MENU
   
Welcome!! Register or Login

    Job details


Offre: Voorzitter van het directiecomité (m/v/x):FOD BINNENLANDSE ZAKEN

Job description:

Voorzitter van het directiecomité (m/v/x)

FOD BINNENLANDSE ZAKEN
ANG19724
   » Fonctions de management
   » Master (diplôme universitaire ou enseignement supérieur de type long)
1 poste(s)
appliquer jusqu'au 26-09-2019
appliquer
   »
   »
   »

 

   » Jobinhoud
   » Werkgever
   » Profiel
   » Wij bieden
   » Selectieprocedure
   » Solliciteren
   » Gelijke kansen en diversiteit
   » Contactgegevens Selor
Jobinhoud

Doel van de job

De voorzitter is eindverantwoordelijke voor het dagelijks beleid van de FOD Binnenlandse Zaken en ontwikkelt een strategische visie voor de FOD. Hij coördineert de uitvoering van de bestuursovereenkomst en de bestuursplannen die betrekking hebben op de verschillende bevoegdheidsmateries van de FOD, teneinde het beleid van de federale overheid op dit vlak gestalte te geven.

De Voorzitter geeft leiding aan de directeurs-generaal van de 5 verticale directies en de directeurs van de drie stafdirecties. Hij geeft ook leiding aan de werknemers die rechtstreeks aan de Voorzitter rapporteren. Hij is verantwoordelijk voor een optimale afstemming van de directies en diensten die instaan voor de uitvoering van de bestuursovereenkomst en de bestuursplannen.

Jobcontext

Interne relaties binnen de organisatie:
   » rapporteert aan de Ministers bevoegd voor de FOD Binnenlandse met betrekking tot de uitvoering van de bestuursovereenkomst en de bestuursplannen
   » zit het Directiecomité voor van de FOD Binnenlandse Zaken en zorgt voor de optimale afstemming tussen de verschillende algemene directies, de stafdirecties en de beleidscellen van de FOD
   » geeft leiding aan de directeurs-generaal van de 5 verticale directies en de directeurs van de 3 stafdirecties
   » geeft leiding aan de werknemers die rechtstreeks aan de voorzitter rapporteren.

Interne relaties binnen de federale overheid:
   » werkt samen met de Voorzitters van de andere FOD's/POD's
   » vertegenwoordigt de FOD Binnenlandse Zaken in FOD overkoepelende organen, zoals het College van Voorzitters

Externe relaties bij de federale overheid:
   » beheert de relaties met externe begaan partijen, organen (lokale en provinciale besturen, niet-gouvernementele organisaties...) als vertegenwoordiger van de FOD Binnenlandse Zaken
   » vertegenwoordigt de Federale Overheid inzake Binnenlandse Zaken naar andere binnen- of buitenlandse of internationale overheidsdiensten (Raad van Europa, Europese Unie, Schengen-landen...)

