MENU
   
Welcome!! Register or Login

    Job details


Offre d'emploi: Projectleider Infrastructuurwerken (m/v/x):FOD MOBILITEIT EN VERVOER

Job description:

Projectleider Infrastructuurwerken (m/v/x)

FOD MOBILITEIT EN VERVOER
ANG18010
   » Statutaire
   » Master (diplôme universitaire ou enseignement supérieur de type long)
2 poste(s)
appliquer jusqu'au 28-03-2018
appliquer
   »
   »
   »

 

   » Jobinhoud
   » Werkgever
   » Profiel
   » Wij bieden
   » Selectieprocedure
   » Solliciteren
   » Gelijke kansen en diversiteit
   » Contactgegevens Selor
Jobinhoud

Je wil graag meewerken aan belangrijke en gevarieerde infrastructuurprojecten voor Brussel? Zin om te werken binnen een jong en dynamisch team? Kom dan de teams van Beliris versterken! Maximilien, projectleider, doet dit boeiende werk. Ontdekzijn getuigenis!

Op de werven, naargelang hun belangrijkheid, werk je ofwel als leidend ambtenaar ofwel als adjunct van de leidende ambtenaar. In dit kader ben je belast met de studies, de uitvoering en deopvolging van bepaalde projecten op financieel, administratief en technisch vlak.
   » Je analyseert en houdt rekening met de behoeften en de wensen van de diverse klanten : eigenaars, gebruikers, de burger in het algemeen en je zoekt samen met hen naar pasklare oplossingen.
   » Je werkt mee aan de opstelling van de nodige documenten en analyseert technische dossiers . (vergunningsaanvraag, aanbestedingsovereenkomst, technische plannen en studies van de studiebureaus, ...)
   » Je zorgt voor de opvolging van destudies en de werven opdat de van kracht zijnde regelgeving, richtlijnen en procedures correct worden toegepast en uitgevoerd.
   » Je zorgt voor het financieel beheer van het project.
   » Je verleent de nodige informatie over het project aan de belanghebbende partijen (de omwonenden, de pers, de overlegcommissie, andere administraties zoals de dienst Monumenten en Landschappen, ...) en je werkt mee aan de bekendmaking ervan.
   » Je begeleidt je werknemers van het werfteam en geeft hen raad.
   » Je blijft voortdurend op de hoogte van de nieuwe bouwtechnieken en -materialen.
   » Je neemt actief deel aan de opsporing van de gebreken en de kritieke punten in de werking van de dienst om zo een dynamische en efficiënte werksfeer van de dienst te behouden.

Je werkt nauw samen met je collega's: ingenieurs, juristen, werfcontfunctionurs, ...

Beliris is momenteel volop bezig met het opstarten van het project Metrolijn 3 . Zou het je interesseren om als projectleiderje steentje bij te dragen aan dit uitdagende project ? Afhankelijk van jouw interesse en specialisatie, en de actuele noden binnen onze diensten en projecten, is er een kans dat je kan meewerken aande realisatie van Metrolijn 3!

Meer info over de jobinhoud?
Xavier Bindels - Technisch directeur Beliris
Contactpersoon Beliris
Tel.: 02/277.46.04
Email: xavier.bindels@mobilit.fgov.be

Jens De Smet - Projectverantwoordelijke Metrolijn 3
Contactpersoon Metrolijn 3
Tel.: 02/277.46.46
Email: jens.desmet@mobilit.fgov.be

Werkgever
Er zijn 2 plaatsen vacantbij de Directie Vervoersinfrastructuur , beter gekend onder de naam Beliris (Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel), van de FOD Mobiliteiten Vervoer .

Als projectleider wordt je tewerkgesteld in één van de viertechnische diensten van de Technische Directie van Beliris. Het kan ook zijn dat je, afhankelijk van de noden voor het Project Metrolijn 3 , de mogelijkheid krijgt om specifiek op dit project tewerkgesteld te worden.

