MENU
   
Welcome!! Register or Login

    Job details


Offre: Boekhouder (m/v/x):PLANBUREAU

Job description:

Boekhouder (m/v/x)

PLANBUREAU
CNG19136
   » Contractuel
   » Bachelier (enseignement supérieur de type court)
1 poste(s)
appliquer jusqu'au 02-09-2019
appliquer
   »
   »
   »

 

   » Jobinhoud
   » Werkgever
   » Profiel
   » Wij bieden
   » Selectieprocedure
   » Solliciteren
   » Gelijke kansen en diversiteit
   » Contactgegevens Selor
Jobinhoud
   » Je staatin voor het uitvoeren van de dubbele boekhouding in een boekhoudpakket. Op het einde van het jaar sluit je de boekhouding af met eindejaarsverrichtingen, inventaris, lijst kostenactivering en opstellen van de jaarrekening. Je levert de gegevens voor de contfunction van het Rekenhof. Je levert eveneens de gegevens aan de FOD Beleid en Ondersteuning voor eBMC-statistieken en enquêtes.
   » Je verzamelt de nodige gegevens voor het opstellen van de jaarlijkse begroting, voor de begrotingscontfunction en voor de tussentijdse begrotingswijzigingen.
   » Je doet de administratie van de inkomende facturen: opstellen bestelbonnen, goedkeuring, contfunction op de levering, opvolging contracten, contfunction facturen, correspondentie met de leveranciers, uitvoeren van betalingen en opzoeken van betalingen, contfunction op de bankrekening en correcte registratie van de kas.
   » Je verzamelt de nodige gegevens voor de contfunction op de uitvoering van de begroting.
   » U kunt doen de schuldvorderingen op en volgt de betaling op.
   » Je volgt de dossiers op met betrekking tot de verzekeringen.
   » Je helpt mee met het opmaken van een bestek in het kader van de wet op de overheidsopdrachten. Je bereidt de aankoopdossiers voor en past de correcte procedures toe. Je bereidt de onderhandelingen met de leveranciers voor.
   » Je bereidt allerlei correspondentie voor.
   » Je levert de nodige informatie voor een efficiënt beheer van het gebouw.
   » Je levert de nodige informatie voor het beheer van de dossiers met betrekking tot conventies.
   » Je geeft de nodige ondersteuning aan de verantwoordelijken van B&B en HRM. Meer info over de jobinhoud?
VANDENHOVE Patrick -Adviseur Begroting en Beheerscontfunction
ContactpersoonFederaal Planbureau
Tel.:02/507.73.36
Email:pv@plan.be

HERBIET Françoise - Coördinatrice Human resources & logistiek
ContactpersoonFederaal Planbureau
Tel.:02/507.73.26
Email:fh@plan.be

Werkgever
Er is momenteel 1 vacante plaats bij de dienst Begroting en Beheerscontfunction bij het Federaal Planbureau (FPB) (Kunstlaan 47-49 te 1000 Brussel).

De dienst Begroting en Beheerscontfunction is verantwoordelijk voor volgende taken:
   » opstellen en monitoren van de begroting
   » leveranciersadministratie
   » betalingen
   » aankoop
   » beheer van het gebouw
   » voeren van de boekhouding.Het Federaal Planbureau is een instelling van openbaar nut. Het maakt studies en vooruitzichten over economische, sociale en milieubeleidskwesties. Ook wordt de integratie van die beleidskwesties in een context van duurzame ontwikkeling bestudeerd. Daartoe verzamelt en analyseert het FPB-gegevens, verkent het de mogelijke evoluties, identificeert het alternatieven, evalueert het de gevolgen van beleidsmaatregelen en doet het voorstellen. Zijn wetenschappelijke deskundigheid staat ter beschikking van de regering, het parlement, de sociale partners en nationale en internationale instellingen. Het FPB zorgt voor een ruime verspreiding van zijn werkzaamheden. De resultaten van het onderzoek worden aan de gemeenschap meegedeeld en dragen bij tot het democratisch debat.

Profiel

Competenties

Gedragsgerichte competenties

   » Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
   » Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
   » Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op je te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
   » Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
   » Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.
Technische competenties

   »Als je hebt een gedegen kennis van algemene boekhouding.
   » Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden.
Redeneervaardigheden
   » Numerieke redeneervaardigheden. Een goede motivatie is eveneens belangrijk.


Opgelet! De competenties in het vet worden als erg belangrijk voor de job beschouwd.

De competentie 'kennis van algemene boekhouding' en je motivatie wegen harder door in de eindscore (x2).

Niet vereist, wel een troef
   » Als je hebt kennis van het Frans.
   » Als je hebt kennis van Word en Excel.
   » Als je hebt kennis van boekhoudpaketten (vb. BOB 50)
   » Als je hebt kennis van overheidsboekhouding.

Deelnemingsvoorwaarden

1. Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:


OFWEL (OPTIE 1):

Als je hebt een diploma van hethoger onderwijs (vb. graduaat, professionele bachelor, kandidaat, academische bachelor) uitgereikt door een Belgische universiteit of een hogeschool na tenminste 2 of 3 jaar studie in het domein economie.

GEEN significante kennis vereist.

OFWEL (OPTIE 2)

Als je hebt een diploma van het hoger onderwijs van het korte type (basisopleiding van één cyclus, bv: graduaat, professionele bachelor) met volledig leerplan of voor sociale promotie
   » Als je hebt een diploma van kandidaat/academische bachelor uitgereikt na een cyclus van tenminste twee jaar studie
   » Als je hebt een getuigschrift na het slagen voor de eerste twee studiejaren van de Koninklijke Militaire School
   » Als je hebt een diploma van zeevaartonderwijs van de hogere cyclus of van hoger kunst- of technisch onderwijs van de 3de, 2de of 1ste graad met volledig leerplan
   » Als je hebt een diploma van meetkundig schatter van onroerende goederen, van mijnmeter of van technisch ingenieur
MET 2 jaar significante professionele kennis in het domein van boekhouding waarbij je boekhoudkundige taken uitvoerde.

