MENU
   
Welcome!! Register or Login

    Job details


Offre d'emploi: Java developer (m/v):FOD JUSTITIE

Job description:

Java developer (m/v)

FOD JUSTITIE
ANG19343
   » Statutaire
   » Bachelier (enseignement supérieur de type court)
1 poste(s)
appliquer jusqu'au 07-11-2019
appliquer
   »
   »
   »

 

   » Jobinhoud
   » Werkgever
   » Profiel
   » Wij bieden
   » Selectieprocedure
   » Solliciteren
   » Gelijke kansen en diversiteit
   » Contactgegevens Selor
Jobinhoud
Als je bent resultaatgericht, Als je bent gepassioneerd door informatica en je wil je competenties ten dienste stellen van de modernisering van de FOD Justitie?

De FOD Justitie is begonnen aan een belangrijk informatiseringswerk en is in die context op zoek naar enthousiaste informatici die hun competentie en kennis inzake Java willen ontwikkelen.

In die context maak je deel uit van het JAVA Development Center van de directie Applications & Support waarin je meewerkt aan de tenuitvoerlegging van het managementplan van de stafdienst ICT en van de FOD Justitie. Je zorgt voor de technische ontwikkeling van computertoepassingen en voor de nodige ondersteuning van de verschillende actoren door naar de behoeften te luisteren teneinde een product af te leveren dat overeenstemt met de technische en kwalitatieve vereisten van de gebruiker.

Meer concreet:
   » Je ontwerpt en ontwikkelt computertoepassingen of je brengt wijzigingen aan bestaande toepassingen in Java aan op grond van een functionele en technische analyse.
   » Je schrijft technische testen, je zoekt naar technische oplossingen tijdens de analyse, tijdens de ontwikkeling of tijdens het updaten van een applicatie.
   » Je analyseert de vragen van de gebruikers en je stelt compromissen voor rekening houdend met de technische realiteiten en met de vereisten die inherent eraan zijn.
   » Je steltde technische documentatie op over de ontwikkelingen en je werktze bijom de andere teamleden de mogelijkheid te bieden de procedures te volgen die nodig zijn voor het onderhoud van de toepassing.
   »Je leidt gebruikers of collega's op in het gebruik van de ontwikkelde toepassing om een optimaal gebruik te waarborgen en ervoor te zorgen dat snel met de toepassing aan de slag kan worden gegaan.
   » Je functioneertals referentiepersoon met betrekking tot de technische aspecten van de toepassing ontwikkeld voor de gebruikers, de collega's of de externe IT-contacten. Meer info over de jobinhoud?
Dirk Michiels
Adviseur ICT - FOD Justitie
Tel. : 02/542 76 42
Email : dirk.michiels@just.fgov.be

Bernard DAMINET
Adviseur-generaalICT -FOD Justitie
Tel. : 02/542 76 31
Email : bernard.daminet@just.fgov.be

Werkgever
Er is 1 vacante plaats bij het JAVA Development Center van de directie Applications & Support van de FOD Justitiete Brussel.

Het JAVA Development Center is belast met:
   » het evolutief en correctief onderhoud van de in JAVA ontwikkelde toepassingen van de FOD Justitie en van de rechterlijke orde
   » de analyse, de ontwikkeling en de technische testen van nieuwe toepassingen in Java
   » de tweedelijnsondersteuning voor die toepassingenDe directie Applications & Support is belast met:
   » het beheer, de analyse, de ontwikkeling en het onderhoud van de toepassingen om de werking van de FOD Justitie en van de rechterlijke orde te ondersteunen
   » het proactief voorstellen van toepassingen met het oog op de optimalisering van de werking van de FOD Justitie en van de rechterlijke ordeDe stafdienst ICT ondersteunt de FOD Justitie en de rechterlijke orde door hun een adequaat en performant informatiesysteem en aangepaste hardware ter beschikking te stellen opdat zij hun opdrachten op een doeltreffende en doelmatige wijze zouden kunnen uitvoeren.