Beliris telt een honderdtal werknemers en is voornamelijk belast met de uitvoering van het programma van het Samenwerkingsakkoord van 15.09.1993 tussen de federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit akkoord somt de infrastructuurwerken op die de federale Staat onderneemt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op grond van hun nationaal of internationaal belang. De door Beliris uitgevoerde werkzaamheden zijn van verschillende aard:
   » herinrichting van wegen en van openbare ruimtes (Centrumlanen, Gewestelijke kleine ring, buurtcontracten, ...),
   »gebouwen (Sociale woningen, Congrespaleis, De Kerk van Laken),
   » restauratie van groene ruimtes (Terkamerenbos, Josaphatpark, Jubelpark, ...),
   »openbare vervoersinfrastructuur (Station Schuman, Station Kunstwet, spoorwegtunnel Leopold Josaphat, GEN, vrije busbanen, ...)
Graag meer informatie over Beliris? Lees het jaarverslag of volg de facebookpagina!
Ontdek onze 5 kernwaarden hier.

De FOD Mobiliteit en Vervoer doet bewegen. Langs de weg, over het water of door de lucht, wij zorgen ervoor dat iedereen zich kan verplaatsen. Onze hoofdopdracht is bijdragen tot de veiligheid, het milieu en de economie van het vervoer.
Onze organisatie zet zich in voor diversiteit. Dit vertaalt zich in het aanmoedigen van talent met respect voor verscheidenheid, onafhankelijk van afkomst, geslacht, leeftijd, een eventuele handicap, levensbeschouwing, ...

We streven er ook naar om onze missie als overheidsdienst te vervullen in overeenstemming met het kader van de integriteit. Hiervoor werd een algemeen plan van integriteit ontwikkeld en geïmplementeerd met als doelstelling het publieke vertrouwen in onze administratie te ondersteunen en een correcte, evenwichtige en gelijke behandeling van al onze klanten te garanderen.

Meer info over de FOD? Ga naar onze werkgeversite en onze bedrijfspagina op Linkedin!
Profiel

Competenties

Gedragsgerichte competenties

   » Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
   » Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
   » Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
   » Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
   » Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
   » Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
   » Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
   » Je erkent de kwaliteiten van de werknemers, stimuleert hen in het nemen van initiatieven door hen verantwoordelijkheden toe te kennen en de eigen leiderschapsstijl aan hen aan te passen.
   » Je geeft advies aan je gesprekspartners en bouwt een vertrouwensrelatie met hen op op basis van je skills.

Technische competenties

   » Je beschikt over een goede technische kennis in het domein van de bouw.
   » Je beschikt over gedegen kennis in projectbeheer.
   » Je beschikt over een gedegen kennis van de geldende wetgeving (overheidsopdrachten, vergunningen, ...).
Redeneervaardigheden
   » Abstracte redeneervaardigheden
   » Numerieke redeneervaardigheden
Opgelet!Een goede motivatie wordtals erg belangrijk beschouwd. Deze weegt harder door in de eindscore. (x2)

Niet vereist, wel een troef
   » Je drukt je vlot uit in het Frans, of bent bereid jekennis van deze taalte verbeteren gezien je in een tweetalige werkomgeving (Brussel) terecht komt.
   » Als je hebt een goede materialenkennis.
   » Als je hebt interesse in architectuur en/of stedenbouw.
   » Je kan technische plannen te lezen enkan aanpassingen voorstellen.
   » Jebent vertrouwd met meetmethodes enwettelijke meeteenheden.