Resultaatgebieden

Permanente resultaatgebieden:
   » eindverantwoordelijke voor het dagelijks beleid van de FOD
   » ontwikkelen van een visie op de FOD Binnenlandse Zaken, zowel op het vlak van de missies als inzake de interne organisatie en werking; teneinde een maximale veiligheid voor de burgers te kunnen verzekeren
   » voorbereiden van de bestuursovereenkomst en het aansturen, opvolgen en bijsturen van de bestuursplannen met het oog op het realiseren van de strategische en operationele doelstellingen uit de bestuursovereenkomst
   » inspireren, motiveren, evalueren en ontwikkelen van de leden van het directiecomité en de werknemers van de FOD
   » coördineren van de ontwikkeling, implementatie, evaluatie en bijsturing van de strategische prioriteiten inzake:
   » het beheer van de wetgeving, identiteit van de burger en verhouding burger-overheid (identificatie en registratie van natuurlijke en rechtspersonen, verkiezingen, regelgeving over instellingen) zodanig dat een correcte, snelle en efficiënte dienstverlening verstrekt wordt die de rechten verbonden aan het staatsburgerschap voor alle burgers waarborgt
   » het mechanisme betreffende de toegang tot, het verblijf op en de verwijdering van vreemdelingen van het Belgisch grondgebied en het asiel zodanig dat een juiste, snelle en efficiënte behandeling van de aanvragen verzekerd wordt
   » de openbare orde en veiligheid zodanig dat het veiligheidsgevoel en de veiligheid van de burger versterkt wordt
   » de bescherming van de burgers zowel tegen natuurlijke als industriële risico's zodanig dat een maximale veiligheid verzekerd wordt
   » het beheer en de coördinatie van noodsituaties en de noodplannen
   » de stafdirecties van de FOD zodanig organiseren dat deze zorgen voor een maximale ondersteuning van de algemene directies, zodat deze zich volledig kunnen toeleggen op hun core business
   » coördineren, evalueren en bijsturen van het (administratief) ondersteunen van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht en de Raad van State zodanig dat deze efficiënt en onafhankelijk van de uitvoerende macht kunnen werken
   » met in acht name van de toegekende middelen organiseren en aansturen van de algemene directies en de stafdirecties van de FOD en continu monitoren van de organisatie om de realisatie van de strategische FOD objectieven te verzekeren
   » sponsoren en trekken van noodzakelijke veranderingstrajecten binnen en buiten de FOD

Meer info

   »
Voor meer info over de inhoud van de functie kan je terecht bij:
FOD Binnenlandse Zaken
Het secretariaat van de Voorzit(s)ter van het Directiecomité
Adres: Leuvenseweg 1 - 1000 Brussel
Tel.: 02/500 21 27
Email: presidente-voorzitster@ibz.fgov.be
   »
Voor meer info over de selectieprocedure en het Contract type: (verloning,...) kan je terecht bij: Topteam@bosa.fgov.be
Werkgever

De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zakenis net zo oud als België. De opdrachten van de FOD zijn zeer divers: politionele en civiele veiligheid, crisisbeheer, brandpreventie, beheer van het rijksregister, organiseren van verkiezingen, uitreiken van identiteitskaarten, beheren van migratiestromen,...
De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken heeft als opdracht het voorbereiden en uitvoeren van het beleid van de federale Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken en de Minister van Asiel & Migratie.

Concreet gaat het over volgende missies en beleidsdomeinen:

1. De veiligheid van de burger
2. De bescherming van het private en openbare patrimonium;
3. De registratie en de identificatie van de natuurlijke personen;
4. De uitoefening van bepaalde rechten verbonden aan het burgerschap en meer bepaald de organisatie van democratische verkiezingen;
5. Het beheer van de migratie.
6. Het crisisbeheer

Meer informatie over de werkzaamheden en opdrachten van de FOD Binnenlandse Zaken kan worden gevonden op de website: www.ibz.be.

Omvang:

PERSONEEL:

Het aantal werknemers binnen de FOD Binnenlandse Zaken bedraagt 5510.

BEGROTING:
   » Totaal personeelskredieten in 2018: k€ 288.679,00
   » Totaal aangepaste kredieten voor Binnenlandse Zaken in 2018 : 1.462.972 KEUR in vastlegging en 1.462.121 KEUR in vereffening
Profiel

COMPETENTIES

FUNCTIESPECIFIEKE COMPETENTIES

   » kennis van en inzicht in moderne managementtechnieken in grote (diensten)organisaties
   » kennis van en inzicht in de migratieproblematiek zowel in de Belgische als in de internationale context.
   » kennis van en inzicht in de politionele en niet-politionele veiligheidsproblematiek zowel in de Belgische als in de internationale context.
   » inzicht in het politieke besluitvormingsproces van de regering en de minister
   » kennis van de algemene maatschappelijke en politieke context van de opdrachten van de FOD Binnenlandse Zaken
   » in staat zijn een strategische visie te ontwikkelen met betrekking tot de grote uitdagingen binnen de FOD.
   » inzicht in de grote mechanismen van het functioneren van de staat en de werking van de federale overheid (bv. begroting, personeelsbeheer en interne contfunctionmechanisme,..)

