MENU
   
Welcome!! Register or Login

    Job details


Offre d'emploi: ICT Deskundige Support en operationeel beheer (m/v/x) voor FOD Justitie:FOD JUSTITIE

Job description:

ICT Deskundige Support en operationeel beheer (m/v/x) voor FOD Justitie

FOD JUSTITIE
ANG18265
   » Statutaire
   » Bachelier (enseignement supérieur de type court)
3 poste(s)
appliquer jusqu'au 23-11-2018
appliquer
   »
   »
   »

 

   » Jobinhoud
   » Werkgever
   » Profiel
   » Wij bieden
   » Selectieprocedure
   » Solliciteren
   » Gelijke kansen en diversiteit
   » Contactgegevens Selor
Jobinhoud

Als je bent geïnteresseerd in een stimulerende IT functie, die u toelaat zowel uw technische competenties als uw praktische ingesteldheid te gebruiken.

Als je bent klantgericht, Als je bent gepassioneerd door informatica en je wil je competenties ten dienste stellen van de modernisering van de FOD Justitie? Dan is deze job op je lijf geschreven!

Als ICT-helpdeskoperator ben jij het eerste contactpunt voor de gebruikers van de FOD Justitie en biedt je een technische ondersteuning aan de gebruikers van de software, de systemen en het informaticamateriaal zodat zij in optimale omstandigheden kunnen werken. In deze context breng je snel een gemoedelijke en hoffelijke communicatie tot stand waarbij je correct de vragen en problemen van de gebruikers identificeert. Als je bent begripvol, hebt een luisterend oor, spreekt met de klant over de situatie en evalueert correct zijn behoeften.

Bij de uitoefening van deze functie bestaat je belangrijkste opdracht uit het ontvangen, analyseren en verwerken van de gebeurtenissen in eerste lijn volgens de procedures voor het beantwoorden van oproepen en het registeren van de tickets die van toepassing zijn in de helpdesk van de FOD Justitie. Je moet inzonderheid:
   » de vragen met betrekking tot verschillende diensten (toepassingen, infrastructuur, netwerken, internet, enz.) verzamelen en registeren;
   » een dossier aanmaken in de toepassing van de service desk en de oproep en de kenmerken ervan in deze toepassing registreren (identificatie van de gebruiker, omschrijving van het incident, andere nuttige informatie voor de oplossing van het voorgelegde probleem);
   » in de mate van het mogelijke de klant een oplossing aanbieden, hem begeleiden bij de uitvoering van deze oplossing (inzonderheid door per telefoon uitleg te geven over bepaalde toepassingen), alsook hem indien nodig correct doorverwijzen naar de gesprekspartner en/of het bevoegde team voor de incidenten die niet zijn opgelost;
   » bijdragen tot het onderhoud en beheer van de hardware, het netwerk, de mainframe en de operaties in de computerzaal teneinde bij te dragen tot het optimale functioneren van de informatica-investeringen;
   » verscheidene taken uitvoeren (gebruik van software, aanpassen van paswoorden, back-ups, pc-configuratie, opstellen en contfunctionren van listings, onderhoud van de printers, installatie van antivirus, enz.).

Meer info over de jobinhoud?
Filip Vanhoof - verantwoordelijke service helpdesk
Contactpersoon FOD Justitie
Tel.: 02 542 75 06
Email: fillip.vanhoof@just.fgov.be
Meer info over de selectieprocedure?
Raf Bobbaers- selectieverantwoordelijke
Contactpersoon Selor
Tel.: 02 542 75 43
Email: raf.bobbaers@just.fgov.be
Werkgever
Er zijn twee vacante betrekkingen in de cel Helpdesk ICT eerste lijn van de Stafdienst ICT (Eversstraat 2-8, 1000 Brussel).

De cel Helpdesk ICT eerste lijn ondersteunt alle werknemers in de centrale diensten van de FOD Justitie bij hun dagelijks gebruik van de informaticatools en -diensten die te hunner beschikking staan. Een team van een tiental werknemers - allemaal klantgericht, een van de essentiële waarden van de FOD Justitie - staan klaar om samen met jou te werken aan een belangrijke uitdaging: de tevredenheid van AL onze werknemers.

