MENU
   
Welcome!! Register or Login

    Job details


Offre: Kierownik Zmiany Recepcji (k/m):

Job description:

Emploi:

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna b?dzie za:

Zapewnienie najwy?szej, jako?ci ?wiadczonych us?ug oraz dbanie o pozytywny wizerunek Hotelu. Do codziennych obowi?zków b?dzie nale?a?o prowadzenie i organizacja pracy recepcji, ale te? bie??ca obs?uga Go?ci. Nadzór nad prac? zespo?u, sprawne komunikowanie si? ze wszystkimi dzia?ami w Hotelu. Identyfikowanie i rozwiazywanie wszelkich problemów w sposób zapewniaj?cy satysfakcj? Go?ci.

Umiej?tno?ci:

   » Posiada do?wiadczenie w pracy na podobnym stanowisku w dziale Front Office,
   » Ma doskona?e zdolno?ci organizacyjne, komunikacyjne i profesjonalizm w obs?udze Go?cia,
   » Potrafi samodzielnie rozwi?zywa? bie??ce problemy i podejmowa? decyzje,
   » Wykazuje ?atwo?? analitycznego my?lenia,
   » Odznacza si? nienagann? prezencj? i wysok? kultur? osobist?,
   » Komunikuje si? w j?z. angielskim na poziomie B-2.

Jak o Ciebie zadbamy:

   » Zaoferujemy Ci ciekaw? i stabiln? prac? w czterogwiazdkowym Hotelu,
   » Zale?y nam na ludziach, dlatego na start dostaniesz umow? o prac?,
   » Zapewnimy przejrzyste zasady wynagradzania w oparciu o posiadane do?wiadczenie,
   » Otrzymasz liczne mo?liwo?ci rozwoju zawodowego,
   » B?dziesz pracowa? w zgranym i otwartym na ludzi zespole,
   » Umo?liwimy udzia? w szkoleniach podnosz?cych Twoje kompetencje zawodowe, poprzez udzia? w szkoleniach wewn?trznych.

Aplikacje prosimy przes?a? za pomoc? opcji "Aplikuj teraz" dost?pnej na dole og?oszenia
lub adres: hr@warszawianka.pl
 
Prosimy o umieszczenie klauzuli: ?Wyra?am zgod? na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezb?dnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustaw? z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).? 
Hotel Warszawianka
Jachranka 77
05-140  Serock

Skills:

Job Category: Customer Service [ View All Customer Service Jobs ]
Language requirements:
Employment type:
Salary: Unspecified
Degree: Unspecified
Experience (year): Unspecified
Job Location: Jachranka, Ander
Address: Jachranka
Company Type Employer
Post Date: 10/10/2019 / Viewed 11 times
Contact Information
Company:
Contact Email: hr@warszawianka.pl


Apply Online

Job Category:
Job Location:   
Enter Keywords (e.g. Consultant, IT):