MENU
   
Welcome!! Register or Login

    Job details


Offre d'emploi: Support Office Management (m/v/x) voor het Crisiscentrum:FOD BINNENLANDSE ZAKEN

Job description:

Support Office Management (m/v/x) voor het Crisiscentrum

FOD BINNENLANDSE ZAKEN
ANG19338
   » Statutaire
   » Bachelier (enseignement supérieur de type court)
3 poste(s)
appliquer jusqu'au 28-10-2019
appliquer
   »
   »
   »

 

   » Jobinhoud
   » Werkgever
   » Profiel
   » Wij bieden
   » Selectieprocedure
   » Solliciteren
   » Gelijke kansen en diversiteit
   » Contactgegevens Selor
Jobinhoud
Je wordt tewerkgesteld in het nationaal crisiscentrum (NCCN), bij het secretariaat van de Directeur-generaal (DG), de dienst Noodplanning (NPU) of de dienst Belgian Passenger Information Unit (BelPIU).


Als personal adjunct van de Directeur-generaal (DG) heb je de volgende taken:
   » Als je bent het visitekaartje en de administratieve spilfiguur van de Algemene Directie Crisiscentrum.
   » Je treedt op als eerste contactpersoon voor interne en externe gesprekspartners van de Directeur-Generaal.
   » Je beheert de agenda.
   » Je coördineert vergaderingen en notulen.
   » Je behandelt de in-en uitgaande briefwisselingen.
   » Je beantwoordt de telefoons.
   » Je stelt dienstnota's en andere documenten op.
   » Je verzamelt informatie die nuttig is voor de Directeur-Generaal.
Meer info over de jobinhoud?
Julie Mampuy - Beleidsmedewerker Directeur-generaal
Contactpersoon voor het Nationaal crisiscentrum (NCCN)- secretariaat van de Directeur-generaal (DG)
Tel.:0474/49.18.79
Email:julie.mampuy@ibz.fgov.be
Als je deeluitmaakt van de dienst Noodplanning(NPU) heb je de volgende opdrachten:
   » Je werkt mee aan de visualisatie van de dienst noodplanning, door het actueel houden van het deel Noodplanning op de website en het inhoudelijk uitbouwen van intranet/icms door nuttige informatie en documenten zoals wetgeving te voorzien, contactgegevens van partners up to date te houden en te werken aan een duidelijke structuur.
   » Je helpt ook de dossierbeheerders bij het verwerken van informatie in artikels (voor de website, nieuwsbrieven, tijdschriften,...). Je schrijft ook zelf kleine artikels rond de evenementen die door de dienst worden georganiseerd.
   » Je ondersteunt projectleiders bij het opstellen van gidsen, brochures, educatief materiaal, praktische basisdocumenten, presentaties, ...
   » Je organiseert studiedagen, overlegvergaderingen en workshops voor de partners van het Crisiscentrum
   » Je ondersteunt de projectleider op het gebied van oefeningen door te zorgen voor de praktische organisatie van de verschillende werkgroepen die de oefening voorbereiden, te communiceren naar de deelnemers toe en evenementen voor en na de oefening te organiseren.
Meer info over de jobinhoud?
Leen Depuydt - Directeur Noodplanning
Contactpersoon voor het Nationaal Crisiscentrum (NCCN)- dienst Noodplanning (NPU)
Tel.: 0471/76.36.48
Email:leen.depuydt@ibz.fgov.be