De stafdienst ICT ondersteunt de FOD Justitie en de Rechterlijke Organisatie door op hun vraag adequate en performante informatiesystemen en aangepaste hardware ter beschikking te stellen aan hun gebruikers opdat zij hun opdrachten doeltreffend én doelmatig kunnen uitvoeren. Op basis van zijn kennis van de kritische bedrijfsprocessen en van de onderliggende informatiestromen, en rekening houdend met de eigenheid van elk van zijn klanten
• formuleert de stafdienst ICT op proactieve wijze verbetervoorstellen met het oog op de ondersteuning van de globale werking van de FOD Justitie en de Rechterlijke Organisatie en alsook op de ontwikkeling van nieuwe diensten door zijn klanten;
• ziet de stafdienst ICT toe op de functionele en technologische coherentie van de verschillende projecten en de gebruikte ICT-infrastructuur. De dienst formuleert eveneens voorstellen om een maximale rendabiliteit van de voorgestelde ICT-ondersteuning te bereiken en de kwaliteit van de aangeboden dienst te verbeteren.
De FOD Justitie biedt zijn 23 000 werknemers een aangename werkomgeving en een bedrijfscultuur die gericht is op de burger maar ook op de eigen werknemers. Samen zetten al deze werknemers zich dagelijks in voor een betere justitie.

De verscheidenheid aan jobs, de uitdagingen en de talrijke loopbaanmogelijkheden dragen bij tot het welzijn van onze werknemers. In dat verband legt onze organisatie de nadruk op de uitwisseling van kennis, de ontplooiing van talenten en de verwezenlijking van ideeën om samen onze doelstellingen te bereiken.
Maatschappelijk engagement is in onze ogen net zo belangrijk. De FOD Justitie streeft ernaar een open en moderne organisatie te zijn, die meegaat met haar tijd en oog heeft voor de veranderingen binnen de samenleving.

Profiel

Competenties

Gedragsgerichte competenties

   » Je analyseert de gegevens gericht en beoordeelt de informatie kritisch.
   » Je behandelt en lost problemen zelfstandig op, zoekt alternatieven en voert de oplossingen uit.
   » Je creëert en verbetert de teamgeest door je meningen en ideeën te delen en door bij te dragen tot de oplossing van conflicten tussen collega's.
   » Je begeleidt interne en externe klanten op transparante, integere en objectieve wijze, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
   » Je handelt op integere wijze, overeenkomstig de verwachtingen van de organisatie, je neemt de vertrouwelijkheid en de verbintenissen in acht en voorkomt enige vorm van partijdigheid.
   » Je plant en beheert actief je eigen ontwikkeling op grond van je mogelijkheden, interesses en ambitie, door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je voortdurend nieuwe inzichten, benaderingen, vaardigheden en kennis eigen te maken.
   » Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en je draagt de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de ondernomen acties.
   » Je neemt een soepele houding aan tegenover veranderingen, en past je aan de veranderende omstandigheden en aan gevarieerde situaties aan. Technische competenties


   » Als je hebt basiskennis van TCP/IP
   » Als je hebt basiskennis van hardware onderdelen van een computer
   » Als je hebt een gedegen kennis van Office Suite (Windows, Microsoft Office, Internet Explorer, etc.)
   » Als je hebt basiskennis van Windows 7 en Windows 10
   » Je kan zeer goed mondeling communiceren
   » Je kan een werkpost installeren en configureren (Emailprogramma, Office toepassingen, webbrowser, printers, enz.) en je kan ook een lokaal netwerk installeren en configureren
Redeneervaardigheden
   » Abstracte redeneervaardigheden
Een goede motivatie wordt als er belangrijk voor de job beschouwd. De motivatie weegt harder door in de eindscore (x2).Niet vereist, wel een troef
   » Je werkt in een tweetalige omgeving, kennis van het frans is een troef.

Deelnemingsvoorwaarden

1. Vereiste diploma en vereiste kennis op de uiterste inschrijvingsdatum:


Ofwel beschik je over één van de volgende diploma's:

• uitgereikt door een Belgische Hogeschool behaald in een studierichting informatica, elektronica of programmeren:
o diploma van het korte type of van het hoger onderwijs van één cyclus (bv. gegradueerde, professionele bachelor, regent)
o diploma van technisch ingenieur.