De stafdienst ICT wil, rekening houdend met de eigenheid van elk van zijn klanten, op proactieve wijze verbeteringen voorstellen om de globale werking van de FOD Justitie en van de rechterlijke orde beter te ondersteunen. De dienst waakt over de functionele en technologische samenhang van de diverse projecten en de aangewende ICT-infrastructuur en doet voorstellen om de aangeboden ICT-ondersteuning te optimaliseren en de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen.

De FOD Justitie biedt zijn 23 000 werknemers een aangename werkomgeving en een bedrijfscultuur die gericht is op de burger maar ook op de eigen werknemers. Samen zetten we ons elke dag in voor een rechtvaardige samenleving. De verscheidenheid aan jobs, de uitdagingen en de talrijke loopbaanperspectieven dragen bij tot het welzijn van onze werknemers. Onze organisatie legt de nadruk op kennis uitwisselen, talenten ontwikkelen en ideeën verzilveren, om samen onze doelstellingen te bereiken. Maatschappelijk engagement is voor ons belangrijk. De FOD Justitie wil een open en moderne organisatie zijn die meegaat met zijn tijd en inspeelt op veranderingen in de maatschappij.

Profiel

Competenties

Gedragsgerichte competenties
   » Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
   » Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
   » Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
   » Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
   » Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
   » Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
   » Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.
Technische competenties

   »Je beschikt over eendegelijke kennis van JAVA/JEE (in het bijzonder versie 6 of hoger) envan ontwikkeling van webapplicaties.
   »Je beschikt over eenbasiskennis van gebruik en/of creatie van webservices.
   »Je beschikt over eendegelijke kennis van relationele databanken (bij voorkeur Oracle) en de SQL taal.

Redeneervaardigheden
   » Deductief redeneervermogen
Een goede motivatie is ook noodzakelijk!
Opgelet! De competenties in het vet en je motivatieworden als erg belangrijk voor de job beschouwd en wegen harder door in de eindscore (x2). Niet vereist, wel een troef
   » Je komt terecht in een tweetalige werkomgeving, kennis vanhet Fransis dus een voordeel.
   » Je beschikt over een basiskennis van build en integration tools.

Deelnemingsvoorwaarden

1. Vereiste diploma en vereiste werkervaringop de uiterste inschrijvingsdatum:

OFWEL beschik je over één van de volgende diploma's :
   » één van volgende diploma's uitgereikt door een Belgische Hogeschool behaald in een studierichting informatica, elektronica of programmeren:
   » diploma van het korte type of van het hoger onderwijs van één cyclus (bv. gegradueerde, professionele bachelor, regent)
   » diploma van technisch ingenieur

OFWEL beschik je over één van de volgende diploma's :
   » diploma van het hoger onderwijs van het korte type (basisopleiding van één cyclus, bv: graduaat, professionele bachelor) met volledig leerplan of voor sociale promotie
   » diploma van kandidaat/academische bachelor uitgereikt na een cyclus van tenminste twee jaar studie
   » getuigschrift na het slagen voor de eerste twee studiejaren van de Koninklijke Militaire School
   » diploma van zeevaartonderwijs van de hogere cyclus of van hoger kunst- of technisch onderwijs van de 3de, 2de of 1ste graad met volledig leerplan
   » diploma van meetkundig schatter van onroerende goederen, van mijnmeter of van technisch ingenieur.
EN je beschikt over een significante professionele kennis van minstens 1jaar in het domein van ontwikkeling van applicaties in JAVA/JEE.


Vul je online-cv volledig in zoals vermeld wordt bij 'Screening van deelnemingsvoorwaarden' onder de rubriek 'Selectieprocedure' en dit ook tegen de uiterste inschrijvingsdatum.

Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.
Hoe nog deelnemen qua diploma?
   » Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma's.
   » Als je hebt je diploma behaald in een van de 27 lidstaten van de Europese Unie of, IJsland, Noorwegen, Liechtenstein of Zwitserland en Als je hebt je gelijkwaardigheidsattest van je diploma bij de Vlaamse Overheid niet verkregen.
   » Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
   »je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   » in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland?
Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij deVlaamse Overheiden bezorg het aan Selor.
   » in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland?
Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij deVlaamse Overheiden bezorg het aan Selor.
   »je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggenbij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je danonline inschrijven.
Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

2.Vereiste benoemingsbesluit en anciënniteit op de uiterste inschrijvingsdatum (enkel voor de federale ambtenaren)
Als je bent een Nederlandstalig statutair ambtenaar en je werkt niet voor de wervende instelling. Om deel te nemen aan deze selectie moet je benoemd zijn bij:
   » een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit)
   » de Rechterlijke orde(met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren)
De vacante functie is een functie vanB (niveau/graad van de functie). Je dient te voldoen aan:
   » tot het niveau B behoren
Federale ambtenaren die zich kandidaat stellen via mobiliteit moeten geen diplomavoorwaarden invullen., maar moeten voldoen aan de werkervaringvan minstens1 jaar in het domein van ontwikkeling van applicaties in JAVA/JEE.

Als je geslaagd bent in het specifieke gedeelte van een bevorderingsselectie niveauB (niveau van de selectie) en Als je bent opgenomen in de lijst van geslaagden, kan je op basis van dit slagen deelnemen aan deze selectie. Laad je bewijs van slagen op vóór de uiterste inschrijvingsdatum en neem contact op met de contactpersoon vermeld in de functiebeschrijving zodat je kan ingeschreven worden voor deze selectie. Doe je dit niet, kan je niet deelnemen aan de selectie op basis van dit bewijs van slagen en krijg je geen vrijstelling voor de generieke screening.

Laad jemeest recente bewijs van benoeming op (niveau van de selectie) (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele kennis in, inclusief je huidige job.

Als dit bewijs van benoeming (bij Werkervaring, Mijn huidige werksituatie) of van slagen (bij Diploma's en certificaten) al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, moet je dit niet opnieuw doen.

5. Indien je Nederlandstalig beroepsmilitair bent.
De functie is vacant in niveauB (niveau/graad van de selectie). Je moet dus:
   » je attest van je carrière als beroepsmilitair opladen in het tabblad 'Diploma' in Mijn Selor.
   » vanaf je inschrijving de persoon contacteren die vermeld wordt in de rubriek 'gegevens van de contactpersoon Selor', om je gelijkwaardigheid van niveau te bepalen.

Wij bieden

Arbeidsvoorwaarden

Je wordt aangeworven alsICT Deskundige(niveau B) met de bijhorende weddeschaalNB11.

Loon
Minimum aanvangswedde:29.484,99 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen
   » mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
   » uitgebreid opleidingsWij bieden (te volgen tijdens de werkuren)
   » voordelige hospitalisatieverzekering
   » gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
   » voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
   » mogelijkheid voor een fietsvergoeding
   » allerlei sociale voordelen
   » beschikken over een gsm en laptop, tussenkomst in de gsm-kosten
   » gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
   » bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
   » mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
   » kinderopvang tijdens de schoolvakantie
   » glijdende werkuren in een 38-uren week
   » 26 dagen verlof per jaar, gesloten tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Ontdek alle informatie (extrapremies en toelagen, ...)en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je - om benoemd te worden - op de aanstellingsdatum:
   » Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
   » de burgerlijke en politieke rechten genieten
   » een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking. Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld. Als je al ambtenaar bent op hetzelfde niveau (en dezelfde klasse indien niveau A) dan de selectie en je werkt nog niet voor de wervende instelling, moet je geen stage meer doen.

Selectieprocedure

Opgelet
   »Raadpleeg vaak het tabblad 'Mijn screeningsprocedures' in je online-account 'Mijn Selor' om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
   »Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld 'Mijn screeningsprocedures'. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
   »Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent , dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
   »Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test , neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld 'Contactgegevens Selor'. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
   » We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent .

Selectietesten

Screening van deelnemingsvoorwaarden.

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je het vereiste diploma en de vereiste significante professionele kennis hebt. De screening van de kennis gebeurt op basis van je online-cv zoals het is ingevuld in 'Mijn Selor' op de uiterste inschrijvingsdatum.

Waarop moet je letten?
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert.

Als je solliciteert voor een job waarvoor kennis vereist is, besteed dan veel aandacht aan de beschrijving van de werkkennis in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

1. Functiespecifieke screening

1.1. Event 1: Computergestuurde proef (ongeveer 45min)

Deze proef wordt georganiseerd indien er na de screening van de deelnemingsvoorwaarden meer dan 10 kandidaten overblijven. Via een geïnformatiseerde wordt devolgende redeneervaardigheid gemeten: deductief redeneervermogen.
Als je bent voor deze test geslaagd als je ten minste10 punten op20 behaalt. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste10 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.
Deze proef zal plaatsvindenin de eerste helft van november. Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor het event. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomententen de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test , want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.
2.2. Event 2: Interview met technische vragen (ongeveer 1u15min):

Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties (zie rubriek 'Competenties') overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg jetechnische vragenen voldoende tijd om die voor te bereiden. Dievragen wordt besproken tijdens je interview.

Je online-cv in 'Mijn Selor' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Als je bent geslaagd als je ten minste45 punten op75 behaalt.

Deze proef zal plaatsvindenin de eerste helft vannovember indien event 1 niet georganiseerd wordt, vanaf halfnovember indien event 1 wel georganiseerd wordt.Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor het interview. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor het vorige event. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomententen de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test , want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?

Informeer bij de contactpersoon van Selor(zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account 'Mijn Selor'. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus vaak om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

Feedback
Na het ontvangen van je resultaat bij iedere selectiefase kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

   »redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

ProcedureStap 1: Vink de maatregel "ik wens redelijke aanpassingen" aan
Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.

Belangrijk : Stap 1 tot en met stap 4 moeten volledig in orde zijn op het moment van sollicitatie en voordat je een datum van deelname kiest ! (anders kan er geen analyse van je dossier gemaakt worden en kunnen er geen redelijke aanpassingen voorzien worden)
   »als je slaagt voor federale statutaire selecties, kan je als je dit vraagt ook gerangschikt worden op de bijzondere wervingslijst voor laureaten met een handicap. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.
   »Wat moet je concreet doen als gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht. Telkens wanneer je een jobWij bieden ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever. Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?

Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.

En na de selectieprocedure?

Als je geslaagd bent?
De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van de functiespecifieke screening. Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte 'technische competenties' voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

Hoelang blijft deze lijst geldig?
Er wordt een lijst met maximum10 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats, meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Aparte lijst voor personen met een handicap
Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap' (zie ook 'Personen met een Handicap').

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.
Solliciteren
Solliciteren kan tot en met7 november 2019.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Selor'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in 'Mijn Selor' zit. We screenen ook je diploma. Dat moet je ook opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of Email.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.

Gelijke kansen en diversiteit
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, ..., spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij 'Selectieprocedure' om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,...).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Contactgegevens Selor
Contactpersoon Selor
HEster Wijnant- Selectieassistente
Tel.: 02/542.73.93
Email: hester.wijnant@just.fgov.be

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving

Skills:

Job Category: Customer Service [ View All Customer Service Jobs ]
Language requirements:
Employment type:
Salary: Unspecified
Degree: Unspecified
Experience (year): Unspecified
Job Location: Ander
Company Type Employer
Post Date: 10/09/2019 / Viewed 20 times
Contact Information
Company: FOD JUSTITIE
Contact Email: dirk.michiels@just.fgov.be


Apply Online

Job Category:
Job Location:   
Enter Keywords (e.g. Consultant, IT):