Deelnemingsvoorwaarden

1. Vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

OFWEL: beschik je over één van de volgende diploma's (of studenten in het laatste jaar van één van deze opties):
   » Diploma van basisopleiding van de 2de cyclus van Burgerlijk ingenieur/ master in de ingenieurswetenschappen behaald in een afdeling Bouwkunde, uitgereikt door een Belgische universiteit na tenminste 5 jaar studie
   » Diploma van een basisopleiding van de 2de cyclus van architect / master in de architectuur uitgereikt door een Belgische universiteit of een hogeschool na tenminste 5 jaar studie
   » Diploma van een basisopleiding van de 2de cyclus van burgerlijk ingenieur-architect / master in de ingenieurswetenschappen: architectuur uitgereikt door een Belgische universiteit na tenminste 5 jaar studie
   » Diploma van basisopleiding van de 2de cyclus van master in de industriële wetenschappen / industrieel ingenieur behaald in een afdeling Bouwkunde, uitgereikt door een Belgische universiteit of een hogeschool na tenminste 4 jaar studie
Je wordt eveneens toegelaten als je laatstejaarsstudent bent (in één van bovenstaande richtingen) van het academiejaar 2017-2018 voor het behalen van het vereiste diploma. Als je slaagt kan je pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald. Laad in dit geval je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting op het moment van inschrijving op.
OFWEL: beschik je over één van de volgende diploma's
   » diploma van licentiaat/master, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies
   » getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.
EN heb je een significante professionele kennis van minstens 4 jaar met betrekking tot projectbeheer in de bouwsector of met betrekking tot de inrichtingswerken van openbare ruimtes, en dit telkens in minstens 3 van de 4 volgende taken:
- de administratieve documenten opstellen nodig voor het goede verloop van de werken: gunningen, kennisgevingen, dienstbevelen, opleveringen, ...
- de planning en het budget opvolgen en bijwerken en de correcte toepassing van de contracten nagaan
- werfvergaderingen bijwonen en de stakeholders adviseren bij het nemen van de beslissingen
- de tussenkomst van de verschillende actoren in het bouwproces coördineren (aannemers, studiebureaus, wegbeheerder, eigenaar, landmeter, concessiehouders, politie,...)

Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Hoe nog deelnemen qua diploma?

   » Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma's.
   » Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
   »je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   » in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland?
Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij deVlaamse Overheiden bezorg het aan Selor.
   » in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland?
Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij deVlaamse Overheiden bezorg het aan Selor.
   »je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggenbij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je danonline inschrijven.
Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

2. Vereiste kennis op de uiterste inschrijvingsdatum

Indien je niet over een diploma Burgerlijk ingenieur in de Bouwkunde, Ingenieur-architect, Architect of Industrieel ingenieur in de Bouwkundebeschikt, maar wel over een ander Master-diploma, dien je eensignificante professionele kennis van minstens 4 jaar met betrekking tot projectbeheer in de bouwsector of met betrekking tot de inrichtingswerken van openbare ruimtes te hebben, en dit telkens in minstens 3 van de 4 volgende taken :

- de administratieve documenten opstellen nodig voor het goede verloop van de werken: gunningen, kennisgevingen, dienstbevelen, opleveringen, ...
- de planning en het budget opvolgen en bijwerken en de correcte toepassing van de contracten nagaan
- werfvergaderingen bijwonen en de stakeholders adviseren bij het nemen van de beslissingen
- de tussenkomst van de verschillende actoren in het bouwproces coördineren (aannemers, studiebureaus, wegbeheerder, eigenaar, landmeter, concessiehouders, politie,...)

Vul je online-cv volledig in zoals vermeld wordt bij 'Screening van deelnemingsvoorwaarden' onder de rubriek 'Selectieprocedure' en dit ook tegen de uiterste inschrijvingsdatum.
Wij bieden

Arbeidsvoorwaarden

Je wordt aangeworven alsprojectleider (niveau A2) met de bijhorende weddeschaal NA21.

Loon
Minimum aanvangswedde:43.307,592 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen
   » mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
   » uitgebreid opleidingsWij bieden (te volgen tijdens de werkuren)
   » voordelige hospitalisatieverzekering
   » gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
   » voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
   » mogelijkheid voor een fietsvergoeding
   » allerlei sociale voordelen
   » beschikken over een gsm en laptop, tussenkomst in de gsm-kosten
   » gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
   » bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
   » 26 verlofdagen en 12 recupdagen bij een voltijdse tewerkstelling
   » kinderopvang tijdens de schoolvakantie
   » glijdende werkuren in een 38-uren week.
   » na twee maanden dienst mogelijkheid tot het verkrijgen van gratis treinbiljetten voor privégebruik
   » mogelijkheid tot telewerk, waarvoor tussenkomst in de internetkosten
   » mogelijkheid om deel te nemen aan culturele en sportieve activiteiten tijdens de middagpauzeOntdek alle informatie (extrapremies en toelagen, ...)en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je - om benoemd te worden - op de aanstellingsdatum:
   » Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
   » de burgerlijke en politieke rechten genieten
   » een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking. Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Selectieprocedure

Opgelet
   »Raadpleeg vaak het tabblad 'Mijn screeningsprocedures' in je online-account 'Mijn Selor' om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
   »Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld 'Mijn screeningsprocedures'. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
   »Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent , dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
   »Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test , neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld 'Contactgegevens Selor'. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
   » We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent .

Selectietesten

1. Generieke screening (ongeveer 3u30)

De eerste test is een vaardigheidstest. Met deze abstracte redeneertest gaan we na hoe snel jij verbanden ziet volgens een bepaalde logica, iets kan doorgronden of principes en regels ziet.

De tweede test is een 'in-baskettest'. Deze test meet je competenties voor het omgaan met informatie en taken. Vanuit een fictieve Emailbox moet je in een bepaalde tijd zoveel mogelijk mails behandelen. Je schat de prioriteiten in, welke acties je zal ondernemen, hoe je deze zal plannen en wie je hierbij betrekt.

De derde test is een situatiebeoordelingstest. Deze test meet een aantal competenties voor het omgaan met werknemers en het omgaan met je eigen functioneren. De test bestaat uit verschillende situaties in een bepaalde context. Bij elke situatie krijg je verschillende reacties waarover je moet oordelen en je geeft telkens aan hoe gepast je die bepaalde reactie vindt.

Als je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 hebt voor elke test. In totaal moet je ten minste 50 punten op 100 hebben.

Ben je geslaagd voor deze generieke screening?
Dan ontvang je een vrijstelling voor 3 jaar, te rekenen vanaf de dag dat je je resultaat ontvangt. Opgelet: als je vrijstelling eindigt voor de uiterste inschrijvingsdatum van deze selectie, moet je wel opnieuw deelnemen aan de testen van de generieke screening.

Ben je niet geslaagd voor deze generieke screening?
Dan mag je gedurende 6 maanden niet deelnemen aan de generieke screening op dit niveau of een hoger niveau. Hier wordt gerekend vanaf de dag dat je je proef hebt afgelegd. Om opnieuw te kunnen inschrijven voor een andere selectie van hetzelfde niveau of van een hoger niveau, moet je development buffer afgelopen zijn voor de uiterste inschrijvingsdatum van de selectie waaraan je wil deelnemen.

Ben je federaal ambtenaar en ben je benoemd op het niveau van de selectie?
Je krijgt een vrijstelling voor de generieke screening.

Wanneer vinden de testen plaats?

Ik heb nog geen vrijstelling voor de generieke screening
Onmiddellijk na je sollicitatie zal je via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor online zelf een keuze kunnen maken tussen de voorgestelde data en uren voor de generieke screening .

Ik heb een vrijstelling voor de generieke screening
Ten vroegste10 dagen na de uiterste inschrijvingsdatum kan je dan inschrijven voor de functiespecifieke screening (tussen de mogelijke keuzes: schrappen indien er maar een enkele datum is voorzien) via het postvak 'Mijn berichten en taken' van Mijn Selor. Je zal zien dat er vele data beschikbaar zijn in de kalender van de testen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test , want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

Screening van deelnemingsvoorwaarden.

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je het vereiste diploma en de vereiste significante professionele kennis hebt. De screening van de kennis gebeurt op basis van je online-cv zoals het is ingevuld in 'Mijn Selor' op de uiterste inschrijvingsdatum.

Waarop moet je letten?
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert.

Als je solliciteert voor een job waarvoor kennis vereist is, besteed dan veel aandacht aan de beschrijving van de werkkennis in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor de selectie AFG18007?
Geef dan in je online-cv onder 'Werkkennis -> Aanpassen' de info in het veld 'Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job' ook in het Frans in. Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden ('Beschrijf wat je geleerd hebt in de job' en 'Waarom van job veranderen') onder een titeltje : 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt.