Als je deeluitmaakt van de dienst Belgian Passenger Information Unit(BelPIU) heb je de volgende taken:
   » Je staat in voor de administratieve opvolging en ondersteuning van de dienst. Je draagt bij tot het realiseren van de missie van de organisatie.
   » Je ondersteunt de werknemers van de BelPIU in budgettaire en logistieke dossiers.
   » Als je bent verantwoordelijk voor het verzamelen van de nodige informatie bij de verwerking van de dossiers waarvoor je verantwoordelijk bent.
   » Je werkt nieuwe toekomstige procedures uit.
   » Als je bent bereid om mee te werken aan de installatie van de werkomgeving van de dienst.
   » Je ondersteunt de office manager voor de organisatie van evenementen.
Meer info over de jobinhoud?
Elodie Gobillon - Office manager BelPIU
Contactpersoon voor het Nationaal Crisiscentrum (NCCN)- dienst BelPIU
Tel.: 02/506.66.04
Email: elodie.gobillon@ibz.fgov.be
Werkgever
Er zijn3 vacante plaatsen bij het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) , van deFOD Binnenlandse Zaken(Hertogstraat 53, 1000 Brussel):
   » 1 plaats bij het secretariaat van de Directeur-generaal (personal adjunct)
   » 1 plaats bij de dienst Noodplanning
   » 1 plaats bij de dienst BelPIU Het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) staat 24u/24 ten dienste van de federale regering op het vlak van de noodplanning, het interdepartementaal beheer van noodsituaties en het beheer van belangrijke evenementen.

Ze verzamelt, analyseert en verspreidt op permanente basis significante informatie aan de politieke overheden. Deze functie van actieve waakzaamheid zorgt ervoor dat de regering snel en precies kan interveniëren wanneer een situatie dit vereist. Bijkomend biedt het Crisiscentrum zijn infrastructuur en skills aan bij het interdepartementaal beheer en de coördinatie van noodsituaties op nationaal niveau.

De dienst Noodplanning heeft verschillende opdrachten:
   » De dienst Noodplanning ontwikkelt nationale noodplannen op basis van een risicoanalyse en zet die plannen vervolgens in procedures om. Op basis daarvan organiseert de dienst Noodplanning oefeningen.
   » De dienst Noodplanning harmoniseert de lokale noodplanning. Voor deze opdracht wordt de nodige wetgeving gecreëerd. Vervolgens ondersteunt de dienst Noodplanning de lokale overheden in hun noodplanning door het ter beschikking stellen van canvassen, typestructuren, typeoefeningen,...
   » De dienst Noodplanning ontwikkelt een skills op het gebied van CBRNe-risico's: operationalisering van de nationale plannen, ontwikkeling van multidisciplinaire opleidingen en verzameling van de skills op deze gebieden.
   » De dienst Noodplanning bereidt zich, in nauwe samenwerking met de NAVO en de EU, voor op noodsituaties (zowel civiele als millitaire). De dienst BelPIU volgtalle evoluties op omtrent de reglementaire initiatieven (wet omzetting EU PNR richtlijn, uitvoeringsbesluiten, ...), de IT-infrastructuur voor de verwerking van de passagiersgegevens, de afspraken met de vervoerders voor de instroom van de passagiersgegevens, de waarborgen in verband met de veiligheid van gegevens ende werkprocedures met de bevoegde diensten (Federale Politie, Veiligheid van de Staat, Algemene Dienst Inlichtingen en Veiligheid en de Douane).Tenslottewerkt de dienst ookcontacten op internationaal vlak verder uit (Europese Commissie, Europol, PIU's van andere lidstaten).

Het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) is een organisatie met een transversale werking. Dit betekent dat je, naast het voormelde takenpakket, steeds nog andere taken kan uitvoeren voor andere diensten van deze Directie. De omvang van het bijkomend takenpakket zal echter hooguit 20% van je totale takenpakket uitmaken. Bovendien zal, in voorkomend geval, de aard van dit takenpakket steeds in onderling worden opgesteld, rekening houdend met je competenties en persoonlijke voorkeur.

De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken staat centraal in het leven van de burger. Dit filmpje illustreert dat perfect.
Ons motto: "uw veiligheid, ons beroep".
De FOD Binnenlandse Zaken is verkozen tot Federale Overheidsorganisatie van het Jaar in 2018.

