MENU
   
Welcome!! Register or Login

    Job details


Offre: Laboratoriumtechnicus (m/v/x):FOD FINANCIEN

Job description:

Laboratoriumtechnicus (m/v/x)

FOD FINANCIEN
ANG18267
   » Statutaire
   » Bachelier (enseignement supérieur de type court)
3 poste(s)
appliquer jusqu'au 26-11-2018
appliquer
   »
   »
   »

 

   » Jobinhoud
   » Werkgever
   » Profiel
   » Wij bieden
   » Selectieprocedure
   » Solliciteren
   » Gelijke kansen en diversiteit
   » Contactgegevens Selor
Jobinhoud

Binnen het Laboratorium der Douane & Accijnzen (AADA) heb je de volgende taken:
   » Als je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van analyses van diverse monsters in het kader van douane- en accijnsregelgeving . Je werkt samen met je collega's en het afdelingshoofd. Je implementeert, in overeenstemming met het kwaliteitssysteem, zelfstandig en eigenhandig de meest diverse analysemethoden en procedures, en leidt de teamgenoten op. Als je bent verantwoordelijk voor deze methoden en procedures in je afdeling.
Voorbeelden van taken:
   » Selecteren van geschikte analysemethoden
   » De producten, reagentia en oplosmiddelen die noodzakelijk zijn voor de analyses voorbereiden
   » Uitvoeren van de analyses
   » Deelnemen aan de planning van meerdere gelijktijdige analyses
   » Je valideert de resultaten van de analyses en maakt deze over aan het afdelingshoofd en garandeert hierbij hun optimale betrouwbaarheid .
   » Als je bent medeverantwoordelijk voor het behalen van de doelstellingen van je afdeling .
   » Je neemt actief deel aan projecten binnen het laboratorium.
Voorbeelden van taken:
   » Kwaliteitsborging volgens het geldend kwaliteitssysteem
   » De juistheid en de waarschijnlijkheid van de resultaten nazien en ze valideren
   » De resultaten verzamelen van verschillende analyses
   » De significante informatie doorspelen naar het afdelingshoofd
   » Je contfunctionert de behoorlijke werking van het gebruikte materiaal om de uitvoering van betrouwbare analyses mogelijk te maken.
Voorbeelden van taken:
   » De meetapparatuur kalibreren umtechnicus
   » Defecten opsporen, hieraan trachten te verhelpen of een bevoegde technicus oproepen
   » Je werkt in een tweetalige omgeving (Nederlands - Frans) en het gebruik van Engelstalige teksten schrikt je niet af.
Bij de uitoefening van deze functie kom je mogelijk in contact met het publiek.
Meer info over de jobinhoud?
Vinckier Inge- Diensthoofd Laboratorium
Contactpersoon FODFinanciën
Tel.: 02/578.53.68
Email: inge.vinckier@minfin.fed.be

Meer info over de selectieprocedure?
Bij de FOD Financiën
Call Center Dienst Wervingen
Tel.: 02/572.57.71
Email: infojobs@minfin.fed.be
Werkgever
Erzijn 3 vacante plaatsenbijhet Laboratorium Douane en Accijnzen , van de FOD Financiën ,Gustaaf Levisstraat 10, 1800 Vilvoorde.

De Algemene Administratie Douane en Accijnzen, die deel uitmaakt van de FOD Financiën, heeft één laboratorium dat in Vilvoorde gelegen is. Het voert analyses uit, doet onderzoek en experimenten, met het oog op de toepassing van de wetten en reglementeringen. De resultaten van deze analyses zijn bepalend voor de heffingen van invoerrechten en voor het bepalen van sommige terugbetalingen. De analyseresultaten van sommige producten zijn bepalend voor het accijnsregime. Het laboratorium bepaalt dus mee de correcte inning van taksen. Daarnaast zijn de onderzoeken cruciaal in gevallen van illegale goederen zoals drugs en precursoren, namaakproducten, enz. wat zowel de veiligheid als de reguliere industrie ten goede komt.

De Algemene Administratie van de douane en accijnzen waakt erover dat de internationale handelsstromen zowel voor burgers al voor bedrijven blijven voldoen aan de nodige vereisten op het vlak van veiligheid en economische afspraken.

De FOD Financiën beheert de middelen om aan de collectieve noden van onze samenleving te voldoen. Dat wil zeggen: dankzij ons werk kunnen mensen erop vertrouwen dat belastingen, rechten en taksen op een correcte en rechtvaardige manier worden geïnd. Bovendien zorgen we ervoor dat middelen efficiënt worden verdeeld om dat te realiseren waarvan iedereen in onze samenleving gebruik maakt: infrastructuur, sociale voorzieningen ed. Werken bij de FOD Financiën levert dus een maatschappelijke meerwaarde op.

