MENU
   
Welcome!! Register or Login

    Job details


Psycholoog skills (m/v/x):FOD JUSTITIE

Job description:

Psycholoog skills (m/v/x)

FOD JUSTITIE
ANG19309
   » Statutaire
   » Master (diplôme universitaire ou enseignement supérieur de type long)
5 poste(s)
appliquer jusqu'au 03-11-2019
appliquer
   »
   »
   »

 

   » Jobinhoud
   » Werkgever
   » Profiel
   » Wij bieden
   » Selectieprocedure
   » Solliciteren
   » Gelijke kansen en diversiteit
   » Contactgegevens Selor
Jobinhoud
Ben jij gepassioneerd in klinische psychologie, boeit de gevangenisomgeving je enorm en wil je jouw competenties in dienst van de FOD Justitie stellen?

Binnen deze functie zal je volgende opdrachten uitvoeren:
   » Je zorgt voor het onthaal, de opvolging en de evaluatie van gedetineerden tijdens hun detentie;
   » Via een globale visie verkregen binnen het multidisciplinair team gebaseerd op de studie van hun dossier, individuele gesprekken en klinische test diagnostische onderzoeken, ondersteun en begeleid je de gedetineerden met het oog op hun re-integratie;
   » Je verleent advies aan de gevangenisdirectie en de strafuitvoeringsrechtbank over hun strafuitvoering en de strafuitvoeringsmodaliteiten (vervroegde invrijheidstelling, beperkte detentie, elektronisch toezicht, uitgaansvergunning,...).
Meer info over de jobinhoud?
Storme Isabelle - Adviseur Psycholoog
DG Penitentiaire Inrichtingen
Contactpersoon FOD Justitie
Tel.: 02/542 85 48
Email: isabelle.storme@just.fgov.be
Veerle Rymenams - Adviseur Psycholoog
DG Penitentiaire Inrichtingen
Email : veerle.rymenams@just.fgov.be

Werkgever
Erzijn 7plaatsen bij de Psychosociale Dienst van het Directoraat-Generaal Penitentiaire Inrichtingen (DG EPI) , van de FODJustitie (Willebroekkaai 33, 1000 Brussel).

Je komt terecht in een van de 20 Nederlandstalige penitentiaire inrichtingen. De vacatures bevinden zich voornamelijk in de gevangenissen te Beveren, Merksplas en Wortel .

U kunt doen deel uit van de psychosociale dienst skills die 3 taken vervult:
   » voorzien in een professionele adviesverlening over de invrijheidstelling van gedetineerden, rekening houdend met de risico's op recidive;
   » in het kader van herstelgerichte detentie bijdragen tot de reïntegratie van de gedetineerde;
   » een bijdrage leveren aan een humane en veilige strafuitvoering.
Het Directoraat-Generaal Penitentiaire Inrichtingen (EPI) is belast met de tenuitvoerlegging van de straffen en de vrijheidsberovende maatregelen. Daarbij leeft het DG wettelijkheid op strikte wijze na, waarborgt het de bescherming van de samenleving, het personeel en de gedetineerden met oog voor de menselijke waardigheid en werkt het herstelgericht. Het directoraat-generaal verstrekt op grond van zijn deskundigheid advies op penitentiair vlak.

Het directoraat-generaal EPI bestaat uit een centraal bestuur en buitendiensten die alle gevangenissen omvatten. Het centraal bestuur staat in het bijzonder in voor de contfunction op en de begeleiding van de individuele dossiers van de gedetineerden en het personeelsbeheer.

De gevangenissen zijn belast met de tenuitvoerlegging van de vrijheidsberovende straffen en maatregelen.

Het Veiligheidskorps, dat instaat voor de overbrenging van de gedetineerden, maakt ook deel uit van dit directoraat-generaal.

De FOD Justitie biedt zijn 23 000 werknemers een aangename werkomgeving en een bedrijfscultuur die gericht is op de burger maar ook op de eigen werknemers.

Samen zetten al deze werknemers zich dagelijks in voor een betere justitie.

De verscheidenheid aan jobs, de uitdagingen en de talrijke loopbaanperspectieven dragen bij tot het welzijn van onze werknemers. Onze organisatie legt de nadruk op kennis uitwisselen, talenten ontwikkelen en ideeën verzilveren, om samen onze doelstellingen te bereiken.

Maatschappelijk engagement is voor ons net zo belangrijk. De FOD Justitie streeft ernaar een open en moderne organisatie te zijn die meegaat met zijn tijd en rekening houdt met de veranderingen in de maatschappij.