De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken heeft als opdracht het voorbereiden en uitvoeren van het beleid van de federale minister van Binnenlandse Zaken.
Deze is bevoegd voor:
   » Politionele en civiele veiligheid (openbare orde en preventie, hulpverlening aan de bevolking en crisisbeheer)
   » Vreemdelingenbeleid
   » Registratie en identificatie van de natuurlijke personen
   » Beheer van de institutionele en reglementaire aspecten en van de uitoefening van bepaalde democratische rechten, voor zover ze betrekking hebben op een federale bevoegdheid: sommige artikels van de grondwet, de Raad van State, het gebruik van talen in bestuurszaken, sommige verkiezingen,...
De FOD Binnenlandse Zaken is uw regisseur op het vlak van de veiligheid en het migratiebeleid.
Profiel

Competenties

Gedragsgerichte competenties
   » Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
   » Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
   » Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
   » Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
   » Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
   » Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
   » Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
   » Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.
Technische competenties

   » Mondelinge communicatievaardigheden
Redeneervaardigheden
   » Abstracte redeneervaardigheden
   » Verbale redeneervaardigheden Een goede motivatie is eveneens belangrijk.
Opgelet! Je motivatie weegt harder door in de eindscore.Niet vereist, wel een troef
   » Als je hebt kennis van de meest courante informaticatoepassingen (Word, Excel, Outlook, Powerpoint).
   » Als je hebt goede schriftelijke communicatievaardigheden.
   » Als je hebt kennis van het Frans.
   » Als je hebt kennis van het Engels.

Deelnemingsvoorwaarden

1. Vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

   » diploma van het hoger onderwijs van het korte type (basisopleiding van één cyclus, bv: graduaat, professionele bachelor) met volledig leerplan of voor sociale promotie
   » diploma van kandidaat/academische bachelor uitgereikt na een cyclus van tenminste twee jaar studie
   » getuigschrift na het slagen voor de eerste twee studiejaren van de Koninklijke Militaire School
   » diploma van zeevaartonderwijs van de hogere cyclus of van hoger kunst- of technisch onderwijs van de 3de, 2de of 1ste graad met volledig leerplan
   » diploma van meetkundig schatter van onroerende goederen, van mijnmeter of van technisch ingenieur.
Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.
Hoe nog deelnemen qua diploma? (verwijderen indien niet van toepassing of aanvullen)
   » Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
   »je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   » in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland?
Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij deVlaamse Overheiden bezorg het aan Selor.
   » in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland?
Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij deVlaamse Overheiden bezorg het aan Selor.
   »je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggenbij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je danonline inschrijven.
Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

2. Er is geen kennis vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

3.Vereiste benoemingsbesluit en anciënniteit op de uiterste inschrijvingsdatum (enkel voor de federale ambtenaren)
Als je bent een Nederlandstalig statutair ambtenaar en je werkt niet voor de wervende instelling. Om deel te nemen aan deze selectie moet je benoemd zijn bij:
   » een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit)
   » de Rechterlijke orde(met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren)
De vacante functie is een functie vanniveau B. Je dient te voldoen aan:
   » tot het niveau B behoren
Federale ambtenaren die zich kandidaat stellen via mobiliteit moeten geen diplomavoorwaarden invullen.

Als je geslaagd bent in het specifieke gedeelte van een bevorderingsselectie niveauB en Als je bent opgenomen in de lijst van geslaagden, kan je op basis van dit slagen deelnemen aan deze selectie.

Laad jemeest recente bewijs van benoeming opniveau B (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele kennis in, inclusief je huidige job.

Als dit bewijs van benoeming (bij Werkervaring, Mijn huidige werksituatie) of van slagen (bij Diploma's en certificaten) al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, moet je dit niet opnieuw doen.

4. Indien je Nederlandstalig beroepsmilitair bent.
De functie is vacant in niveauB. Je moet dus:
   » je attest van je carrière als beroepsmilitair opladen in het tabblad 'Diploma' in Mijn Selor.
   » vanaf je inschrijving de persoon contacteren die vermeld wordt in de rubriek 'gegevens van de contactpersoon Selor', om je gelijkwaardigheid van niveau te bepalen.
   » de generieke screening afleggen en ervoor slagen (zie rubriek 'Selectieprocedure') of je beschikt over een geldige vrijstelling op de uiterste inschrijvingsdatum van deze selectie.