Ofwel beschik je over één van de volgende diploma's:
• diploma van het hoger onderwijs van het korte type (basisopleiding van één cyclus, bv: graduaat, professionele bachelor) met volledig leerplan of voor sociale promotie
• diploma van kandidaat/academische bachelor uitgereikt na een cyclus van tenminste twee jaar studie
• getuigschrift na het slagen voor de eerste twee studiejaren van de Koninklijke Militaire School
• diploma van zeevaartonderwijs van de hogere cyclus of van hoger kunst- of technisch onderwijs van de 3de, 2de of 1ste graad met volledig leerplan
• diploma van meetkundig schatter van onroerende goederen, van mijnmeter of van technisch ingenieur.

En bezit je een significante professionele werkkennis van minimum 2 jaar in het domein van ICT-ondersteuning als medewerker van een service desk-ondersteuning of als programmeur in een operationele ICT-dienst

Ofwel beschik je over één van de volgende diploma's:
• getuigschrift uitgereikt na het slagen met vrucht van het zesde leerjaar van het secundair onderwijs of kwalificatiegetuigschrift van dit zesde leerjaar
• getuigschrift van hoger secundair onderwijs of bekwaamheidsdiploma dat toegang verleent tot het hoger onderwijs
• diploma uitgereikt na het slagen voor het examen bedoeld in art. 5 van de wetten op het toekennen van de academische graden
• diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie, afgeleverd na een cyclus van tenminste zevenhonderd vijftig lestijden.

En bezit je een significante professionele werkkennis van minimum 3 jaar in het domein van ICT-ondersteuning als medewerker van een service desk-ondersteuning of als programmeur in een operationele ICT-dienst

Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.
Vul je online-cv volledig in zoals vermeld wordt bij 'Screening van deelnemingsvoorwaarden' onder de rubriek 'Selectieprocedure' en dit ook tegen de uiterste inschrijvingsdatum.

Hoe nog deelnemen qua diploma?
   » Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma's.
   » Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
   »je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   » in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland?
Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij deVlaamse Overheiden bezorg het aan Selor.
   » in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland?
Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij deVlaamse Overheiden bezorg het aan Selor.
   »je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggenbij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je danonline inschrijven.
Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

2.Vereiste benoemingsbesluit en anciënniteit op de uiterste inschrijvingsdatum (enkel voor de federale ambtenaren)
Als je bent een Nederlandstalig statutair ambtenaar en je werkt niet voor de wervende instelling. Om deel te nemen aan deze selectie moet je benoemd zijn bij:
   » een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit)
   » de Rechterlijke orde(met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren)
De vacante functie is een functie van ICT deskundige van niveau B. Je dient te voldoen aan:
   » tot het niveau B behoren
Federale ambtenaren die zich kandidaat stellen via mobiliteit moeten geen diplomavoorwaarden invullen, maar moeten voldoen aan de werkervaring.

Als je geslaagd bent in het specifieke gedeelte van een bevorderingsselectie niveau B en Als je bent opgenomen in de lijst van geslaagden, kan je op basis van dit slagen deelnemen aan deze selectie, mits je voldoet aan de werkervaring.

Laad jemeest recente bewijs van benoeming op (niveau van de selectie) (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele kennis in, inclusief je huidige job.

Als dit bewijs van benoeming (bij Werkervaring, Mijn huidige werksituatie) of van slagen (bij Diploma's en certificaten) al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, moet je dit niet opnieuw doen.

4. Indien je Nederlandstalig beroepsmilitair bent.
De functie is vacant in niveau B als ICT deskundige. Je moet dus:
   » je attest van je carrière als beroepsmilitair opladen in het tabblad 'Diploma' in Mijn Selor.
   » vanaf je inschrijving de persoon contacteren die vermeld wordt in de rubriek 'gegevens van de contactpersoon Selor', om je gelijkwaardigheid van niveau te bepalen.
   » de generieke screening afleggen en ervoor slagen (zie rubriek 'Selectieprocedure') of je beschikt over een geldige vrijstelling op de uiterste inschrijvingsdatum van deze selectie.

