MENU
   
Welcome!! Register or Login

    Job details


Emploi: DIENSTVERANTWOORDELIJKE VRIJWILLIGE TERUGKEER (m/v/x):Fedasil - Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers

Job description:

DIENSTVERANTWOORDELIJKE VRIJWILLIGE TERUGKEER (m/v/x)

Fedasil - Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers
XNC19018
   » Contractuel
   » Master (diplôme universitaire ou enseignement supérieur de type long)
1 poste(s)
appliquer jusqu'au 21-02-2019
appliquer
   »
   »
   »

 

   » Jobinhoud
   » Werkgever
   » Profiel
   » Wij bieden
   » Selectieprocedure
   » Solliciteren
   » Gelijke kansen en diversiteit
   » Contactgegevens
Jobinhoud


   »
Doel van de FunctieDetail van de functie:

Het vormgeven van een beleid inzake vrijwillige terugkeer door middel van het opstarten, communiceren en inhoudelijk en financieel coördineren van reïntegratieprojecten die de vrijwillige terugkeer van specifieke doelgroepen kwalitatief en kwantitatief verhogen.


   »
Context van de FunctieDetail van de functie:
   »
U bent de motor van de Cel Vrijwillige Terugkeer binnen de Directie Operationele diensten van Fedasil. U geeft leiding aan deze cel, bestaande uit 25 werknemers. U rapporteert rechtstreeks aan de Directeur Operationele diensten.
   »
U staat in dagelijks contact met de opvangcentra en de Lokale Opvanginitiatieven om uw reïntegratieprojecten aan te bieden en doelgroepen aan te spreken.
   »
U hebt contacten met een breed netwerk van alle mogelijke organisaties die actief begaan zijn bij vrijwillige terugkeer, organisaties in landen van herkomst, belangenorganisaties, de Europese Commissie, de Internationale Organisatie voor de Migratie (IOM).
   »
Uw voornaamste taken:

   »
Coördineren van de Cel Vrijwillige Terugkeer
   »
Een netwerk van consulenten voor vrijwillige terugkeer coördineren (zowel in opvangcentra, terugkeerloketten als bij lokale besturen) en hen ondersteunen in het aanbieden en realiseren van de mogelijkheden tot vrijwillige terugkeer
   »
Een communicatieplan uitwerken om het opvangnetwerk te sensibiliseren inzake de mogelijkheden en het Wij bieden tot vrijwillige terugkeer
   »
significante doelgroepen definiëren in samenwerking met het terrein
   »
Het Wij bieden van reïntegratieprojecten op maat verder uitbouwen, opvolgen en evalueren op het terrein
   »
Opvolgen en evalueren van het externe Wij bieden van terugkeerprojecten
   »
Coördineren van actieprogramma’s van verschillende organisaties (overheidsorganisaties, NGO’S, nationaal en internationaal), met name lokale besturen van grote en middelgrote steden.
   »
Methodes ontwikkelen om projecten te kunnen monitoren en evalueren
   »
Zoeken, onderhandelen en beheren van financiële middelen (fondsenwerving, begrotingen opstellen en de financiële contfunction van budgetten waarborgen)
   »
Beleidsvoorbereidend adviseren naar de directeur Operationele diensten
   »
Het voorbereiden en uitdragen van een standpunt inzake de externe / Europese ontwikkeling van vrijwillige terugkeer.

Werkgever

Fedasil

Fedasil organiseert (rechtstreeks of met zijn partners) een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding van asielzoekers in België. Het agentschap draagt bij tot het uitdenken, voorbereiden en uitvoeren van het opvangbeleid en het coördineert de programma’s voor vrijwillige terugkeer. Fedasil waakt tevens over de observatie en oriëntatie van niet-begeleide buitenlandse minderjarigen. Tot slot werkt Fedasil aan de integratie van de opvangstructuren in de lokale gemeenschap.