Profiel

Competenties

Gedragsgerichte competenties

   » Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
   » Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
   »Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
   » Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
   » Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
   » Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
   » Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
   » Je toont respect voor anderen, hun ideeën en meningen aanvaardt procedures en instructies.
   » Je reageert resultaatsgericht op stress, je contfunctionert de Eigen emoties en gaat constructief om met kritiek.
   »Je geeft advies aan jouw gesprekspartners en bouwt een vertrouwensrelatie met hen op op basis van jouw skills.
Technische competenties

   » Je beschikt over goede schriftelijke communicatievaardigheden
   » Als je hebt een gedegen kennis van psychodiagnostische middelen en persoonlijkheidsonderzoek
   » Als je hebt een gedegen kennis van de deontologische code en van het beroepsgeheim
Redeneervaardigheden
   » Abstracte redeneervaardighedenEen goede motivatie is eveneens belangrijk.
Opgelet! De competenties in het vet worden als erg belangrijk voor de job beschouwd. De competenties in team werken en adviseren wegen harder door in de eindscore (x2). Niet vereist, wel een troef
   » Kennis van een andere taal is een pluspunt
   » Een diploma criminologie, postgraduaat forensische psychologie of postgraduaat psychodiagnostiek is een troef

Deelnemingsvoorwaarden

1. Vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:
   » Diploma van een basisopleiding van de 2de cyclus (vb. licentiaat/master) uitgereikt door een Belgische universiteit na tenminste 4 jaar studie in het domein psychologische wetenschappen.
Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.
Hoe nog deelnemen qua diploma?
   » Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma's.
   » Als je hebt je diploma behaald in een van de 27 lidstaten van de Europese Unie of, IJsland, Noorwegen, Liechtenstein of Zwitserland en Als je hebt je gelijkwaardigheidsattest van je diploma bij de Vlaamse Overheid niet verkregen. Aangezien het beroep van psycholoog een gereglementeerd beroep is in België, kan je - als je voldoet aan de voorwaarden- evenwel gebruik maken van de Europese richtlijn 2005/36/CE over de erkenning van de beroepskwalificaties. Deze richtlijn is bedoeld voor mensen die volledig gekwalificeerd zijn om een beroep uit te oefenen in een lidstaat en die hetzelfde beroep willen uitoefenen in een andere lidstaat. Je vindt de link van de bevoegde autoriteiten voor ieder gereglementeerd beroep hier:http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=re gprofs&id_country=1&quid=1&mode=asc&maxRows=*.
   » Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
   »je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   » in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland?
Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij deVlaamse Overheiden bezorg het aan Selor.
   » in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland?
Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij deVlaamse Overheiden bezorg het aan Selor.
   »je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggenbij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je danonline inschrijven.
Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

2. Er is geen kennis vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

3. OPGELET! Je moet beschikken over een visum (https://www.health.belgium.be/nl/klinisch-psychologen) ten laatste 1 maand na de uiterste inschrijvingsdatum van deze selectie. Je moet het bewijs van jouw visum doorsturen (ten laatste 1 maand na de uiterste inschrijvingsdatum) naar volgend Emailadres: rani.vincke@just.fgov.be . Wanneer je 1 maand na de uiterste inschrijvingsdatum niet hebt kunnen bewijzen dat je in het bezitbent van het visum, zal je niet verder kunnen deelnemen aan deze selectie.


4.Vereiste benoemingsbesluit en anciënniteit op de uiterste inschrijvingsdatum (enkel voor de federale ambtenaren)
Als je bent een Nederlandstalig statutair ambtenaar en je werkt niet voor de wervende instelling. Om deel te nemen aan deze selectie moet je benoemd zijn bij:
   » een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit)
   » de Rechterlijke orde(met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren)
De vacante functie is een functie vanniveau A(attaché psycholoog). Je dient te voldoen aan:
   » tot de klasse A1 behoren
Federale ambtenaren die zich kandidaat stellen via mobiliteit moeten voldoen aan de werkkennis (te verwijderen indien dit niet van toepassing is).

Als je geslaagd bent in het specifieke gedeelte van een bevorderingsselectie niveauA en Als je bent opgenomen in de lijst van geslaagden, kan je op basis van dit slagen deelnemen aan deze selectie.

Laad jemeest recente bewijs van benoeming op (niveau A) (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele kennis in, inclusief je huidige job.

Als dit bewijs van benoeming (bij Werkervaring, Mijn huidige werksituatie) of van slagen (bij Diploma's en certificaten) al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, moet je dit niet opnieuw doen.