Wij bieden

Arbeidsvoorwaarden

Je wordt aangeworven alsICT deskundige(niveau B) met de bijhorende weddeschaal NBI1.

Loon
Minimum aanvangswedde:29.485 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen
   » mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
   » uitgebreid opleidingsWij bieden (te volgen tijdens de werkuren)
   » voordelige hospitalisatieverzekering
   » gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
   » voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
   » mogelijkheid voor een fietsvergoeding
   » allerlei sociale voordelen
   » beschikken over een gsm en laptop, tussenkomst in de gsm-kosten
   » gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
   » bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
   » mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
   » kinderopvang tijdens de schoolvakantie
   » glijdende werkuren in een 38-uren week. Ontdek alle informatie (extrapremies en toelagen, ...)en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je - om benoemd te worden - op de aanstellingsdatum:
   » Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
   » de burgerlijke en politieke rechten genieten
   » een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking. Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld. Als je al ambtenaar bent op hetzelfde niveau (en dezelfde klasse indien niveau A) dan de selectie en je werkt nog niet voor de wervende instelling, moet je geen stage meer doen.

Selectieprocedure

Opgelet
   »Raadpleeg vaak het tabblad 'Mijn screeningsprocedures' in je online-account 'Mijn Selor' om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
   »Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld 'Mijn screeningsprocedures'. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
   »Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent , dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
   »Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test , neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld 'Contactgegevens Selor'. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
   » We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent .

Selectietesten

1. Generieke screening (ongeveer 3u30)

De eerste test is een vaardigheidstest. Met deze abstracte redeneertest gaan we na hoe snel jij verbanden ziet volgens een bepaalde logica, iets kan doorgronden of principes en regels ziet.

De tweede test is een 'in-baskettest'. Deze test meet je competenties voor het omgaan met informatie en taken. Vanuit een fictieve Emailbox moet je in een bepaalde tijd zoveel mogelijk mails behandelen. Je schat de prioriteiten in, welke acties je zal ondernemen, hoe je deze zal plannen en wie je hierbij betrekt.

De derde test is een situatiebeoordelingstest. Deze test meet een aantal competenties voor het omgaan met werknemers en het omgaan met je eigen functioneren. De test bestaat uit verschillende situaties in een bepaalde context. Bij elke situatie krijg je verschillende reacties waarover je moet oordelen en je geeft telkens aan hoe gepast je die bepaalde reactie vindt.

Als je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 hebt voor elke test. In totaal moet je ten minste 50 punten op 100 hebben.

Ben je geslaagd voor deze generieke screening?
Dan ontvang je een vrijstelling voor 3 jaar, te rekenen vanaf de dag dat je je resultaat ontvangt. Opgelet: als je vrijstelling eindigt voor de uiterste inschrijvingsdatum van deze selectie, moet je wel opnieuw deelnemen aan de testen van de generieke screening.

Ben je niet geslaagd voor deze generieke screening?
Dan mag je gedurende 6 maanden niet deelnemen aan de generieke screening op dit niveau of een hoger niveau. Hier wordt gerekend vanaf de dag dat je je proef hebt afgelegd. Om opnieuw te kunnen inschrijven voor een andere selectie van hetzelfde niveau of van een hoger niveau, moet je development buffer afgelopen zijn voor de uiterste inschrijvingsdatum van de selectie waaraan je wil deelnemen.

Ben je federaal ambtenaar, werk je nog niet voor de wervende instelling en ben je benoemd op het niveau van de selectie?
Dan ben je vrijgesteld voor de generieke screening.

Wanneer vinden de testen plaats?

Ik heb nog geen vrijstelling voor de generieke screening
Onmiddellijk na je sollicitatie zal je via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor online zelf een keuze kunnen maken tussen de voorgestelde data en uren voor de generieke screening .

Ik heb een vrijstelling voor de generieke screening
Ten vroegste20 dagen na de uiterste inschrijvingsdatum kan je dan inschrijven voor de functiespecifieke screening via het postvak 'Mijn berichten en taken' van Mijn Selor. Je zal zien dat er vele data beschikbaar zijn in de kalender van de testen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test , want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

Screening van deelnemingsvoorwaarden.

