MENU
   
Welcome!! Register or Login

    Job details


Offre d'emploi: Recepcjonista (k/m):

Job description:

Offre d'emploi:

Mi?dzynarodowa grupa hotelarska LOUVRE HOTELS GROUP, 2-ga w Europie, posiadaj?ca w 47 krajach ?wiata sie? ponad 1200 hoteli i restauracji poszukuje do hotelu Campanile Wroc?aw Centrum *** oraz Premiere Classe* we Wroc?awiu kandydatów na stanowisko:
Recepcjonista (k/m)
 Miejsce pracy: Wroc?aw

Czym b?dziesz si? zajmowa?:

   »
wykonywanie czynno?ci zwi?zanych z bezpo?redni? obs?ug? go?ci hotelowych,
   »
przyjmowanie rezerwacji, meldowanie i wymeldowywanie go?ci,
   »
dba?o?? o pozytywny wizerunek sieci,
   »
naliczanie nale?no?ci oraz wystawianie dokumentów sprzeda?y,
   »
przyjmowania rezerwacji telefonicznych oraz mailowych,
   »
dba?o?? o wysoki standard obs?ugi go?ci .

Masz t? prac? je?li:

   »
pos?ugujesz si? j?zykiem polskim oraz angielskim w stopniu co najmniej bardzo dobrym,
   »
pos?ugujesz si? pakietem MS Office w stopniu co najmniej dobrym,
   »
jeste? osob? u?miechni?t? i pogodn? oraz posiadasz wysok? kultur? osobist? i umiej?tno?ci interpersonalne,
   »
wykonujesz powierzone zadania w sposób dok?adny, sumienny i rzetelny,
   »
wykazujesz si? samodzielno?ci?, inicjatyw? oraz doskona?? organizacj? czasu pracy.

Co gwarantujemy:

   »
stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o prac?,
   »
opiek? medyczn?,
   »
?wiadczenia z funduszu socjalnego w postaci m.in.po?yczek i bonów na ?wi?ta,
   »
dofinansowania do urlopu,
   »
karte sportow? typu MultiSport,
   »
atrakcyjne wynagrodzenie: pensja zasadnicza + bonus,
   »
zni?ki pracownicze,
   »
darmowy parking,
   »
wy?ywienie i uniform,
   »
realne szanse rozwoju,
   »
dobra zabaw? i atmosfer?.
 
CV prosimy nadsy?a? na adres:
dgm.wroclaw.centrum@campanile.com
 
Prosimy o do??czenie  klauzuli o ochronie danych osobowych: ?O?wiadczam, ?e wyra?am zgod?, aby spó?ka ?LWHP 4 POLAND? Sp. z o. o. z siedzib? w Warszawie przy ul. Nowogrodzka 21 przetwarza?a moje dane osobowe, podane w z?o?onych przeze mnie dokumentach, w zbiorach danych osobowych kandydatów do pracy. Jednocze?nie o?wiadczam, ?e zosta?em poinformowany o przys?uguj?cym mi prawie do wgl?du i poprawiania moich danych osobowych, jak równie?, ?e podanie tych danych by?o dobrowolne. Kontaktujemy si? wy??cznie z wybranymi kandydatami.
Bior?c udzia? w rekrutacji kandydat wyra?a poni?sze zgody:
1. Wyra?am zgod? na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych przeze mnie w ramach rekrutacji (dalej: ?Dane?) LWHP4 Spó?k? z ograniczon? odpowiedzialno?ci? z siedzib? w Warszawie (00-511 Warszawa) przy ul. Nowogrodzkiej 21, wpisan? do Rejestru Przedsi?biorców Krajowego Rejestru Przedsi?biorców prowadzonego przez S?d Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzia? Gospodarczy Krajowego Rejestru S?dowego pod numerem KRS: 348 - poka? numer telefonu - 6, NIP: 108 - poka? numer telefonu - 1, REGON: 142 - poka? numer telefonu - , kapita? zak?adowy w wysoko?ci 51 000,00 z?otych (dalej: ?Administrator?) na potrzeby rekrutacji na stanowisko recepcjonista.
2. Jednocze?nie o?wiadczam, ?e zapozna?em si? z informacjami przekazanymi przez Administratora w wykonaniu obowi?zku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 Rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
3. Mam ?wiadomo??, ?e podanie przeze mnie Danych jest dobrowolne, ale jest warunkiem rozpatrzenia mojej kandydatury w procesie rekrutacji oraz ?e zgoda na przetwarzanie Danych mo?e by? w dowolnym momencie cofni?ta. Cofni?cie zgody nie wp?ywa na zgodno?? z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni?ciem.
Campanile Wroc?aw Centrum
26 ?l??na
53-302  Wroc?aw71 783 03 51
www.campanile.com

Skills:

Job Category: Customer Service [ View All Customer Service Jobs ]
Language requirements:
Employment type:
Salary: Unspecified
Degree: Unspecified
Experience (year): Unspecified
Job Location: Wroc?aw, Ander
Address: Wroc?aw
Company Type Employer
Post Date: 07/20/2019 / Viewed 66 times
Contact Information
Company:
Contact Email: dgm.wroclaw.centrum@campanile.com


Apply Online

Job Category:
Job Location:   
Enter Keywords (e.g. Consultant, IT):