Vul je online-cv volledig in zoals vermeld wordt bij 'Screening van deelnemingsvoorwaarden' onder de rubriek 'Selectieprocedure' en dit ook tegen de uiterste inschrijvingsdatum.

Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Hoe nog deelnemen qua diploma?

   » Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma's.
   » Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
   »je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   » in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland?
Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij deVlaamse Overheiden bezorg het aan Selor.
   » in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland?
Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij deVlaamse Overheiden bezorg het aan Selor.
   »Je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je danonline inschrijven.
Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Wij bieden

Arbeidsvoorwaarden

Je wordt aangeworven via een vervangingscontractalsBoekhouder (niveau B) met de bijhorende weddeschaal.

Loon
Minimum aanvangswedde:28.682,75 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen
   » mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
   » uitgebreid opleidingsWij bieden (te volgen tijdens de werkuren)
   » voordelige hospitalisatieverzekering
   » gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
   » voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
   » mogelijkheid voor een fietsvergoeding
   » allerlei sociale voordelen
   » een maaltijdcheque per gewerkte dag
   » voordelig gsm-abonnement
   » gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
   » mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
   » glijdende werkuren in een 38-uren week
   » 26 dagen verlof per jaar. Ontdek alle informatie (extrapremies en toelagen, ...)en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.

Selectieprocedure

Opgelet
   »Raadpleeg vaak het tabblad 'Mijn screeningsprocedures' in je online-account 'Mijn Selor' om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
   »Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld 'Mijn screeningsprocedures'. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
   »Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent , dan moet je je ten laatste éénuur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
   »Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test , neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld 'Contactgegevens Selor'. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
   » We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent .

Selectietesten

1. Screening van deelnemingsvoorwaarden.

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je het vereiste diploma en de vereiste significante professionele kennis hebt. De screening van de kennis gebeurt op basis van je online-cv zoals het is ingevuld in 'Mijn Selor' op de uiterste inschrijvingsdatum.

Waarop moet je letten?
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert.

Als je solliciteert voor een job waarvoor kennis vereist is, besteed dan veel aandacht aan de beschrijving van de werkkennis in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

2. Functiespecifieke screening

2.1. Event 1: Computergestuurde proef (+/- 2u15)

Via een geïnformatiseerdetesten wordende competenties 'informatie analyseren', 'problemen oplossen' en je numerieke redeneervaardigheden gemeten.
Als je bent voor deze testen geslaagd als je ten minste0 punten op40 behaalt. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste6 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.
Deze proef zal plaatsvinden rond midden september 2019 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomententen de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test , want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.
2.2. Event 2: Interview + case(+/- 1u + voorbereiding):

Het interview evalueert of je technische en gedragsgerichte competenties (zie rubriek 'Competenties') overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om die voor te bereiden. Die gevalstudie wordt besproken tijdens je interview.

Je online-cv in 'Mijn Selor' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Als je bent geslaagd als je ten minste24 punten op40 behaalt.

Deze proef zal plaatsvinden rond eind september/begin oktober 2019 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor het interview. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor het vorige event. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomententen de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in teschrijven voor de test , want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?

Informeer bij de contactpersoon van Selor(zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account 'Mijn Selor'. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus vaak om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

Feedback
Na het ontvangen van je resultaat bij iedere selectiefase kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

   »redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

Procedure:
   »Stap 1: Vink de maatregel "ik wens redelijke aanpassingen" aan
   »Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
   »Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
   »Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.
Belangrijk : Stap 1 tot en met stap 4 moeten volledig in orde zijn op het moment van sollicitatie en voordat je een datum van deelname kiest ! (anders kan er geen analyse van je dossier gemaakt worden en kunnen er geen redelijke aanpassingen voorzien worden)
   »als je slaagt voor federale contractuele selecties kom je op de lijst van geslaagden terecht. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.
   »Wat moet je concreet doen als gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht. Telkens wanneer je een jobWij bieden ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever. Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?

Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.

En na de selectieprocedure?

Als je geslaagd bent?
Je wordt opgenomen op de lijst van geslaagden als je slaagt in de functiespecifieke screening Event 2: interview + case.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie.

Hoelang blijft deze lijst geldig?
Er wordt een lijst met maximum6 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er meer geslaagden zijn, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.
Solliciteren
Solliciteren kan tot en met 2 september 2019.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Selor'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in 'Mijn Selor' zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of Email.

Diploma opladen

Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.
Gelijke kansen en diversiteit
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, ..., spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij 'Selectieprocedure' om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,...).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Contactgegevens Selor
Contactpersoon Selor
Martine Van Acker - Assistent HR Services
Tel.: 02/740.78.04
Email: martine.vanacker@bosa.fgov.be

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving

Skills:

Job Category: Customer Service [ View All Customer Service Jobs ]
Language requirements:
Employment type:
Salary: Unspecified
Degree: Unspecified
Experience (year): Unspecified
Job Location: Ander
Company Type Employer
Post Date: 08/13/2019 / Viewed 17 times
Contact Information
Company: PLANBUREAU
Contact Email: pv@plan.be


Apply Online

Job Category:
Job Location:   
Enter Keywords (e.g. Consultant, IT):