Daarnaast moet je beschikken over volgend diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:
   » Diploma van een basisopleiding van de 2de cyclus (vb. licentiaat/master) uitgereikt door een Belgische universiteit na tenminste 4 jaar studie in het domein psychologische wetenschappen
Daarnaast moet je ook beschikken over het visum. Zie meer info bij punt 3.
5. Indien je Nederlandstalig beroepsmilitair bent.
De functie is vacant in niveauA (attaché psycholoog). Je moet dus:
   » je attest van je carrière als beroepsmilitair opladen in het tabblad 'Diploma' in Mijn Selor.
   » vanaf je inschrijving de persoon contacteren die vermeld wordt in de rubriek 'gegevens van de contactpersoon Selor', om je gelijkwaardigheid van niveau te bepalen.
   » de generieke screening afleggen en ervoor slagen (zie rubriek 'Selectieprocedure') of je beschikt over een geldige vrijstelling op de uiterste inschrijvingsdatum van deze selectie.
Daarnaast moet je beschikken over volgend diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:
   » Diploma van een basisopleiding van de 2de cyclus (vb. licentiaat/master) uitgereikt door een Belgische universiteit na tenminste 4 jaar studie in het domein psychologische wetenschappen.
Daarnaast moet je ook beschikken over het visum. Zie meer info bij punt 3.
Wij bieden

Arbeidsvoorwaarden

Je wordt aangeworven alsattaché penitentiair psycholoog(niveau A) met de bijhorende weddeschaal NA11.

Loon
Minimum aanvangswedde: 37.346,97 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Als je hebt recht op een eindejaarspremie en vakantiegeld, een specificiteitstoelage van 991,58 EUR bruto per jaar en een forfaitaire toelage van 669,31 EUR bruto per jaar.

Voordelen
   » mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
   » uitgebreid opleidingsWij bieden (te volgen tijdens de werkuren)
   » voordelige hospitalisatieverzekering
   » gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
   » voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
   » mogelijkheid voor een fietsvergoeding
   » allerlei sociale voordelen
   » bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
   » mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
   » kinderopvang tijdens de schoolvakantie (juli en augustus)
   » glijdende werkuren in een 38-uren week.
   » minimum 26 dagen verlofOntdek alle informatie (extrapremies en toelagen, ...)en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je - om benoemd te worden - op de aanstellingsdatum:
   » Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
   » de burgerlijke en politieke rechten genieten
   » een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking. Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld. Als je al ambtenaar bent op hetzelfde niveau (en dezelfde klasse indien niveau A) dan de selectie en je werkt nog niet voor de wervende instelling, moet je geen stage meer doen.

OPGELET! Ten laatste bij jouw aanstelling moet je:
   »geregistreerd zijn bij de Psychologencommissie.


Selectieprocedure

Opgelet
   »Raadpleeg vaak het tabblad 'Mijn screeningsprocedures' in je online-account 'Mijn Selor' om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
   »Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld 'Mijn screeningsprocedures'. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
   »Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent , dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
   »Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test , neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld 'Contactgegevens Selor'. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
   » We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent .

Selectietesten

1. Generieke screening (ongeveer 3u30)

De eerste test is een vaardigheidstest. Met deze abstracte redeneertest gaan we na hoe snel jij verbanden ziet volgens een bepaalde logica, iets kan doorgronden of principes en regels ziet.

De tweede test is een 'in-baskettest'. Deze test meet je competenties voor het omgaan met informatie en taken. Vanuit een fictieve Emailbox moet je in een bepaalde tijd zoveel mogelijk mails behandelen. Je schat de prioriteiten in, welke acties je zal ondernemen, hoe je deze zal plannen en wie je hierbij betrekt.

De derde test is een situatiebeoordelingstest. Deze test meet een aantal competenties voor het omgaan met relaties en het omgaan met je eigen functioneren. De test bestaat uit verschillende situaties in een bepaalde context. Bij elke situatie krijg je verschillende reacties waarover je moet oordelen en je geeft telkens aan hoe gepast je die bepaalde reactie vindt.

Als je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 hebt voor elke test. In totaal moet je ten minste 50 punten op 100 hebben.

Ben je geslaagd voor deze generieke screening?
Dan ontvang je een vrijstelling voor 3 jaar, te rekenen vanaf de dag dat je je resultaat ontvangt. Opgelet: als je vrijstelling eindigt voor de uiterste inschrijvingsdatum van deze selectie, moet je wel opnieuw deelnemen aan de testen van de generieke screening.

Ben je niet geslaagd voor deze generieke screening?
Dan mag je gedurende 6 maanden niet deelnemen aan de generieke screening op dit niveau of een hoger niveau. Hier wordt gerekend vanaf de dag dat je je proef hebt afgelegd.

Ben je federaal ambtenaar, werk je nog niet voor de wervende instelling en ben je benoemd op het niveau van de selectie?
Dan ben je vrijgesteld voor de generieke screening.

Wanneer vinden de testen plaats?