GENERIEKE COMPETENTIES GEEVALUEERDE GEDURENDEN DE GEÏNFORMATISEERDE ASSESSMENT

Het geïnformatiseerde assessment georganiseerd voor de wegingsklassen 6 en 7 evalueert de volgende competenties:
   » Beïnvloeden
   » Netwerken
   » Organisatiebetrokkenheid tonen
   » Zichzelf ontwikkelen
   » Vernieuwen
   » Beheren van de organisatie
   » Objectieven behalen.

GENERIEKE MANAGEMENT- EN LEIDINGGEVENDE COMPETENTIES GEEVALUEERDE GEDURENDE DE MONDELINGE PROEF

Manier van denken
   » analytisch vermogen
   » flexibel en vernieuwend denken
   » visie en integratievermogen. Manier van omgaan binnen de HR-omgeving
   » coachen, motiveren en ontwikkelen van personeel
   » aansturen van groepen. Interactie met de omgeving
   » samenwerken en uitbouwen van netwerken
   » gerichtheid op de burger, de interne klant en de maatschappij. Doelstellingen
   » verantwoordelijkheidszin
   » realiseren van doelstellingen
   » overtuigen en onderhandelen. Varia
   » mondeling en schriftelijk communiceren
   » loyaliteit en integriteit.

DEELNEMINGSVOORWAARDEN

De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een selectieprocedure bij Selor.

Op de uiterste inschrijvingsdatum moet je
   » houder zijn van een basisdiploma van de 2e cyclus (vb. licentiaat/master) van universitair onderwijs of van hoger onderwijs van het academisch niveau (op te laden in je Mijn Selor-account) of titularis zijn van een functie van niveau A (benoemingsbesluit op te laden in je Mijn Selor-account).
   » EN over een managementkennis van minstens 6 jaar beschikken of minimaal 10 jaar nuttige professionele kennis hebben (aan te tonen in de specifieke rubrieken in je Mijn Selor-account)
   » Onder managementkennis wordt verstaan een kennis inzake beheer in een overheidsdienst of een organisatie uit de privésector.
   » Onder nuttige professionele kennis wordt verstaan een kennis inde coördinatie en/ofontwikkeling en/ofde sturing van projecten inzake één of meerdere van de beleidsdomeinen van de FOD Binnenlandse Zaken op nationaal of internationaal gebied, bijvoorbeeld:
   » Politionele en civiele veiligheid (openbare orde en preventie, hulpverlening aan de bevolking en crisisbeheer)
   » Vreemdelingenbeleid
   » Registratie en identificatie van de natuurlijke personen
   » Beheer van de institutionele en reglementaire aspecten en van de uitoefening van bepaalde democratische rechten, voor zover ze betrekking hebben op een federale bevoegdheid

GELIJKSCHAKELING EN TAAL DIPLOMA?

Als een diploma vereist is:
   » Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma's.
   » Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
   »je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   » in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   » in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid (02/553.98.19) en bezorg het aan Selor.
   »je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.
Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Wij bieden

ARBEIDSVOORWAARDEN

Bruto salaris op jaarbasis, geïndexeerd:200.732,65 EUR (salarisband 7).De salarisband/klasse bepaalt het niveau van de functie. Dit is niet te verwarren met de groep waarbij de functie toebehoort (managementfunctie-1, managementfunctie-2, managementfunctie-3) en het niveau vastgelegd op basis van de salarisband/klasse.

