MENU
   
Welcome!! Register or Login

    Job details


Offre: Labohoofd Textiel (m/v/x):Ministerie van Defensie

Job description:

Labohoofd Textiel (m/v/x)

Ministerie van Defensie
ANG18261
   » Statutaire
   » Master (diplôme universitaire ou enseignement supérieur de type long)
1 poste(s)
appliquer jusqu'au 19-11-2018
appliquer
   »
   »
   »

 

   » Jobinhoud
   » Werkgever
   » Profiel
   » Wij bieden
   » Selectieprocedure
   » Solliciteren
   » Gelijke kansen en diversiteit
   » Contactgegevens Selor
Jobinhoud
   » Je houdt een kwaliteitssysteem van een erkend textiellaboratorium in werking en breidt dit uit.
   » Je interpreteert en valideert testresultaten .
   » Je stelt laboverslagen, procedures en validatiedossiers op.
   » Je stelt adviezenopdie betrekking hebben op de activiteiten in het labo.
   » Je stelt technische eisen op om evaluaties uit te voeren en zorgt voor de verwerving van nieuw labomateriaal.
   » Je zorgt voor de planning van het onderhoud, de contfunction en de kalibratie vanlaboapparatuur.
   » Je coördineert en superviseert een team van een drietal werknemers.
   » Je coördineert en superviseert de testen en analyses.
   » Je werkt kwaliteitsvol in een ISO 17025 omgeving.
Meer info over de jobinhoud?
Karen Pieters - attaché
ContactpersoonMinisterie van Defensie - Defensielaboratoria
Tel.: 02/441.04.72
Email: karen.pieters@mil.be
Rosanne Vaneeckhaute - attaché
Contactpersoon Ministerie van Defensie - Defensielaboratoria
Tel.: 02/44.10480
Email: rosanne.vaneeckhaute@mil.be
Werkgever
Er is 1 vacante plaats bij deDefensielaboratoria (DLD) (Kwartier Majoor Housia-Matelarenstraat181 te 1800 Peutie - Vilvoorde) die afhangen van het Ministerie van Defensie .

DLD bestaat uit meerdere gespecialiseerde laboratoria in de domeinen van enerzijds de bescherming tegen chemische, biologische, radiologische en nucleaire agentia (CBRN verdediging), en anderzijds de laboratoria voor petfunctionumproducten en textiel.

De hoofdopdracht van DLD is technische en wetenschappelijke steun leveren aan militaire operaties zowel in het buitenland als op Belgisch grondgebied. Meer bepaald:
   » Ontwikkelen van skills, uitvoeren van studies en testen, technische specificaties opstellen in het kader van aankopen, beheer en indienststellen van wapensystemen, materialen en uitrusting, en dan voornamelijk beschermingsuitrusting.
   » Uitvoeren van kwaliteitscontfunction-analyses bij ontvangst en goedkeuring van materiaal (met inbegrip van petfunctionumproducten en textiel).
   » De opvolging verzekeren van materiaal en uitrusting gedurende de ganse levensloop.
   » De generale staf advies verlenen voor de aankoop en indienststelling van deze materialen en uitrustingen.
   » Met zijn analytische middelen bijdragen aan de evaluatie van risico's voor het personeel van Defensie in operaties.
   » Een specifieke skills ontwikkelen om de gevaren verbonden aan hetgebruik van radiologische, biologische en chemische agentia te evalueren en te beheersen.

Profiel

Competenties

Gedragsgerichte competenties

   » Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
   » Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
   » Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
   » Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
   » Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
   » Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
   » Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
   » Je geeft duidelijke instructies, volgt resultaten van werknemers op en stuurt bij en zorgt ervoor dat iedereen zich gepast gedraagt. Technische competenties

   »Je kan testresultaten interpreteren en valideren.
   »Je kan een kwaliteitssysteem van een erkend textiellabo in werking houden en uitbreiden.
   »Je kan operationele en functionele eisen m.b.t. kledij en individuele uitrusting vertalen naar objectieve technische specificaties.
   »Als je hebt kennis van textielgrondstoffen, fabricage - en veredelingstechnieken.
Opgelet! De competenties in het vet worden als erg belangrijk voor de job beschouwd en tellen harder door in de eindscore.

Niet vereist, wel een troef
   » Als je hebt een gedegen kennis van het Frans en het Engels.
   » Als je bent in het bezit van een rijbewijs B.
   » Als je hebt reeds een eerste kennis als leidinggevende achter de rug.
   » Als je hebt reeds gewerkt in een laboratorium.

Deelnemingsvoorwaarden

1. Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum zonder vereiste significante ervaring:


een diploma van basisopleiding van de 2de cyclus van Burgerlijk ingenieur/ master in de ingenieurswetenschappen chemie en materiaalkunde, textile engineering of textiel uitgereikt door een Belgische universiteit na tenminste 5 jaar studie

OF

een diploma van basisopleiding van de 2de cyclus van master in de industriële wetenschappen / industrieel ingenieur textieltechnologie uitgereikt door een Belgische universiteit of een hogeschool na tenminste 4 jaar studie

2. Vereist diploma met ervaring:

een diploma van basisopleiding van de 2de cyclus van master in de industriële wetenschappen / industrieel ingenieur uitgereikt door een Belgische universiteit of een hogeschool na tenminste 4 jaar studie

OF

een diploma van basisopleiding van de 2de cyclus van Burgerlijk ingenieur/ master in de ingenieurswetenschappen uitgereikt door een Belgische universiteit na tenminste 5 jaar studie
OF

een diploma van basisopleiding van de 2de cyclus van bio-ingenieur/ master bio-ingenieur uitgereikt door een Belgische universiteit na tenminste 5 jaar studie

EN

Een significante professionele kennis van minstens 2 jaar in het domein van textiel en meer specifiek in één of meer van onderstaande taken:

• Het interpreteren en valideren van testresultaten.
• Een kwaliteitssysteem in werking houden en uitbreiden.
• Vertalen van operationele en functionele eisen naar objectieve technische specificaties.

Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.
Hoe nog deelnemen qua diploma?
   » Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma's.
   » Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
   »je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   » in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland?
Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij deVlaamse Overheiden bezorg het aan Selor.
   » in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland?
Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij deVlaamse Overheiden bezorg het aan Selor.
   »je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggenbij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je danonline inschrijven.
Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Vul je online-cv volledig in zoals vermeld wordt bij 'Screening van deelnemingsvoorwaarden' onder de rubriek 'Selectieprocedure' en dit ook tegen de uiterste inschrijvingsdatum.

Wij bieden

Arbeidsvoorwaarden

Je wordt aangeworven alsattaché (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal NA11.

Loon
Minimum aanvangswedde: 36.613,99 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen
   » mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
   » uitgebreid opleidingsWij bieden (te volgen tijdens de werkuren)
   » voordelige hospitalisatieverzekering
   » gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
   » voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
   » mogelijkheid voor een fietsvergoeding
   » allerlei sociale voordelen
   » bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
   » mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
   » glijdende werkuren in een 38-uren week
   » werken in een groene en aangename omgeving
   » 26 dagen verlof per jaar + 3 extra dagen van het departement
   » extra vakantie tussen Kerst en Nieuwjaar
   » sportinfrastructuur waar gebruik kan van worden gemaakt tijdens de werkuren.Ontdek alle informatie (extrapremies en toelagen, ...)en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je - om benoemd te worden - op de aanstellingsdatum:
   » Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
   » de burgerlijke en politieke rechten genieten
   » een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking. Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Selectieprocedure

Opgelet
   »Raadpleeg vaak het tabblad 'Mijn screeningsprocedures' in je online-account 'Mijn Selor' om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
   »Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld 'Mijn screeningsprocedures'. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
   »Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent , dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
   »Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test , neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld 'Contactgegevens Selor'. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
   » We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent .

Selectietesten

1. Screening van deelnemingsvoorwaarden.

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je het vereiste diploma en de vereiste significante professionele kennis hebt. De screening van de kennis gebeurt op basis van je online-cv zoals het is ingevuld in 'Mijn Selor' op de uiterste inschrijvingsdatum.

Waarop moet je letten?
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert.

Als je solliciteert voor een job waarvoor kennis vereist is, besteed dan veel aandacht aan de beschrijving van de werkkennis in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

2. Functiespecifieke screening

2.1. Event 1: Computergestuurde proef (80 minuten)

Via een geïnformatiseerde test worden volgende generieke competenties gemeten: informatie integreren en beslissen.
Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste15 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.
Deze proef zalgeorganiseerd wordeninde week van 10december 2018 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voordeze test.Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomententen de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test , want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

Deze proef is gemeenschappelijk met de 'Functiespecifieke screening Event 1'-proef van de selectieANG18264. Als je ook deelneemt aan die selectie, zal je de testen van dit event 1 dus slechts 1 keer afleggen.

2.2. Event 2:Interviewmetgevalstudie(90 minuten + voorbereiding):

Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties (zie rubriek 'Competenties') overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om die voor te bereiden. Die gevalstudie wordt besproken tijdens je interview.

Je online-cv in 'Mijn Selor' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Als je bent geslaagd als je ten minste45 punten op75 behaalt.
De interviews zullengeorganiseerd wordenvanaf 9 januari 2019 (onder voorbehoud).Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor het interview. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor het vorige event. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomententen de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test , want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

Meer info?

Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor(zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account 'Mijn Selor'. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus vaak om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

Feedback
Na het ontvangen van je resultaat bij iedere selectiefase kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

   »redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).
Procedure:
Stap 1: Vink de maatregel "ik wens redelijke aanpassingen" aan
Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.

Belangrijk : Stap 1 tot en met stap 4 moeten volledig in orde zijn op het moment van sollicitatie en voordat je een datum van deelname kiest ! (anders kan er geen analyse van je dossier gemaakt worden en kunnen er geen redelijke aanpassingen voorzien worden)
   »als je slaagt voor federale statutaire selecties, kan je als je dit vraagt ook gerangschikt worden op de bijzondere wervingslijst voor laureaten met een handicap. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.
   »Wat moet je concreet doen als gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht.
Telkens wanneer je een jobWij bieden ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever. Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?

Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.

En na de selectieprocedure?

Als je geslaagd bent?
De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van de functiespecifieke screening interview met gevalstudie (event 2). Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor motivatie voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

Hoelang blijft deze lijst geldig?
Er wordt een lijst met maximum10 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats, meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Aparte lijst voor personen met een handicap
Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap' (zie ook 'Personen met een Handicap').

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.
Solliciteren
Solliciteren kan tot en met 19 november 2018.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Selor'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in 'Mijn Selor' zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of Email.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.

Gelijke kansen en diversiteit
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, ..., spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij 'Selectieprocedure' om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,...).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Contactgegevens Selor
Contactpersoon Selor
Jona Veeckman - assistente HR Services
Tel.: 02/740.74.49
Email: jona.veeckman@bosa.fgov.be

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving

Skills:

Job Category: Customer Service [ View All Customer Service Jobs ]
Language requirements:
Employment type:
Salary: Unspecified
Degree: Unspecified
Experience (year): Unspecified
Job Location: Ander
Company Type Employer
Post Date: 11/19/2018 / Viewed 19 times
Contact Information
Company: Ministerie van Defensie
Contact Email: karen.pieters@mil.be


Apply Online

Job Category:
Job Location:   
Enter Keywords (e.g. Consultant, IT):