2. Functiespecifieke screening

2.1. Event 1: Computergestuurde proef (ongeveer 45min)

Of deze proef wordt georganiseerd is afhankelijk van het aantal kandidaten dat overblijft na de generieke screening. Via een geïnformatiseerde test worden volgende redeneervaardigheden gemeten: je numerieke redeneervaardigheden.
Als je bent voor deze test geslaagd als je ten minste10 punten op20 behaalt. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste15 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.
Deze proef is gemeenschappelijk met de 'Functiespecifieke screening Event 1'-proef van de selectie AFG18007. Als je ook deelneemt aan die selecties, zal je de testen van dit event 1 dus slechts 1 keer afleggen.
Opgelet: de weging die aan de verschillende testen van dit event wordt gegeven is afhankelijk van het competentieprofiel van de selectie. De weging van de verschillende testen verschilt dus met andere woorden bij de2 selecties. Het is dus mogelijk dat je voor elke selectie een andere score krijgt voor dit event.
Deze proef zal plaatsvinden rondde tweede helft van mei 2018 (periode onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor de test. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor het vorige event. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomententen de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test , want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.
2.2. Event 2: Interview (ongeveer 45 min + voorbereidingstijd):

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek 'Competenties') overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om die voor te bereiden. Die gevalstudie kan nog besproken worden tijdens je interview.

Je online-cv in 'Mijn Selor' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Als je bent geslaagd als je ten minste 24 punten op 40 behaalt.

Deze proef zal plaatsvinden rondde tweede helft van mei 2018 indien Event 2.1 niet plaatsvindt, en rond begin juni 2018 indien Event 2.1 wel plaatsvindt(beide periodes onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor het interview. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor het vorige event. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomententen de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test , want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?

Informeer bij de contactpersoon van Selor(zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account 'Mijn Selor'. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus vaak om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

Feedback
Na het ontvangen van je resultaat bij iedere selectiefase kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

   »redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

ProcedureStap 1: Vink de maatregel "ik wens redelijke aanpassingen" aan
Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@selor.be)
Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.

Belangrijk : Stap 1 tot en met stap 4 moeten volledig in orde zijn op het moment van sollicitatie en voordat je een datum van deelname kiest ! (anders kan er geen analyse van je dossier gemaakt worden en kunnen er geen redelijke aanpassingen voorzien worden)
   »als je slaagt voor federale statutaire selecties, kan je als je dit vraagt ook gerangschikt worden op de bijzondere wervingslijst voor laureaten met een handicap. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.
   »Selor informeert je toekomstige werkgever over de arbeidspostaanpassingen die je nodig hebt. Als je wil dat Selor dit voor jou doet, contacteer dan diversity@selor.be zodra je weet waar en wanneer je begint te werken. We sturen je dan een aanvraagformulier op. Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@selor.be contacteren.

En na de selectieprocedure?

Als je geslaagd bent?
De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van de functiespecifieke screening (Module 2.2 Interview met casus). Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogsteaantal punten voor het gedeelte motivatie voorrang. Als er geslaagden zijn met gelijke punten voor de motivatie, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor de casus voorrang. Als er voor dat gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

Hoelang blijft deze lijst geldig?
Er wordt een lijst met maximum10 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats, meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Aparte lijst voor personen met een handicap
Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap' (zie ook 'Personen met een Handicap').

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.
Solliciteren
Solliciteren kan tot en met 28 maart 2018.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Selor'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in 'Mijn Selor' zit. We screenen ook je diploma of, voor laatstejaars, je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting. Dat moet je ook opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of Email.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.

Gelijke kansen en diversiteit
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, ..., spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij 'Selectieprocedure' om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,...).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@selor.be contacteren.
Contactgegevens Selor
Contactpersoon Selor
Anke Sempels- HR Correspondent
Tel.: 02 722 46 53
Email: anke.sempels@mobilit.fgov.be

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30
1000 Brussel
www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving

Skills:

Job Category: Customer Service [ View All Customer Service Jobs ]
Language requirements:
Employment type:
Salary: Unspecified
Degree: Unspecified
Experience (year): Unspecified
Job Location: Ander
Company Type Employer
Post Date: 03/13/2018 / Viewed 9 times
Contact Information
Company: FOD MOBILITEIT EN VERVOER
Contact Email: xavier.bindels@mobilit.fgov.be


Apply Online

Job Category:
Job Location:   
Enter Keywords (e.g. Consultant, IT):