Wij bieden

Arbeidsvoorwaarden

Je wordt aangeworven als administratief deskundige(niveau B) met de bijhorende weddeschaal B1.

Loon
Minimum aanvangswedde: 28682,75 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen
   » mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
   » uitgebreid opleidingsWij bieden (te volgen tijdens de werkuren)
   » voordelige hospitalisatieverzekering
   » gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
   » voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
   » mogelijkheid voor een fietsvergoeding
   » allerlei sociale voordelen
   » gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
   » bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
   » mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
   » kinderopvang tijdens de schoolvakantie
   » glijdende werkuren in een 38-uren week. Ontdek alle informatie (extrapremies en toelagen, ...)en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je - om benoemd te worden - op de aanstellingsdatum:
   » Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
   » de burgerlijke en politieke rechten genieten
   » een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking. Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld. Als je al ambtenaar bent op hetzelfde niveau dan de selectie en je werkt nog niet voor de wervende instelling, moet je geen stage meer doen.

Aangezien je gevoelige informatie zal behandelen, ben je bereid om je te onderwerpen aan een veiligheidsverificatie en een veiligheidsonderzoek overeenkomstig de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen.
Selectieprocedure

Opgelet
   »Raadpleeg vaak het tabblad 'Mijn screeningsprocedures' in je online-account 'Mijn Selor' om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
   »Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld 'Mijn screeningsprocedures'. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
   »Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent , dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
   »Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test , neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld 'Contactgegevens Selor'. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
   » We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent .

Selectietesten

1. Generieke screening (ongeveer 3u30)

De eerste test is een vaardigheidstest. Met deze abstracte redeneertest gaan we na hoe snel jij verbanden ziet volgens een bepaalde logica, iets kan doorgronden of principes en regels ziet.

De tweede test is een 'in-baskettest'. Deze test meet je competenties voor het omgaan met informatie en taken. Vanuit een fictieve Emailbox moet je in een bepaalde tijd zoveel mogelijk mails behandelen. Je schat de prioriteiten in, welke acties je zal ondernemen, hoe je deze zal plannen en wie je hierbij betrekt.

De derde test is een situatiebeoordelingstest. Deze test meet een aantal competenties voor het omgaan met relaties en het omgaan met je eigen functioneren. De test bestaat uit verschillende situaties in een bepaalde context. Bij elke situatie krijg je verschillende reacties waarover je moet oordelen en je geeft telkens aan hoe gepast je die bepaalde reactie vindt.

Als je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 hebt voor elke test. In totaal moet je ten minste 50 punten op 100 hebben.

Ben je geslaagd voor deze generieke screening?
Dan ontvang je een vrijstelling voor 3 jaar, te rekenen vanaf de dag dat je je resultaat ontvangt. Opgelet: als je vrijstelling eindigt voor de uiterste inschrijvingsdatum van deze selectie, moet je wel opnieuw deelnemen aan de testen van de generieke screening.

Ben je niet geslaagd voor deze generieke screening?
Dan mag je gedurende 6 maanden niet deelnemen aan de generieke screening op dit niveau of een hoger niveau. Hier wordt gerekend vanaf de dag dat je je proef hebt afgelegd.

Ben je federaal ambtenaar, werk je nog niet voor de wervende instelling en ben je benoemd op het niveau van de selectie?
Dan ben je vrijgesteld voor de generieke screening.

Wanneer vinden de testen plaats?

Ik heb nog geen vrijstelling voor de generieke screening
Onmiddellijk na je sollicitatie zal je via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor online zelf een keuze kunnen maken tussen de voorgestelde data en uren voor de generieke screening .

Ik heb een vrijstelling voor de generieke screening
Ten vroegste18/11/2019 kan je dan inschrijven voor de functiespecifieke screening via het postvak 'Mijn berichten en taken' van Mijn Selor. Je zal zien dat er vele data beschikbaar zijn in de kalender van de testen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test , want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

Screening van deelnemingsvoorwaarden.