TAALVEREISTEN

Om deze managementfunctie/staffunctie uit te kunnen oefenen, dient u, ten laatste 6 maanden na uw aanstelling, op straffe van vroegtijdige beëindiging van uw mandaat, het bewijs leveren
   » van het slagen van een test Art. 11 bis die betrekking heeft op de kennis van de tweede landstaal, aangepast aan een taak die de eenheid van de rechtspraak moet verzekeren;
   » EN van het slagen van een test Art. 10 bis tot vaststelling van de functionele kennis van de tweede landstaal. Deze functionele kennis van de andere taal, aangepast aan de evaluatie, beoogt een actieve en een passieve mondelinge kennis evenals een passieve schriftelijke kennis van deze taal (lezen en analyseren van complexe teksten), met als doel de communicatie en de samenwerking tussen het management, de evaluator en zijn werknemers te verbeteren. U heeft er bijgevolg baat bij om u zo snel mogelijk voor de taaltest in te schrijven, bijvoorbeeld parallel met de selectie, teneinde uw dossier te vervolledigen en om tijdig te voldoen aan de taalvereisten gerelateerd aan deze functie.
U kan meer informatie terugvinden via de volgende onderstaande linken.

OPGELET:

   » U dient eerst de test met betrekking tot de eenheid van de rechtspraak af te leggen en te slagen (Art. 11 bis) en vervolgens de test met betrekking tot de functionele kennis (Art. 10 bis). U dient noodzakelijkerwijs deze volgorde te respecteren.
   » Het is ten zeerste aangeraden u vanaf nu in te schrijven voor deze testen .
   » Als u niet slaagt voor het Art. 11 bis (eenheid van rechtspraak), kan u deze dadelijk opnieuw afleggen zonder competentie-ontwikkelingsperiode.
   » Als u niet slaagt voor het Art. 10 bis (evaluatietaak), kan u de test niet afleggen gedurende de drie volgende kalendermaanden na het ontvangst van het resultaat (ontwikkelingsperiode). Deze periode laat u toe uw taalcompetenties verder te ontwikkelen. Vrijstellingen:
Als u titularis bent van een taalcertificaat Art. 7 niveau A (grondige kennis), Artikel 7 niveau B (grondige kennis) of Art. 12 (voldoende kennis van de tweede taal), bent u vrijgesteld van deze proeven.
Als u twee diploma's van het niveau A(Licentie, master, doctoraat) heeft, de ene verkregen in het Frans en de andere verkregen in het Nederlands, neem dan contact op met taal@selor.be om hen te vragen of u op basis van uw diploma's een vrijstelling kan verkrijgen.
Inschrijving:
Ga naar Taaltesten in Mijn Selor en kies:
   » bestuurszaken
   » de taal van je diploma
   » de taal waarin je getest wil worden. Opgelet: deze test is enkel voor bepaalde federale overheidspersoneelsleden die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werken: hij bestaat dus enkel voor het Nederlands en het Frans
   » "artikel 11 bis" of "artikel 10 bis"

BIJZONDERE AANSTELLINGSVOORWAARDEN

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je op de aanstellingsdatum:
   » Belg zijn of onderdaan van een andere lidstaat die deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland;
   » Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de functie ;
   » De burgerlijke en politieke rechten genieten.
   » Uiterlijk 6 maanden na de aanstelling: in het bezit zijn van het bewijs van de kennis van de tweede taal, bedoeld in artikel 43ter, § 7, eerste lid, en in voorkomend geval vijfde lid van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.
   » Een veiligheidscontfunction en een veiligheidsonderzoek ondergaan overeenkomstig de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen. Het verkrijgen van achtereenvolgens een positief veiligheidsadvies en daarna een veiligheidsmachtiging "zeer geheim" is een noodzakelijke vereiste om de functie te mogen uitoefenen.
Selectieprocedure
   »Raadpleeg vaak het tabblad 'Mijn screeningsprocedures' in je online-account 'Mijn Selor' om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
   »Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld 'Mijn screeningsprocedures'. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
   »Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie van de geïnformatiseerde test/assessment/interview waarvoor je ingeschreven bent , dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om zich uit te schrijven uiterlijk de dag voor de proef. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, indien er nog andere sessies beschikbaar zijn en voor zover dat de inschrijvingsperiode voor deze testen niet verlopen is.
   »Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test , neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in de berichtgeving in je online 'Mijn Selor' account. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
   » We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent .

SELECTIETESTEN

VOORSELECTIE

Selor gaat na of de kandidaten voldoen aan de algemene en de specifieke deelnemingsvoorwaarden, enkel
   » op basis van het in jouw "Mijn Selor"-account opgeladen diploma en/of benoemingsbesluit
   » op basis van de door jou ingevulde specifieke rubrieken eigen aan deze management functie (vereiste ervaring), in jouw "Mijn Selor"-account.
Selor houdt enkel rekening met deze informatie zoals die verschijnt in jouw "Mijn Selor"-account op de slotdatum van de oproep tot kandidatuurstelling.

GEÏNFORMATISEERDE ASSESSMENT: ONGEVEER 4 UUR

De kandidaten die toelaatbaar zijn verklaard leggen een computergestuurde assessmentproef af die de generieke managementcompetenties meet en aangepast is aan het niveau bestaande uit de wegingsklassen6 en 7.
Ter informatie, het Koninklijk Besluit definieert drie niveaus:
   » 1° het niveau bestaande uit de wegingklassen 6 en 7
   » 2° het niveau bestaande uit de wegingklassen 4 en 5
   » 3° het niveau bestaande uit de wegingklassen 1, 2 en 3.De geïnformatiseerde assessment bestaat uit twee onderdelen, namelijk een postbakoefening en een situationele beoordelingstest.

Als je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Ben je geslaagd voor deze assessmentproef?
Dan kan je deelnemen aan de mondelinge proef.
Dan ontvang je een vrijstelling voor 2 jaar, te rekenen vanaf de dag van slagen voor deze proef. Deze vrijstelling is geldig voor alle andere managementfuncties van hetzelfde niveau of van een lager niveau.
Ben je niet geslaagd voor deze generieke screening?
Dan kan je niet deelnemen aan de mondelinge proef.
Dan krijg je een competentie-ontwikkelingsperiode van 6 maanden te rekenen vanaf de dag dat je je proef hebt afgelegd. Gedurende deze periode kan je niet deelnemen aan een geïnformatiseerde assessment van hetzelfde niveau of van een hoger niveau.
Ben je houder van een management- of staffunctie van hetzelfde niveau of een hoger niveau dan de functie waarvoor je solliciteert?
Dan ben je vrijgesteld voor de geïnformatiseerde assessment.

INTERVIEW + VOORBEREIDINGSTIJD: ONGEVEER 3U

Deze proef evalueert, uitgaande van een praktijkgeval dat betrekking heeft op de te begeven managementfunctie, zowel de specifieke competenties als de managementvaardigheden vereist voor de uitoefening van deze functie. Je krijgt tijd om je voor te bereiden.
Uitnodigingen
Opgelet: De uitnodigingen voor de proeven krijg je uitsluitend per Email en/of je account "Mijn Selor".
Feedback
Je vraag voor feedback moet schriftelijk gedaan worden, binnen 2 maanden vanaf de datum van de verzending van de eindresultaten (wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur). Je kan onder andere je resultaten van de computergestuurde proef inkijken.
Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

   »redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

Procedure
Stap 1: Vink de maatregel "ik wens redelijke aanpassingen" aan
Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wil maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.

Belangrijk : Stap 1 tot en met stap 4 moeten volledig in orde zijn op het moment van sollicitatie en voordat je een datum van deelname kiest ! (anders kan er geen analyse van je dossier gemaakt worden en kunnen er geen redelijke aanpassingen voorzien worden)
   »Selor informeert je toekomstige werkgever over de arbeidspostaanpassingen die je nodig hebt. Als je wil dat Selor dit voor jou doet, contacteer dan diversity@bosa.fgov.be zodra je weet waar en wanneer je begint te werken. We sturen je dan een aanvraagformulier op.
Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.