In de grote en diverse organisatie die de FOD Financiën is, zijn het onze werknemers, gemotiveerde en competente mensen, die het verschil maken. Hun talenten zetten ze dagelijks in om bij te dragen tot de doelstellingen. Gedreven gaan ze ervoor om integer , dienstbaar en correct hun opdrachten te vervullen.

Profiel

Competenties

Gedragsgerichte competenties
   » Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
   » Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
   » Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
   » Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
   » Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
   » Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
   » Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.

Technische competenties


   »Als je hebt kennis van analytische technieken en fysicochemische karakterisatie: titraties, gravimetrie, gas- en vloeistofchromatografie (GC en HPLC), infrarood spectroscopie (FTIR).
   » Als je hebt oog voor veiligheidsprocedures en respecteert de geldende kwaliteitsnormen.
   » Als je hebt een basiskennis statistiek.
   » Als je bent in staat om je mondeling op een duidelijke manier uit te drukken.
Een goede motivatie is ook noodzakelijk.
Opgelet! De competentie in het vet wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd.
Indien de competentie "Als je hebt kennis van analytische technieken en fysicochemische karakterisatie: titraties, gravimetrie, gas- en vloeistofchromatografie (GC en HPLC), infrarood spectroscopie (FTIR)"niet voldoet aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen en in de lijst van geslaagden opgenomen worden.

De competentie "Als je hebt kennis van analytische technieken en fysicochemische karakterisatie: titraties, gravimetrie, gas- en vloeistofchromatografie (GC en HPLC), infrarood spectroscopie (FTIR)" weegt harder door in de eindscore.

Niet vereist, wel een troef

   » Als je hebtkennis van het Frans en het Engels.
   » Jekan vlot overwegmet allerlei ICT-toepassingen (o.a. Laboratory Information Management System (LIMS)) uit het vakgebied.

Deelnemingsvoorwaarden

1. Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

Eén van de volgende diploma's, uitgereikt door een Belgische hogeschool of universiteit, behaald in een afdeling medische laboratoriumtechnologie, biotechnologie, biochemie, chemie, landbouw,farmaceutische en biologische technieken, biomedische wetenschappen:
   » een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of sociale promotie(basisopleiding van één cyclus (vb. graduaat/professionele bachelor/technisch ingenieur))
   » een diploma van kandidaat/academische bachelor uitgereikt na een cyclus van ten minste twee jaar
Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Hoe nog deelnemen qua diploma?

   » Je wordt eveneens toegelaten als je laatstejaarsstudent bent van het academiejaar 2018-2019 voor het behalen van het vereiste diploma. Als je slaagt kan je pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald. Laad in dit geval je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting op het moment van inschrijving op.
   » Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma's.
   » Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
   »je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   » in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland?
Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   » in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland?
Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   »je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggenbij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.
Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

2. Er is geen kennis vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.
Wij bieden

Arbeidsvoorwaarden

Je wordt aangeworven alsLaboratoriumtechnicus (niveau B) met de bijhorende weddeschaal B1.

Loon
Minimum aanvangswedde: 28.682,75 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen
   » mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
   » uitgebreid opleidingsWij bieden (te volgen tijdens de werkuren)
   » voordelige hospitalisatieverzekering
   » gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
   » voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
   » mogelijkheid voor een fietsvergoeding
   » allerlei sociale voordelen
   » gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
   » bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen (niet in het gebouw zelf, maar op ca. 15min te voet van de werklocatie)
   » mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
   » glijdende werkuren in een 38-uren week
   » 26 verlofdagen per jaar
   » validatie van significante ervaring. Ontdek alle informatie (extrapremies en toelagen, ...)en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je - om benoemd te worden - op de aanstellingsdatum:
   » Belg zijn
   » de burgerlijke en politieke rechten genieten
   » een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
   » de lichamelijke geschiktheid bezitten die vereist is voor het uit te oefenen ambt . Je wordt geacht een gezondheidsbeoordeling te ondergaan en geschikt te worden bevonden voor indiensttreding (codex over het welzijn op het werk en de wet van 28 januari 2003 betreffende de medische onderzoeken die binnen het kader van de arbeidsverhoudingen worden uitgevoerd.
Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld. Als je al ambtenaar bent op hetzelfde niveau dan de selectie en je werkt nog niet voor de wervende instelling, moet je geen stage meer doen.
Selectieprocedure
Opgelet
   »Raadpleeg vaak het tabblad 'Mijn screeningsprocedures' in je online-account 'Mijn Selor' om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
   »Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld 'Mijn screeningsprocedures'. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
   »Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent , dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
   »Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test , neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld 'Contactgegevens Selor'. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
   » We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent .

Selectietesten

Screening van deelnemingsvoorwaarden.

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je het vereiste diploma hebt.

1. Functiespecifieke screening

2.1. Event 1: Computergestuurde proef (ongeveer 1u10)


De eerste test is een situatiebeoordelingstest .

Via een geïnformatiseerde test worden volgende competenties gemeten:
   » Objectieven behalen
   » In team werken
   » Betrouwbaarheid tonen
   » Zichzelf ontwikkelen
   » Servicegericht handelen
Je legt de test af bij Selor. Als je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 10 punten op20 behaalt.

Deze proef zal plaatsvinden vanaf begin december(deze timing is onder voorbehoud).
Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor de computergestuurde proef. Je zal uitgenodigd worden indien je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden.
Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test , want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

2.2.Event 2: Interview met praktische proef (ongeveer 1u + 90 minuten voorbereiding):

Het interview evalueert of je competenties (zie rubriek 'Competenties') overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je eenpraktische proef die de technische competenties meeten voldoende tijd om die uit te voeren. Depraktische proefwordt besproken tijdens je interview.

Je online-cv in 'Mijn Selor' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Als je bent geslaagd als je ten minste 30 punten op 50 behaalt.

Deze proef zal plaatsvinden de eerste helft van januari 2019 indien event 1 van de functiespecifieke screening plaats vindt. Deze timing is onder voorbehoud. Indien event 1 van de functiespecifieke screening niet plaats vindt, zal deze proef wellicht plaatsvinden in de loop van oktober 2018 .
Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven (als er meerdere beschikbare data zijn: uit de mogelijke testmomenten online de dag en het uur kiezen om de test af te leggen) voor het interview. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor het vorige event.
Je zal zien dat er data beschikbaar zijn in de kalender van de testen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test , want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?

Informeer bij de contactpersoon van Selor(zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account 'Mijn Selor'. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus vaak om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

Feedback
Na het ontvangen van je resultaat bij iedere selectiefase kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen via infojobs@minfin.fed.be.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

   »redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

ProcedureStap 1: Vink de maatregel "ik wens redelijke aanpassingen" aan
Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@selor.be)
Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.

Belangrijk : Stap 1 tot en met stap 4 moeten volledig in orde zijn op het moment van sollicitatie en voordat je een datum van deelname kiest ! (anders kan er geen analyse van je dossier gemaakt worden en kunnen er geen redelijke aanpassingen voorzien worden)
   »als je slaagt voor federale statutaire selecties, kan je als je dit vraagt ook gerangschikt worden op de bijzondere wervingslijst voor laureaten met een handicap. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.
   »Wat moet je concreet doen als gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht. Telkens wanneer je een jobWij bieden ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.

Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@selor.be contacteren.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?

Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.

En na de selectieprocedure?

Als je geslaagd bent?
De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van de functiespecifieke screening event 2interview met praktische proef. Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte 'motivatie' van functiespecifieke screening event interview met praktische proef voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

Hoelang blijft deze lijst geldig?
Er wordt een lijst met maximum25 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats, meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Aparte lijst voor personen met een handicap
Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap' (zie ook 'Personen met een Handicap').

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.
Solliciteren
Solliciteren kan tot en met 26/11/2018.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Selor'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in 'Mijn Selor' zit. We screenen ook je diploma of, voor laatstejaars, je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting. Dat moet je ook opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of Email.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.
Gelijke kansen en diversiteit
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, ..., spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij 'Selectieprocedure' om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,...).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@selor.be contacteren.
Contactgegevens Selor
Call Center Dienst Wervingen
FOD Financiën
Tel.: 02/572.57.71
Email: infojobs@minfin.fed.be
Meer info over de jobinhoud?
Vinckier Inge- Diensthoofd Laboratorium
Contactpersoon FODFinanciën
Tel.: 02/578.53.68
Email: inge.vinckier@minfin.fed.be

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving

Skills:

Job Category: Customer Service [ View All Customer Service Jobs ]
Language requirements:
Employment type:
Salary: Unspecified
Degree: Unspecified
Experience (year): Unspecified
Job Location: Ander
Company Type Employer
Post Date: 11/08/2018 / Viewed 8 times
Contact Information
Company: FOD FINANCIEN
Contact Email: inge.vinckier@minfin.fed.be


Apply Online

Job Category:
Job Location:   
Enter Keywords (e.g. Consultant, IT):