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je het vereiste diploma en de vereiste significante professionele kennis hebt. De screening van de kennis gebeurt op basis van je online-cv zoals het is ingevuld in 'Mijn Selor' op de uiterste inschrijvingsdatum.

Waarop moet je letten?
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert.

Als je solliciteert voor een job waarvoor kennis vereist is, besteed dan veel aandacht aan de beschrijving van de werkkennis in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor de selectie AFG18247?
Geef dan in je online-cv onder 'Werkkennis -> Aanpassen' de info in het veld 'Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job' ook in het Frans in. Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden ('Beschrijf wat je geleerd hebt in de job' en 'Waarom van job veranderen') onder een titeltje : 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt.

2. Functiespecifieke screening

2.1. Event 1: Computergestuurde proef (2u.)

Of deze proef wordt georganiseerd is afhankelijk van het aantal kandidaten dat overblijft na de generieke screening. Via een meerkeuzevragenlijst worden de vereiste technische competenties (in ICT)in het kader van de functie gemeten.

Deze proef wordt georganiseerd als er na de generieke screening meer dan25 kandidaten overblijven.
Als je bent voor deze test geslaagd als je ten minste60 punten op120 behaalt. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste20 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Deze proef zal plaatsvindenop 7/1/2019 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor het event. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de generieke screening. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomententen de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test , want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.
2.2. Event 2: Interview (1u . + 1u. voorbereiding):

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technischecompetenties (zie rubriek 'Competenties') overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om die voor te bereiden. Die gevalstudie wordt besproken tijdens je interview.

Je online-cv in 'Mijn Selor' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Als je bent geslaagd als je ten minste30 punten op50 behaalt.

Deze proef zal plaatsvindenin de tweede helft van januari 2019(onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor het interview. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor het vorige event. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomententen de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test , want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?

Informeer bij de contactpersoon van Selor(zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account 'Mijn Selor'. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus vaak om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

Feedback
Na het ontvangen van je resultaat bij iedere selectiefase kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

   »redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

ProcedureStap 1: Vink de maatregel "ik wens redelijke aanpassingen" aan
Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.

Belangrijk : Stap 1 tot en met stap 4 moeten volledig in orde zijn op het moment van sollicitatie en voordat je een datum van deelname kiest ! (anders kan er geen analyse van je dossier gemaakt worden en kunnen er geen redelijke aanpassingen voorzien worden)
   »als je slaagt voor federale statutaire selecties, kan je als je dit vraagt ook gerangschikt worden op de bijzondere wervingslijst voor laureaten met een handicap. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.
   »Wat moet je concreet doen als gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht. Telkens wanneer je een jobWij bieden ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever. Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?

Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.

En na de selectieprocedure?

Als je geslaagd bent?
De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van de het tweede gedeelte van de functiespecifieke screening - 2.2 event 2 : interview met gevalstudie. Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte motivatie van het interview (2.2 event 2 : interview met gevalstudie) voorrang.Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking bepaald op basis van de resultaten vanhet eerste gedeelte van de functiespecifieke screening (2.1 event 1 : computergestuurde proef).

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

Hoelang blijft deze lijst geldig?
Er wordt een lijst met maximum20 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats, meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Aparte lijst voor personen met een handicap
Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap' (zie ook 'Personen met een Handicap').

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.
Solliciteren
Solliciteren kan tot en met 23/11/2018.


Je moet online solliciteren via 'Mijn Selor'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in 'Mijn Selor' zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of Email.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.

Gelijke kansen en diversiteit
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, ..., spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij 'Selectieprocedure' om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,...).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Contactgegevens Selor
Contactpersoon Selor
Raf Bobbaers - selectieverantwoordelijke
Correspondent Selor
Tel.: 02 542 75 43
Email: raf.bobbaers@just.fgov.be

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving

Skills:

Job Category: Customer Service [ View All Customer Service Jobs ]
Language requirements:
Employment type:
Salary: Unspecified
Degree: Unspecified
Experience (year): Unspecified
Job Location: Ander
Company Type Employer
Post Date: 11/08/2018 / Viewed 9 times
Contact Information
Company: FOD JUSTITIE
Contact Email: fillip.vanhoof@just.fgov.be


Apply Online

Job Category:
Job Location:   
Enter Keywords (e.g. Consultant, IT):