Ik heb nog geen vrijstelling voor de generieke screening
Onmiddellijk na je sollicitatie zal je via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor online zelf een keuze kunnen maken tussen de voorgestelde data en uren voor de generieke screening .

Ik heb een vrijstelling voor de generieke screening
Ten vroegste30 dagen na de uiterste inschrijvingsdatum kan je dan inschrijven voor de functiespecifieke screening via het postvak 'Mijn berichten en taken' van Mijn Selor. Je zal zien dat er vele data beschikbaar zijn in de kalender van de testen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test , want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

Screening van deelnemingsvoorwaarden.

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je het vereiste diploma hebt en in het bezit bent van het visum. OPGELET! Je moet beschikken over een visum (https://www.health.belgium.be/nl/klinisch-psychologen) ten laatste 1 maand na de uiterste inschrijvingsdatum van deze selectie. Je moet het bewijs van jouw visum doorsturen (ten laatste 1 maand na de uiterste inschrijvingsdatum) naar volgend Emailadres: rani.vincke@just.fgov.be. Wanneer je 1 maand na de uiterste inschrijvingsdatum niet hebt kunnen bewijzen dat je in het bezit bent van het visum, zal je niet verder kunnen deelnemen aan deze selectie.

Waarop moet je letten?
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert.

Als je solliciteert voor een job waarvoor kennis vereist is, besteed dan veel aandacht aan de beschrijving van de werkkennis in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

2. Functiespecifieke screening

2.1. Event 1: Computergestuurde proef (25 minuten)

Of deze proef wordt georganiseerd is afhankelijk van het aantal kandidaten dat overblijft na de generieke screening. Via een geïnformatiseerde test wordt volgende competentie gemeten: stress beheren.
Als je bent voor deze test geslaagd als je ten minste10 punten op20 behaalt. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste35 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.
Deze proef zal plaatsvinden op 13/12/2019 en 18/12/2019 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor het event. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de generieke screening. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomententen de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test , want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.
2.2. Event 2: Interview (1u) + casus (1u):

Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties (zie rubriek 'Competenties') overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om die voor te bereiden. Die gevalstudie wordt besproken tijdens je interview.

Je online-cv in 'Mijn Selor' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Als je bent geslaagd als je ten minste36 punten op60 behaalt.

Deze proef zal plaatsvinden vanaf eind December 2019- begin januari 2020 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor het interview. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor het vorige event. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomententen de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test , want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?

Informeer bij de contactpersoon van Selor(zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account 'Mijn Selor'. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus vaak om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

Feedback
Na het ontvangen van je resultaat bij iedere selectiefase kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

   »redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

Procedure:
   »Stap 1: Vink de maatregel "ik wens redelijke aanpassingen" aan
   »Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
   »Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
   »Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.
Belangrijk : Stap 1 tot en met stap 4 moeten volledig in orde zijn op het moment van sollicitatie en voordat je een datum van deelname kiest ! (anders kan er geen analyse van je dossier gemaakt worden en kunnen er geen redelijke aanpassingen voorzien worden)
   »als je slaagt voor federale statutaire selecties, kan je als je dit vraagt ook gerangschikt worden op de bijzondere wervingslijst voor laureaten met een handicap. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.
   »Wat moet je concreet doen als gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht. Telkens wanneer je een jobWij bieden ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever. Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?

Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.

En na de selectieprocedure?

Als je geslaagd bent?
De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van de functiespecifieke screening (interview + casus). Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor motivatie voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

Hoelang blijft deze lijst geldig?
Er wordt een lijst met maximum35 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats, meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Aparte lijst voor personen met een handicap
Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap' (zie ook 'Personen met een Handicap').

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.
Solliciteren
Solliciteren kan tot en met 03/11/2019.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Selor'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in 'Mijn Selor' zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving en het visum dat in orde moet zijn ten laatste 1 maand na de uiterste inschrijvingsdatum.

Je kan niet solliciteren via fax of Email.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.

Gelijke kansen en diversiteit
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, ..., spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij 'Selectieprocedure' om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,...).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Contactgegevens Selor
Contactpersoon Selor
Rani Vincke - selectieverantwoordelijke
Tel.: 02/542 75 32
Email: rani.vincke@just.fgov.be

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving

Skills:

Job Category: Customer Service [ View All Customer Service Jobs ]
Language requirements:
Employment type:
Salary: Unspecified
Degree: Unspecified
Experience (year): Unspecified
Job Location: Ander
Company Type Employer
Post Date: 10/21/2019 / Viewed 56 times
Contact Information
Company: FOD JUSTITIE
Contact Email: isabelle.storme@just.fgov.be


Apply Online

Job Category:
Job Location:   
Enter Keywords (e.g. Consultant, IT):