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je het vereiste diploma of het vereiste benoemingsbesluit hebt. De screening vanvan je diploma of van je benoemingsbesluitgebeurt op basis van je online-cv zoals het is ingevuld in 'Mijn Selor' op de uiterste inschrijvingsdatum.

2. Functiespecifieke screening

2.1. Event 1: Computergestuurde proef (+/- 1u20)

Of deze proef wordt georganiseerd is afhankelijk van het aantal kandidaten dat overblijft na de generieke screening. Via een geïnformatiseerde test worden de volgende competenties en redeneervaardigheden gemeten: problemen oplossen, beslissen en verbale redeneervaardigheden.
Als je bent voor deze test geslaagd als je ten minste10 punten op20 behaalt (voor het totaal op deze2 testen). Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste25 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.
Deze proef zal plaatsvinden tussen 25/11/2019 en 29/11/2019 (data onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor het event. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de generieke screening. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomententen de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test , want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.
2.2. Event 2: Interview (+/- 1u00):

Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties (zie rubriek 'Competenties') overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Je online-cv in 'Mijn Selor' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Als je bent geslaagd als je ten minste18 punten op 30 behaalt.

Als de computergestuurdeproef niet doorgaat, dan zal deze proef plaatsvinden tussen 25/11/2019 en 6/12/2019 (data onder voorbehoud).
Als de computergestuurde proef wel doorgaat, dan zal deze proef plaatsvinden tussen 12/12/2019 en 20/12/2019 (data onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor het interview. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor het vorige event. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomententen de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test , want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?

Informeer bij de contactpersoon van Selor(zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account 'Mijn Selor'. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus vaak om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

Feedback
Na het ontvangen van je resultaat bij iedere selectiefase kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

   »redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

Procedure:
   »Stap 1: Vink de maatregel "ik wens redelijke aanpassingen" aan
   »Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
   »Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
   »Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.
Belangrijk : Stap 1 tot en met stap 4 moeten volledig in orde zijn op het moment van sollicitatie en voordat je een datum van deelname kiest ! (anders kan er geen analyse van je dossier gemaakt worden en kunnen er geen redelijke aanpassingen voorzien worden)
   »als je slaagt voor federale statutaire selecties, kan je als je dit vraagt ook gerangschikt worden op de bijzondere wervingslijst voor laureaten met een handicap. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.
   »Wat moet je concreet doen als gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht. Telkens wanneer je een jobWij bieden ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever. Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?

Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.

En na de selectieprocedure?

Als je geslaagd bent?
De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van de functiespecifieke screening (event 2: interview). Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte 'functiespecifieke screening (event 2: motivatie) voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

Hoelang blijft deze lijst geldig?
Er wordt een lijst met maximum25 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats, meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Aparte lijst voor personen met een handicap
Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap' (zie ook 'Personen met een Handicap').

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.
Solliciteren
Solliciteren kan tot en met 28 oktober 2019.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Selor'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in 'Mijn Selor' zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of Email.


Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen ( vóór de uiterste inschrijvingdatum ) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.

Gelijke kansen en diversiteit
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, ..., spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij 'Selectieprocedure' om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,...).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Contactgegevens Selor
Contactpersoon Selor
Gilke Stouthuyzen - Attaché Planning en Selectie - FOD Binnenlandse Zaken
Tel.: 02/500.22.75
Email: Gilke.Stouthuyzen@ibz.fgov.be

Adres en algemene contactgegevens
FOD Binnenlandse Zaken
t.a.v. Gilke Stouthuyzen (ANG19338)
Leuvenseweg, 1
1000 Brussel

Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving

Skills:

Job Category: Customer Service [ View All Customer Service Jobs ]
Language requirements:
Employment type:
Salary: Unspecified
Degree: Unspecified
Experience (year): Unspecified
Job Location: Ander
Company Type Employer
Post Date: 10/10/2019 / Viewed 11 times
Contact Information
Company: FOD BINNENLANDSE ZAKEN
Contact Email: julie.mampuy@ibz.fgov.be


Apply Online

Job Category:
Job Location:   
Enter Keywords (e.g. Consultant, IT):