EN NA DE SELECTIEPROCEDURE?

Na het afsluiten van de mondelinge proef en na de vergelijking van de diploma's en verdiensten van de kandidaten, worden de kandidaten ingedeeld:
   » hetzij in groep A ´zeer geschikt´
   » hetzij in groep B ´geschikt´
   » hetzij in groep C ´minder geschikt´
   » hetzij in groep D ´niet geschikt´. Deze indeling wordt gemotiveerd.

In groep A en groep B worden de kandidaten gerangschikt. Selor deelt het resultaat van de procedure mee volgens het Koninklijk Besluit van 29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten.
De bevoegde instantie organiseert een aanvullend onderhoud met de kandidaten in groep A "zeer geschikt". Bij uitputting van de groep A wordt een aanvullend onderhoud georganiseerd met de kandidaten in de groep B "geschikt".
De rekrutering gebeurt met strikte inachtneming van de gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken.

Solliciteren

Solliciteren kan tot en met 26/09/2019 , uiterste inschrijvingsdatum.
   » Als je nog geen "Mijn Selor"-account hebt, creëer er dan één en vul je online-cv in. Vergeet vooral niet het vereiste diploma en/of benoemingsbesluit op te laden (zie rubriek "Profiel" / Deelnemingsvoorwaarden" van de vacature).
   » Je solliciteert online via je "Mijn Selor"-account en je vult de specifiek voor deze managementfunctie voorziene rubrieken in en dit uitsluitend in de taal van de selectieprocedure (in dit geval in het Nederlands).
   » Wanneer je de specifiek voor deze managementfunctie voorziene rubrieken ingevuld hebt en op de knop "Opslaan" geklikt hebt, vergeet dan niet je kandidatuur te valideren door op de knop "Mijn kandidatuur valideren" (bovenaan op uw scherm) te klikken. Opgelet! Deze knop verschijnt enkel wanneer je voldoende ervaringsjaren ten aanzien van de deelnemingsvoorwaarden hebt vermeld.Je kan de informatie in je online-CV en in de specifieke rubrieken tot aan de uiterste inschrijvingsdatum aanpassen. In dit geval, vergeet echter niet om je kandidatuur op te slaan na elke aanpassing in je Mijn Selor-account.

Selor gaat na of de kandidaten voldoen aan de algemene en de specifieke deelnemingsvoorwaarden, enkel
   » op basis van het in jouw "Mijn Selor"-account opgeladen diploma en/of benoemingsbesluit
   » op basis van de door jou ingevulde specifieke rubrieken eigen aan deze management functie (vereiste ervaring), in jouw "Mijn Selor"-account.
Selor houdt enkel rekening met deze informatie zoals die verschijnt in jouw "Mijn Selor"-account op de slotdatum van de oproep tot kandidatuurstelling.
Andere informatie vind je op de site van Selor.

Je kan niet solliciteren via fax, Email of elk ander communicatiemiddel.
Bij het niet respecteren van de procedure, zal je kandidatuur niet in aanmerking worden genomen.
Diploma en /of benoemingsbesluit opladen
Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om deze documenten op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de selectie.
Gelijke kansen en diversiteit

Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, ..., spelen geen rol bij het meten van je competenties.
Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.
Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij 'Selectieprocedure' om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,...).
Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Contactgegevens Selor

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30
1000 Brussel.

Voor meer info kan je terecht bij: Topteam@bosa.fgov.be
Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving

Skills:

Job Category: Customer Service [ View All Customer Service Jobs ]
Language requirements:
Employment type:
Salary: Unspecified
Degree: Unspecified
Experience (year): Unspecified
Job Location: Ander
Company Type Employer
Post Date: 09/11/2019 / Viewed 20 times
Contact Information
Company: FOD BINNENLANDSE ZAKEN
Contact Email: presidente-voorzitster@ibz.fgov.be


Apply Online

Job Category:
Job Location:   
Enter Keywords (e.g. Consultant, IT):