MENU
   
Welcome!! Register or Login

    Job details


manager Housekeepingu (k/m):

Job description:WD Apartments Sp. z o.o. (Warsaw Design Apartments) to pr??nie rozwijaj?ca si? firma dzia?aj?ca w obszarze krótkoterminowego wynajmu apartamentów w Warszawie.
Nasze apartamenty zlokalizowane w centrum Warszawy zosta?y stworzone z my?l? o osobach poszukuj?cych komfortowych miejsc noclegowych. 
 
manager Housekeepingu
Miejsce pracy: Warszawa

Opis stanowiska:

   » nadzór i kontrola zada? wykonywanych w dziale housekeepingu; 
   » ustalanie i optymalizacja grafików sprz?tania;
   » wspó?praca i nadzór nad dzia?em technicznym, identyfikowanie usterek; 
   » kontrolowanie procesu naprawy i jako?ci wykonania przy zachowaniu optymalnych wska?ników kosztowych; 
   » prowadzenie polityki zakupowej;
   » prowadzenie inwentaryzacji magazynowych i odpowiedniej dokumentacji w/w procesów; 
   » wspó?praca i utrzymywanie dobrych stosunków z dostawcami;
   » odpowiedzialno?? i dba?o?? o pozytywne relacje z go??mi, szybkie reagowanie na uwagi;
   » opracowanie zestawie? i raportów dotycz?cych dzia?alno?ci biznesu;
   » wsparcie pracy recepcji.

Wymagania:

   » minimum rok do?wiadczenia na stanowisku mened?erskim w bran?y hotelarskiej, najlepiej w dziale HK;
   » dobra znajomo?? j?zyka angielskiego;
   » umiej?tno?? pracy w zespole; 
   » ?atwo?? nawi?zywania kontaktów; 
   » g?ow? pe?n? pomys?ów i energi? do ich wdra?ania; 
   » umiej?tno?? samodzielnego rozwi?zywania problemów i podejmowania decyzji; 
   » zaanga?owanie, ch?? rozwoju, wysoko rozwini?te poczucie odpowiedzialno?ci; 
   » asertywno??, elastyczno??, dyspozycyjno??, umiej?tno?? d??enia do celu, sumienno??; 
   » bardzo dobr? znajomo?? pakietu MS Office, umiej?tno?? czytania i wdra?ania bud?etów.
 

Oferujemy:

   » mo?liwo?? wspó?tworzenia pr??nie rozwijaj?cej si? marki na rynku warszawskich nieruchomo?ci; 
   » realny wp?yw na strategi? firmy; 
   » samodzielne, pe?ne wyzwa? stanowisko pracy; 
   » trakcyjny system wynagrodzenia adekwatny do do?wiadczenia i kwalifikacji; 
   » zatrudnienie w ramach umowy o prac?.
 

Aplikacje prosimy przes?a? za pomoc? opcji "Aplikuj teraz" dost?pnej na dole og?oszenia.
 
 
Prosimy o dopisanie nast?puj?cej klauzuli:
"Wyra?am zgod? na przetwarzanie moich danych osobowych przez WD Apartments Sp. z o.o
ul. Kolejowa 47A/46, 01-210 Warszawa zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezb?dnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko manager Housekeepingur"  
Warsaw Design Apartments
ul. Kolejowa 47a, lokal 46
01-210  Warszawawww.warsawdesignapartments.pl

Skills:

Job Category: Customer Service [ View All Customer Service Jobs ]
Language requirements:
Employment type:
Salary: Unspecified
Degree: Unspecified
Experience (year): Unspecified
Job Location: Warsaw, Ander
Address: Warsaw
Company Type Employer
Post Date: 04/16/2019 / Viewed 7 times
Contact Information
Company:


Apply Online

Job Category:
Job Location:   
Enter Keywords (e.g. Consultant, IT):