aantal competenties voor het omgaan met relaties en het omgaan met je eigen functioneren. De test bestaat uit verschillende situaties in een bepaalde context. Bij elke situatie krijg je verschillende reacties waarover je moet oordelen en je geeft telkens aan hoe gepast je die bepaalde reactie vindt.

Als je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 hebt voor elke test. In totaal moet je ten minste 50 punten op 100 hebben.

Ben je geslaagd voor deze generieke screening?
Dan ontvang je een vrijstelling voor 3 jaar, te rekenen vanaf de dag dat je je resultaat ontvangt. Opgelet: als je vrijstelling eindigt voor de uiterste inschrijvingsdatum van deze selectie, moet je wel opnieuw deelnemen aan de testen van de generieke screening.

Ben je niet geslaagd voor deze generieke screening?
Dan mag je gedurende 6 maanden niet deelnemen aan de generieke screening op dit niveau of een hoger niveau. Hier wordt gerekend vanaf de dag dat je je proef hebt afgelegd.

Ben je federaal ambtenaar, werk je nog niet voor de wervende instelling en ben je benoemd op het niveau van de selectie?
Dan ben je vrijgesteld voor de generieke screening.

Wanneer vinden de testen plaats?

Ik heb nog geen vrijstelling voor de generieke screening
Onmiddellijk na je sollicitatie zal je via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor online zelf een keuze kunnen maken tussen de voorgestelde data en uren voor de generieke screening .

Ik heb een vrijstelling voor de generieke screening
Ten vroegste15 dagen na de uiterste inschrijvingsdatum kan je jeinschrijven voor het vervolg van deprocedure via het postvak 'Mijn berichten en taken' van Mijn Selor. Je zal zien dat er meerdere data beschikbaar zijn in de kalender van de testen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test , want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

2. Functiespecifieke screening

Opgelet! TAALTESTEN!

Als economisch contfunctionur bij de Regionale Directie Brussel-Hoofdstad van de Algemene Directie Economische Inspectie, moet je volgens de taalwetten een taalcertificaat artikel 9§2 (elementaire kennis)voor Frans hebben.

Alsje niet over het taalcertificaat voor artikel 9§2 beschikt, moet je deze tests bij Selor afleggen. Deze taaltest zal plaats vinden tussen de generieke screening en de functie-specifieke screening. Je moet drie modules afleggen: luistervaardigheid (op pc), begrijpend lezen (op pc) en mondelinge vaardigheid.

Als je bent geslaagd als je voor elke module minimaal 5 van de 10 punten haalt.

De PC-testen zullen plaatsvinden rondmidden januari 2020 (datum onder voorbehoud). Afhankelijk van het aantal geregistreerde kandidaten kan de mondelinge toets worden georganiseerdeind januari 2020(datum onder voorbehoud).

Als je over het bovengenoemde taalcertificaat beschikt, ben je vrijgesteld van de taaltests.

2.1 Event 1: Computergestuurde proef (2u)
Of deze proef wordt georganiseerd is afhankelijk van het aantal kandidaten dat overblijft na de generieke screening en de taaltesten. Via een meerkeuzevragenlijst wordt de volgende competentie gemeten: 'informatie analyseren'. De meerkeuzevragenlijst houdt rechtstreeks verband met de reglementering die wordt vermeld in de sectie 'Werkgever'. De reglementering zal elektronisch beschikbaar zijn tijdens de test.
Als je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 10 punten op 20 behaalt. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste20 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.
Deze proef zal plaatsvinden rondbegin februari 2020 (datum onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor het event. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de generieke screening. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomententen de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test , want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

2.2 Event 2: Interview met gevalstudie (1u voorbereiding + 1u interview)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek 'Competenties') overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om die voor te bereiden. Die gevalstudie wordt besproken tijdens je interview.

Je online-cv in 'Mijn Selor' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Als je bent geslaagd als je ten minste50 punten op100 behaalt.

Deze proef zal plaatsvinden rondeind februari 2020 (datum onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor het interview. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige proef. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomententen de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test , want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

Meer info?

Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor(zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account 'Mijn Selor'. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus vaak om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

   »redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

Procedure:
   »Stap 1: Vink de maatregel "ik wens redelijke aanpassingen" aan
   »Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
   »Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
   »Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.
Belangrijk : Stap 1 tot en met stap 4 moeten volledig in orde zijn op het moment van sollicitatie en voordat je een datum van deelname kiest ! (anders kan er geen analyse van je dossier gemaakt worden en kunnen er geen redelijke aanpassingen voorzien worden)
   »als je slaagt voor federale statutaire selecties, kan je als je dit vraagt ook gerangschikt worden op de bijzondere wervingslijst voor laureaten met een handicap. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.
   »Wat moet je concreet doen als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht. Telkens wanneer je een jobWij bieden ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever. Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?

Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.

En na de selectieprocedure?

Als je geslaagd bent?
De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten voor de functiespecifieke screening - event 2.2: interview met gevalstudie. Als ergeslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon methet hoogste aantal punten voor het gedeelte 'functiespecifieke screening 2.2: motivatie'voorrang. Als er voor dit gedeelte personen zijn met gelijke punten, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

Hoelang blijft deze lijst geldig?
Er wordt een lijst met maximum20 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats, meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Aparte lijst voor personen met een handicap
Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap' (zie ook 'Personen met een Handicap').

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.
Solliciteren
Solliciteren kan tot en met 29 november 2019.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Selor'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in 'Mijn Selor' zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of Email.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.
Gelijke kansen en diversiteit
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, ..., spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij 'Selectieprocedure' om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,...).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Contactgegevens Selor
Contactpersoon Selor
Julie De Visscher- Selectieverantwoordelijke
Tel.: 02 277 95 69
Email: Julie.devisscher@economie.fgov.be

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving

Skills:

Job Category: Customer Service [ View All Customer Service Jobs ]
Language requirements:
Employment type:
Salary: Unspecified
Degree: Unspecified
Experience (year): Unspecified
Job Location: Ander
Company Type Employer
Post Date: 11/14/2019 / Viewed 101 times
Contact Information
Company: FOD ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Contact Email: Steven.catteeuw@economie.fgov.be


Apply Online

Job Category:
Job Location:   
Enter Keywords (e.g. Consultant, IT):