   »
Plaats van tewerkstelling:

Fedasil Hoofdbestuur
Kartuizersstraat 21
1000 BRUSSEL

Vacatures

   » Aantal (1) - 1000 Brussel
http://www.fedasil.be
Profiel
   »
U bent houder van een universitair diploma
   »
Een significante kennis in een functie op universitair niveau (directie) van minimum 6 jaar is vereist. Voor interne kandidaten die op niveau A werken is een anciënniteit bij Fedasil vereist van minimum 3 jaar.
   »
Een significante werkkennis in het domein van migratie, asiel of vluchtelingenwerk is vereist, u beschikt over een gedegen kennis van de doelgroep
   »
U bent in sterke mate geïnteresseerd door de problematiek van vrijwillige terugkeer en migratie
   »
Een significante werkkennis in het buitenland is een pluspunt
   »
Leidinggevende kennis en/of kennis in projectmanagement is vereist
   »
kennis met fondsenbeheer en externe financiering strekt tot aanbeveling
   »
U hebt kennis van de binnenlandse en Europese wetgeving inzake asiel en asielopvang
   »
U hebt een grondige actieve kennis van het Frans en het Engels en goede redactionele vaardigheden
   »
U bent een sterke, resultaatgerichte communicator en kunt mensen motiveren
   »
U kunt mensen met verschillende achtergronden en visies samenbrengen en motiveren voor eenzelfde doelstelling
   »
U hebt uitstekende contactuele eigenschappen, u bouwt autonoom aan uw netwerk en beschikt over goede onderhandelingsvaardigheden
   »
U hebt een sterke verantwoordelijkheidszin en het nodige incasseringsvermogen
   »
U bent bereid om te reizen binnen en buiten Europa

Niveau

   » Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)
Wij bieden
   »
Een voltijdse arbeidsovereenkomst (38 uur) van onbepaalde duur
   »
De functie bevindt zich op baremaniveau NA3. Uw bruto geïndexeerd aanvangssalaris ligt tussen € 4606 en € 5456 per maand, afhankelijk van uw nuttige beroepservaring.
   »
Mogelijkheid van bijkomende premies (taalpremie,…)
   »
Flexibel uurrooster en 26 vakantiedagen op jaarbasis (direct beschikbaar, pro rata uw datum van indiensttreding)
   »
Gratis openbaar vervoer (trein, tram, bus) voor woon-werkverkeer
   »
Maaltijdcheques

Als u kiest voor Fedasil, dan kiest u voor een multiculturele en boeiende werkomgeving. Door onze missie bevinden wij ons in het brandpunt van de maatschappij, van wereldpolitiek tot buurtbelang. Wij zijn een organisatie waarin flexibiliteit en vernieuwing gewaardeerd en gestimuleerd worden.

Contract: Contractueel
Werkregime: Voltijds
Selectieprocedure

De examencommissie onderzoekt alle kandidaturen. Enkel de 12 kandidaten die het best beantwoorden aan de gestelde functievereisten, worden uitgenodigd voor de uiteindelijke selectie vanaf 28/02/19. De selectie bestaat uit 2 jurygesprekken, een geïnformatiseerde test en een eventuele praktische proef en evalueert de overeenkomst van het profiel van de kandidaat met de vereisten van de functie.

Indien u een buitenlands diploma heeft, wordt u verzocht een officieel homologatiebewijs bij uw kandidatuur te voegen. U kan u hiervoor richten tot NARIC Vlaanderen. Als u diploma behaald werd in een andere taal dan het Nederlands, dient u bovendien te slagen in een taalexamen georganiseerd door Selor. Gelieve het bewijs van slagen voor dit examen eveneens mee te sturen met uw kandidatuur.

Voor meer info kan u steeds terecht bij de HR dienst, Axel Van Noten,
axel.vannoten@fedasil.be

Van de kandidaten die slagen voor de selectie, maar niet weerhouden worden voor de functie, zal de kandidatuur bewaard worden in een werfreserve die geldig is gedurende 1 jaar.

Solliciteren

Als u geïnteresseerd bent in deze functie, gelieve online uw kandidatuur te stellen via de link op onze website www.fedasil.be/nl/jobs.

Kandidaatstelling is mogelijk t.e.m. 21/02/2019.

Gelijke kansen en diversiteit

Mensen met een handicap worden extra gestimuleerd om hun kandidatuur in te dienen. Fedasil biedt de mogelijkheid om de selectieprocedure aan te passen aan hun specifieke noden.

Contactgegevens
Axel Van Noten - HR attaché
P: 02/213 43 16
E: axel.vannoten@fedasil.be

Skills:

Job Category: Customer Service [ View All Customer Service Jobs ]
Language requirements:
Employment type:
Salary: Unspecified
Degree: Unspecified
Experience (year): Unspecified
Job Location: Ander
Company Type Employer
Post Date: 02/11/2019 / Viewed 7 times
Contact Information
Company: Fedasil - Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers
Contact Email: axel.vannoten@fedasil.be


Apply Online

Job Category:
Job Location:   
Enter Keywords (e.g. Consultant, IT):